CV-sida

Martin Weih

Martin Weih
Martin Weih är professor i växtekologi och i jordbruksgrödors ekofysiologi. Huvudfokus för forskargruppen är VÄXTPRODUKTION I FÖRHÅLLANDE TILL MILJÖ OCH GENETIK. Vi arbetar med att förbättra avkastning och ekologisk hållbarhet (t.ex. resurseffektivitet) hos jordbruksgrödor (t.ex. vete) och i odlingar av salix och poppel. Vi utvärderar också hur genetisk variation med hänsyn till specifika egenskaper eller funktioner hos växter (t.ex. olika växtarter eller sorter, även genetiskt modifierade växter) påverkar andra funktioner hos samma växt och i ekosystemet som den odlas i.

Presentation

I forskargruppen ingår för närvarande en postdoktor (Jonathan Cope), tre doktorander (James Ajal, Hui Liu, Lorena Guardia Velarde), och fyra forskare (Ortrud Jäck, Carolyn Glynn, Anneli Adler, Ida Kollberg), och forskargruppen tillhör avdelningen för Växtekologi och Ogräsbiologi

Här hittar du min fullständiga publikationslista.

ORCID 0000-0003-3823-9183

Editor för de vetenskapliga tidskrifterna Plant and Soil, BioEnergy Research och Scientific Reports.

Lyssna gärna på ett avsnitt i en podcast där jag berättar om kväveeffektiva grödor ur ett ekologiskt perspektiv!

Kontakt: e-post martin.weih@slu.se, telefon 018 67 25 43, www.slu.se/weih, Twitter @Martin_Weih

Undervisning

Regelbunden undervisning på alla nivåer inom bl.a. följande kurser:

BI1350 Växtproduktion – mark och grödor, 15 hp

BI1295 Sustainable Plant Production - from Molecular to Field Scale, 15 HEC

BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping, 15 HEC (kursledare)

Sommarskolor inom Euroleague For Life Sciences (ELLS) - Bioeconomy

Plant nutrient use efficiency – concepts and approaches, 2.5 ECTS, doktorandkurs (kursledare)

Production of biomass for energy - quantity and quality aspects, 3 ECTS, doktorandkurs (kursledare)

Forskning

Att länka jordbruksgrödors egenskaper till produktion och ekosystemprocesser för utveckling av hållbara lösningar i jordbruket

Vi undersöker hur vi kan göra det bästa av grödor och de miljöförhållandena under vilka de odlas, i syfte att utveckla hållbara lösningar för produktion av livsmedel, foder och biomassa. För att uppnå detta, undersöker vi sambanden mellan individuella växtegenskaper (växtarter eller sorter), grödans avkastning, odlingssystem och skötsel (t.ex. odling i monokulturer eller blandningar, tillförsel av växtnäring), och de processer som är relevanta för att stödja viktiga ekosystemtjänster (t.ex. minskade förluster av näringsämnen, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, ökad biologisk mångfald). Våra studiesystem omfattar huvudsakligen stråsäd och blandningar mellan stråsäd och baljväxt för produktion av livsmedel och foder, och pil och poppel odlade på jordbruksmark för produktion av biomassa. Forskningen bedrivs inom ramen av en rad olika forskningsprojekt med extern finansiering från i huvudsak Formas, Energimyndigheten, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och Europeiska Unionen (Horisont 2020):

HeRo – Healthy Roots: Utveckling av verktyg för urval av odlingssäkra sorter med fokus på rotsystemet

Näringseffektivt vete partnerskap (NEWp)

Förbättrad lönsamhet i veteproduktionen genom förbättrad kvävestrategi

Baltisk nätverk för veteforskning

Artblandningar för ökad resiliens och hållbarhet i jordbruket (DIVERSify), se även vår serie av videofilmer som introducerar DIVERSify projektet!

Klimatanpassad poppel genom effektivare växtförädling och bättre verktyg för att matcha odlingsmaterial och plats (CLAP)

Att länka individuella växtegenskaper till ekosystemprocesser i ett modellsystem med salix (ECOLINK-Salix)

Optimerad användning av Salix (OPTUS)

Dendromass4Europe (D4EU)

Miljökonsekvenser av bioteknik inom jordbruket, där vi bidrar med att utvärdera de ekologiska konsekvenserna av bioteknik inom växtodlingen.

Bakgrund

KORTFATTAD CV M.WEIH

Doktorsexamen
1998, Ekologisk botanik, Uppsala Universitet

Postdoktor
1998, University of Alaska at Fairbanks, USA 

Antagen som docent
2001, växtekologi, SLU

Befordran till professor
2009, jordbruksgrödors ekofysiologi, SLU

Anställning som fakultetsprofessor
2013, växtekologi med inriktning samspel mellan växter och samspel mellan växter och miljön, SLU

Nuvarande anställning
Fakultetsprofessor vid inst. f. växtproduktionsekologi, SLU; ca. 25 % undervisning, 15 % administration, 60 % forskning

Publikationer
Författare av över 200 publikationer, varav över 100 publikationer i fackgranskade tidskrifter, 10 publikationer som fackgranskade bokkapitel, 10 populärvetenskapliga artiklar, 80 rapporter, konferensbidrag och andra publikationer; H-index 37 (Web of Science) och 46 (Google Scholar).

Undervisning
Regelbunden undervisning på alla nivåer inom bl.a. följande kurser vid SLU:

BI1350 Växtproduktion – mark och grödor, 15 hp

BI1295 Sustainable Plant Production - from Molecular to Field Scale, 15 HEC (kursledare 2008-2010)

BI1339 Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping , 15 HEC (kursledare)

Plant nutrient use efficiency – concepts and approaches, 2.5 ECTS, doktorandkurs (kursledare)

Production of biomass for energy - quantity and quality aspects, 3 ECTS, doktorandkurs

Handledning doktorander
Huvudhandledare för 6 doktorander som har försvarat sina avhandlingar (Kassahun Embaye, PhD;  Anneli Adler, PhD; Linnéa Asplund, PhD; Jan Hoogesteger, Lic.; Fereshteh Pourazari, PhD; Stefanie Hoeber, PhD), och biträdande handledare för 6 doktorander som har försvarat sina doktorsavhandlingar (Almir Karacic, PhD; Amanuel Mehari, PhD; Sarah Baum, Dr. rer. nat.; Antje Balasus, Dr. rer. nat; Cornelia Pfabel, Dr. rer. nat.; Karin Hamnér, AgrDr.).

För närvarande huvudhandledare för 3 doktorander (James Ajal, Hui Liu, Lorena Guardia Velarde) och biträdande handledare för 2 doktorander (Saurav Kalita, Louis Dufour).

Examination
Opponent på en disputation (J. Wikberg, UPSC). Ledamot i betygsnämnden för c. 15 doktorsavhandlingar och 2 Licentiate avhandlingar.

Uppdrag
Granskare för forskningsansökningar vid Wageningen University (Nederländerna) och 'The Austrian Science Fund (FWF)'; ledamot i Energimyndighetens grundforskningskommitte. Fackgranskare för ett antal vetenskapliga tidskrifter (t.ex. Annals of Botany, Field Crops Research, Forest Ecology and Management, Functional Ecology, New Phytologist, Tree Physiology).

Externt forskningsanslag
Bidrag från bl.a. EU, Nordiska Ministerrådet, Formas, Energimyndigheten, Naturvårdsverket

Administration
1999-2005 Studierektor vid inst. f. lövträdsodling, SLU;

Ordf. Sveriges nationella poppelkommission (2005-2008)

Ledamot i styrgruppen för COST action E38: 'Woody root processes' (2005 – 2008)

Ordf. i 'Executive Committee of the International Poplar Commission' (IPC, sedan 2012)

Ordf. i styrgruppen för forskarskolan 'Bioenergi' vid SLU (2010 - 2016)

Prefekt inst. f. växtproduktionsekologi (2010 - 2016) 

Publikationer i urval

G I Ågren, M Weih (2020)  Multi-dimensional plant element stoichiometry - looking beyond C, N, and P. Frontiers in Plant Science 11: 23. 

I Dahlin, L Kiær, G Bergkvist, M Weih, V Ninkovic (2019)  Plasticity of barley in response to plant neighbors in cultivar mixtures. Plant and Soil (online). 

M Weih, C Glynn, C. Baum (2019) Willow Short-Rotation Coppice as Model System for Exploring Ecological Theory on Biodiversity–Ecosystem Function. Diversity 2019, 11(8), 125.

M Weih, K Hamnér, F Pourazari (2018) Analyzing plant nutrient uptake and utilization efficiencies: Comparison between crops and approachesPlant and Soil 430: 7-21.

C Baum, K Hrynkiewicz, S Szymańska, N Vitow, S Hoeber, P Fransson, M Weih (2018)  Mixture of Salix genotypes promotes root colonization with dark septate endophytes and changes P cycling in the mycorrhizosphereFrontiers in Microbiology 9: 1012. 

S Hoeber, C Arranz, N E Nordh, C Baum, M Low, C Nock, M Scherer-Lorenzen, M Weih (2018)  Genotype identity has a more important influence than genotype diversity on shoot biomass productivity in willow short rotation coppicesGCB Bioenergy 10: 534-547.

A Chawade, R Armoniené, G Berg, G Brazauskas, G Frostgård, M Geleta, A Gorash, T Henriksson, K Himanen, A Ingver, E Johansson, L N Jorgensen, M Koppel, R Koppel, P Mäkelä, R Ortiz, W Podyma, T Roitsch, A Ronis, J T Svensson, P Vallenback, M Weih (2018)  A transnational and holistic breeding approach is needed for sustainable wheat production in the Baltic Sea regionPhysiologia Plantarum 164: 442-451.

