CV-sida

Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson
Universitetslektor i uthållig animalieproduktion med inriktning på stora besättningar, och med särskilt ansvar för samverkan

Presentation

Jag arbetar med forskning och undervisning om hur främst lantbrukets djur påverkas av den miljö och de inhysningssystem i vilka de hålls, f.f.a. fjäderfä och gris. Jag är även engagerad i tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring uthållig djurhållning, ekologisk djurhållning och etiska frågeställningar inom husdjursfrågor.

Undervisning

Jag undervisar om hur inhysning och skötsel påverkar husdjurens hälsa och välfärd för veterinärstudenter och på etologi- och djurskyddsprogrammet, samt inom kurser på Husdjursmaster-programmet.

Forskning

Jag bedriver forskning om grisar, värphöns och ekologisk slaktkyckling, samt inom hållbar djurproduktion. Bland annat var jag koordinator för den svenska delen av det europeiska projektet Farewelldock - Förebygga svansbitning och sluta med svanskupering i EU. Se även hur hur man kan föda upp Grisar med knorr

Projektet FreeBirds kommer att undersöka hur utevistelsen påverkar hälsa och välfärd hos ekologiska värphöns och slaktkycklingar, samt hur den påverkar näringsbelastningen i marken. Dessutom syftar det också till att utveckla smarta verktyg och skötselmetoder för att för att förbättra ekologisk fjäderfäproduktion. Projektet kommer att ge kunskap om hur utevistelsen bör optimeras och vilka faktorer som bidrar till förbättrad djurvälfärd hos ekologiska fjäderfän.  Doktorand Lina Göransson.

Jag koordinerar den svenska delen av ICT-AGRIFOOD projektet LivestockSense Projektet kommer att genomföras under 2021-2023. 

FAFSynt - Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från svenska gårdar och vatten – Primärproduktionen.  Projektets övergripande mål är att identifiera kunskapen idag, tänkbara hinder och lösningar för att uppnå hållbar djursproduktion (inkl. fisk). Vi kommer att kritiskt granska forskningsområdet inom produktionen av animaliska livsmedel i relation till hållbarhet; att identifiera relevanta kunskapsluckor; samt upprätta en preliminär agenda för att fastställa prioriterade områden för framtida forskning i dialog med samhällets aktörer. Projektet genomförs i samarbete med RISE, och koordineras av mig.

SowNest leds av Rebceka Westin, och i projektet undersöker vi bobyggnadsbeteendet hos suggor. 

Jag har även medverkat i ett projekt om Ekologisk slaktkyckling, samt Horizon 2020 -projekten i Hennovation och 4D4F-Data Driven Dairy Decision For Farmers

Bakgrund

Jag är Legitimerad veterinär, VMD, Docent, Diplomate European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine. Tilldelades Djurskyddspris 2018 av Djurskyddet Sverige.

Handledning

Jag handleder veterinär Lina Göransson som är doktorand inom projektet FreeBirds. Dessutom handleder jag ex-jobbare inom SLUs olika program för djurutbildning. Har handlett två doktorander och en vet med lic till examen, samt varit biträdande handledare till tre doktorander. 

Publikationer i urval

Populärvetenskapliga artiklar

Gunnarsson, S.; Ferrante, V.; Brinch Riber, A.; Marchewka, J.; Tuyttens, F.; Ipek, A.; Sözcü, A.; Bestman, M.; Rodenburg, B. and T. van Niekerk, 2021. Promoting range use in broiler chickens. FreeBirds Practice Abstract. Länk

Gunnarsson, S.; Ferrante, V.; Brinch Riber, A.; Marchewka, J.; Tuyttens, F.; Ipek, A.; Sözcü, A.; Bestman, M.; Rodenburg, B. and T. van Niekerk, 2021. Promoting range use in laying hens. FreeBirds Practice Abstract.  Länk 

Gunnarsson, S. 2020. Mjölkbönder, lär er av äggbranschen”. LAND lantbruk 2020-05-19. 

Gunnarsson, S. 2019. Hur god är lantbrukets beredskap? Krönika i SLU Forskningsnytt Produktionsdjur • Augusti 2019

Pedersen, L. J., Vestbjerg Larsen, M. L., Jensen, M. B., Wallgren, T. and S. Gunnarsson, 2017. How can enrichment help to reduce tail docking? Pig progess Sep 13, 2017 Länk

Gunnarsson, S. and J Nordlund Othén, 2017. Klok antibiotikaanvändning till våra lantbruksdjur. Uppsala: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges lantbruksuniversitet Länk

Böcker/bokkapitel/rapporter

Albihn, A., Seligsohn, D., Rydhmer, L., Gunnarsson, S., Svensson, Th., Hansson, P.-A., Johnsson, P. and Kuns, B., 2021. Klimatanpassning av svensk animalieproduktion – säkrare tillgång på livsmedel under en kris. (Climate adaptation of Swedish animal production – Secured access to food during a crisis). SLU Future Food, Uppsala, Report 15, 52 sidor. Länk

Vaarst, M., Roderick, S., Martin, G., Gunnarson, S., Spengler Neff, A., Bieber, A. and A.G. Kongsted, 2020. Potentials, challenges and visions for future European organic animal farming. Video Pre-Conference on Animal Husbandry 21-22 September 2020 linked to the 20th Organic World Congress 2021 Organized by IFOAM Animal Husbandry Alliance (IAHA). Proceedings p 11-22. Länk

Gunnarsson, S. 2018. Utvärdering av systemet ”Veranda Breeder” för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg (Evaluation of the Veranda Breeder system for breeding birds of layer strains). Dept. of Animal Environment and health, SLU Skara. Report 50. 44 pages. Länk

Gunnarsson, S. 2018. Technologies for Increasing the Productivity of Poultry: Welfare Implications. In: Are We Pushing Animals to Their Biological Limits? Welfare and Ethical Implications (Ed. Grandin, T. and M. Whiting). CABI Wallingford, UK. pp 63-75. Länk

Ekesbo, I. and S. Gunnarsson. 2018. Farm animal behaviour. Characteristics for Assessment of Health and Welfare. 2nd Edition. CAB International, Wallingford, UK. ix + 341 pages. Länk

Hansson, H., Arvidsson Segerkvist, K., Sonesson, U. and S. Gunnarsson, 2019. Sustainability in animal food production – A systematic map to identify gaps in knowledge. EurSafe2019 - 15th Congress of the European Society for Agriculture and Food Ethics. September, 18 – 21, 2019, Tampere, Finland. Wageningen University Press, Netherlands. p 47-52. Länk

Vetenskapliga artiklar (urval sedan 2019)

Sztandarski, P., Marchewka, J., Adamek-Urbańska, D., Damaziak, K., Wojciechowski, F., Riber, A.B. and S. Gunnarsson 2021. Associations between neck plumage and beak darkness, as well as comb size measurements and scores with ranging frequency of Sasso and Green-legged Partridge chickens. Poultry Science, 100(9):101340. Länk

Sztandarski, P., Marchewka, J., Wojciechowski, F., Riber, A. B., Gunnarsson, S. and Horbańczuk, J. O. 2021. Associations between weather conditions and individual range use by commercial and heritage chickens. Poultry Science, 10(8):101265. Länk

Marchewka, J., Sztandarski, P., Zdanowska-Sąsiadek, Ż. Adamek-Urbańska, D., Damaziak, K., Wojciechowski, F., Riber, A.B. and S. Gunnarsson 2021.Gastrointestinal tract morphometrics and content of commercial and indigenous chicken breeds with differing ranging profiles. Animals, 11(7):1881. Länk

Sözcü, A., İpek, A, Oguz, Z., Gunnarsson, S. and A. Brinch Riber, 2021. Comparison of Performance, Egg Quality, and Yolk Fatty Acid Profile in Two Turkish Genotypes (Atak-S and Atabey) in a Free-Range System. Animals, 11(5):1458. Länk

Sztandarski, P., Marchewka, J., Wojciechowski, F., Riber, A. B., Gunnarsson, S. & Horbańczuk, J. O. 2021. Associations between weather conditions and individual range use by commercial and heritage chickens. Poultry Science, 101265. Länk

Arvidsson Segerkvist, K., Hansson, H., Sonesson, U. and S. Gunnarsson. 2021. A systematic mapping of current literature on sustainability at farm level in beef and lamb meat production. Sustainability 2021, 13, 2488. Länk

Gunnarsson, S., 2021. Applied Research Note: Pre-Testing Of A New Housing System For Breeding Birds Of Layer Strains In Sweden. In print in Journal of Applied Poultry Science. Länk

Wallgren, T and S. Gunnarsson, 2021. Effect of Straw Provision in Racks on Tail Lesions, Straw Availability, and Pen Hygiene in Finishing Pigs. Animals 2021, 11(2), 379; Länk.

Göransson, L., Yngvesson, J. and S. Gunnarsson, 2020. Bird health, housing and management routines in Swedish organic broiler chicken farms. Animals 2020, 10 (11), 2098; Länk 

Gunnarsson, S, Arvidsson Segerkvist, K., Wallgren, T., Hjelmstedt, P., Sonesson, U. and H. Hansson, 2020. Systematic Mapping of Research on Farm-level Sustainability in Finfish Aquaculture. Sustainability 2020, 12(23), 9985. Länk

Jung, L., Brenninkmeyer, C., Niebuhr, K., Bestman, M., Tuyttens, F. A. M., Gunnarsson, S., Sørensen, J. T., Ferrari, P. and U. Knierim, 2020. Husbandry conditions and welfare outcomes in organic egg production in eight European countries. Animals 2020, 10(11), 2102; Länk

Marchewka, J., Sztandarski, P., Zdanowska-Sąsiadek, Ż., Damaziak, K., Wojciechowski, F., Riber, A.B. and S. Gunnarsson, 2020. Associations between welfare and ranging profile in free-range commercial and heritage meat-purpose chickens (Gallus gallus domesticus). Poultry Science, 99(9):4141–4152. Länk

Presto Åkerfeldt, M., Gunnarsson, S., Bernes, G. and I. Blanco-Penedo. 2020. Health and welfare in organic livestock production systems - A systematic mapping of current knowledge. Organic Agriculture, pp 1-28 Länk.

Wallgren, T., Lundeheim, N. and S. Gunnarsson, 2020. Impact of amount of straw on pig and pen hygiene in partly slatted flooring systems. BMC Veterinary Research. 16:377. Länk

Andersson, E., Frössling, J., Westin, R., Algers, B., and S. Gunnarsson, 2020. Associations between litter size and medical treatments of Swedish Yorkshire sows during farrowing and lactation. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Sciences, 69(3):176-182. Länk

Arvidsson Segerkvist, K., Hansson, H., Sonesson, U. and S. Gunnarsson. 2020. Research on environmental, economic, and social sustainability in
dairy farming - a systematic mapping of current literature. Sustainability 2020, 12(14), 5502 Länk 

Gunnarsson, S, Arvidsson Segerkvist, K., Wallgren, T., Hansson, H. and U. Sonesson, 2020. A Systematic Mapping of Research on Sustainability Dimensions at Farm-level in Pig Production. Sustainability 2020, 12, 4352; doi:10.3390/su12114352 Länk

Gunnarsson, S, Arvidsson Segerkvist, K., Göransson, L., Hansson, H. and U. Sonesson, 2020. Systematic Mapping of Research on Farm-level Sustainability in Egg and Chicken Meat Production. Sustainability 2020, 12(7), 3033. Länk

Lindgren, K., Gunnarsson, S., Höglund, J., Lindahl, C. and A. Roepstorff, 2020. Nematode parasite eggs in pasture soils and pigs on organic farms in Sweden. Organic Agriculture, 10(3), 289-300. DOI 10.1007/s13165-019-00273-3 Länk

Wallgren, T., Lundeheim, N., Wallenbeck, A, Westin, R. and Gunnarsson, S. 2019 Rearing pigs with intact tails- experiences and practical solutions in Sweden. Animals 2019, 9, 812; doi:10.3390/ani9100812 Länk

Wilhelmsson, S., Yngvesson, J., Jönsson, L., Gunnarsson, S and A. Wallenbeck. 2019. Welfare Quality® assessment of a fast-growing and a slower-growing broiler hybrid, reared until 10 weeks and fed a low-protein, high-protein or mussel-meal diet. Livestock science, 219: 71-79. doi: 10.1016/j.livsci.2018.11.010 Länk


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa; Avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa
Telefon: +4651167216
Postadress:
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Box 234
532 23 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara