SowNest – att förutspå framtida prestation genom suggans individuella bobyggnadsprofil

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Sugga ligger i halm

Att bygga bo inför grisning är ett medfött naturligt beteende hos grisen. I naturen skyddar boet smågrisarna från väder, vind och rovdjur. Genom att bygga bo förbereder sig suggan också inför grisningen. Bobyggnaden är därför så basal för grisens fortlevnad att våra moderna suggor fortfarande gör detta, även om vi idag håller dem i varma stallar där boet egentligen inte behövs.

Tidigare studier visar att suggans bobyggnadsbeteende påverkas av den miljö hon vistas i. Har hon tillgång till mycket halm ägnar hon mer tid åt bobygge än om hon har väldigt lite material att bygga med. Finns inget material riktar suggan beteendet istället mot boxinredningen. Suggan blir stressad vilket påverkar grisningsförloppet negativt.

I tidigare studier har man även visat att suggor som hålls i en miljö som
stimulerar till ökad bobyggnad, är mer aktsamma om sina smågrisar och får fler smågrisar överleva men det finns fortfarande många frågetecken att reda ut.

Projektets mål

Foto: Sugga bär halm i munnen

Målet med SowNest är att studera och utforska individuella skillnader mellan olika suggor över tid för att se om olika individuella bobyggnadsprofiler kan identifieras, dvs. med vilken frekvens och när olika beteenden uppvisas i förhållande till när grisningen startar. Målet är också att studera sambanden mellan suggans bobyggnadsprofil, hennes modersegenskaper och smågrisöverlevnaden i nuvarande och framtida kullar.

Vår hypotes är att typiska bobyggnadsprofiler kan identifieras och karaktäriseras, och att det finns ett samband mellan dessa och suggans modersegenskaper och smågrisarnas överlevnad.

Om detta stämmer kan identifiering av bobyggnadsprofil bli ett viktigt framtida redskap för lantbrukare inom smågrisproduktionen. T.ex. skulle man redan hos gyltan kunna förutspå att just denna individ kommer att ha goda modersegenskaper och är därför lämplig för att behålla för smågrisproduktion.

Försök på Lövsta och i fält

Foto: Sugga med smågrisar vid juvretProjektet finanisieras av FORMAS och pågår under 2020-2022. Fyrtio suggor och deras kullar kommer att följas under deras tre första grisningar på SLU:s försöksgård Lövsta. I projektet testas även en praktisk mätmetod för att kunna identifiera bobyggnadprofiler ute på gård med akivitetsmätare. Metoden utvecklas under den experimentella delen av projektet för att sedan testas i fält på tre olika gårdar.