A Paquette, A Hector, B Castagneyrol, M Vanhellemont, J Koricheva, M Scherer-Lorenzen, K Verheyen, [...], M Weih, et al. (2018)  A million and more trees for scienceNature Ecology & Evolution 2: 763-766.

Pourazari F., Andersson M., Weih M. (2018) Altered tuber yield in genetically modified high-amylose and oil potato lines is associated with changed whole-plant nitrogen economyFrontiers in Plant Science 9: 342.

Yang H., Yu D., Zhou J., Zhai S., Bian X., Weih M. (2018) Rice-duck co-culture for reducing negative impacts of biogas slurry application in rice production systemsJournal of Environmental Management 213: 142-150. 

Djukic I., Kepfer-Rojas S., Kappel-Schmidt I., [...], Weih M., et al. (2018) Early stage litter decomposition across biomesScience of the Total Environment 628-629: 1369–1394. 

Grossman J.J., Vanhellemont M., Barsoum N., Bauhus J., Bruelheide H., Castagneyrol B., Cavender-Bares J., Eisenhauer N., Ferlian O., Gravel D., Hector A., Jactel H., Kreft H., Mereu S., Messier C., Muys B., Nock C., Paquette A., Parker J., Perring M.P., Ponette Q., Reich P.B., Schuldt A., Staab M., Weih M., Zemp D.C., Scherer-Lorenzen M., Verheyen K. (2018) Synthesis and future research directions linking tree diversity to growth, survival, and damage in a global network of tree diversity experimentsEnvironmental and Experimental Botany 152: 68-89. 

Weih M., Westerbergh A., Lundquist P-O. (2017) Role of Nutrient-Efficient Plants for Improving Crop Yields: Bridging Plant Ecology, Physiology, and Molecular Biology. In: Plant Macronutrient Use Efficiency [Eds. M.A. Hossain, T. Kamiya, D. Burritt, L-S. Phan Tran, T. Fujiwara] Academic Press/Elsevier, London, UK, pp. 31-44.

Hamnér K., Weih M., Eriksson J., Kirchmann H. (2017) Influence of nitrogen supply on macro- and micronutrient accumulation during growth of winter wheat. Field Crops Research 213: 118-129.

Berlin S., Hallingbäck H.R., Beyer F., Nordh N.-E., Weih M., Rönnberg-Wästljung A.C. (2017) Genetics of phenotypic plasticity and biomass traits in hybrid willows across contrasting environments and years. Annals of Botany 120: 87-100.

Hoeber S., Fransson P., Prieto-Ruiz I., Manzoni S., Weih M. (2017)  Two Salix genotypes differ in productivity and nitrogen economy when grown in monoculture and mixture. Frontiers in Plant Science 8: 231.

Weih M., Pourazari F., Vico G. (2016) Nutrient stoichiometry in winter wheat: Element concentration pattern reflects developmental stage and weather. Scientific Reports 6: 35958.

Hallingbäck H.R., Fogelqvist J., Powers S.J., Turrion-Gomez J., Rossiter R., Amey J., Martin T., Weih M., Gyllenstrand N., Karp A., Lagercrantz U., Hanley S.J., Berlin S., Rönnberg-Wästljung A.C. (2016)  Association mapping in Salix viminalis L. (Salicaceae) – identification of candidate genes associated with growth and phenologyGCB Bioenergy 8: 670-685. 

Weih M., Polle A. (2016) Editorial: Bridging biotechnology, biodiversity and ecology in agricultural and forestry research. Frontiers in Plant Science 7: 210. doi: 10.3389/fpls.2016.00210

Marquardt K., Vico G., Glynn C., Weih M., Eksvärd K., Dalin P., Björkman C. (2016) Farmer perspectives on introducing perennial cereal in Swedish farming systems: A sustainability analysis of plant traits, farm management, and ecological implications. Agroecology and Sustainable Food Systems 40:432-450.

Verheyen K., Vanhellemont M., Auge H., Baeten L., Baraloto C., Barsoum N., Bilodeau-Gauthier S., Bruelheide H., Castagneyrol B., Godbold D., Haase J., Hector A., Jactel H., Koricheva J., Loreau M., Mereu S., Messier C., Muys B., Nolet P., Paquette A., Parker J., Perring M., Ponette Q., Potvin C., Reich P., Smith A., Weih M., Scherer-Lorenzen M. (2016)  Contributions of a global network of tree diversity experiments to sustainable forest plantationsAmbio 45: 29-41. 

Vico G., Manzoni S., Nkurunziza L., Murphy K., Weih M. (2016) Tradeoffs between seed output and life span - A quantitative comparison of traits between annual and perennial congeneric species. New Phytologist 209: 104-114.

Fullständiga listor över publikationer och citeringar finns här samt på sidorna ORCID och Google Scholar.


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi
Telefon: +4618672543, +46703822543
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala