FAFSynt - Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion i primärproduktionen

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: SLB-kor står och äter i krubba

Jordens befolkning kommer att öka under det närmaste århundradet, och fler människor kommer att äta mer kött, ägg, mjölkprodukter och fisk. Detta kommer att ställa stora krav på att kunna hantera miljöeffekterna av en ökad produktion och konsumtion av livsmedel. Därför är det viktigt att kartlägga nuvarande kunskap inom området Hållbar animalieproduktion.

Projektets mål

I projektet FAFSynt har forskare från SLU och RISE övergripande undersökt forskningsläget för att kunna identifiera hinder och lösningar för att uppnå hållbar livsmedelsproduktion från djur. Projektet är finansierat av FORMAS.

De specifika syftena med projektet var att:

  • Kritiskt granska litteraturen inom forskningsområdet hållbarhet i livsmedelsproduktionen;
  • Identifiera viktiga kunskapsluckor;
  • Identifiera viktiga områden för framtida forskning i dialog med intressenter.

Vi undersökte området genom att göra systematiska kartläggningar av forskningslitteraturen med inriktning på hållbarhet inom de livsmedelsproducerande djurslagen; grisar, fjäderfä, mjölkkor, köttdjur, lamm och fisk. Dessutom inhämtade vi kunskap och bedömningar genom workshops med experter inom näringen och forskning.

Övergripande resultat

Foto: Vy över stall med flera boxar och suggor med kultingar

Genom vårt systematiska tillvägagångssätt kunde vi identifiera vilka områden av hållbarhet som tidigare beforskats. Det var ovanligt att alla tre dimensioner av hållbarhet (ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet) hade undersökts, även om rapporter som enbart tog upp ekonomisk och/eller miljömässig hållbarhet var vanligare. Hållbarhet definierades och mättes på olika sätt i olika studier, vilket gjorde det svårt att jämföra forskningsarbetena. Det bör också noteras att olika aspekter av hållbarhet kan samverka och interagera på ett svåröverskådligt sätt, och få studier har hanterat eller diskuterat detta problem. Framtida forskning behöver undersöka hur olika hållbarhetsdimensioner bör mätas och jämföras mot varandra för att optimera den totala hållbarheten i ett större sammanhang inom produktionen av livsmedel från djur.

Hur behöver man gå vidare?

Genom analys av den systematiska kartläggningen av litteraturen och kunskap inhämtad genom workshops vill vi lyfta fram följande viktiga punkter för framtida forskning:

  • Vilken relation har de olika dimensionerna av hållbar utveckling till varandra; och hur kan dessa motverka eller förstärka varandra? Det är svårt att maximera miljö, ekonomisk och social hållbarhet inom samma produktionssystem. Därför måste olika hållbarhetsaspekter vägas mot varandra för att optimera den totala hållbarheten inom en gård, i en produktionskedja eller i en bredare samhällskontext.
  • Andra aspekter på hållbarhet som inte tas upp i litteraturen kan vara viktiga och påverka på olika sätt.
  • Få studier av de vi undersökt tar upp hur olika dimensioner av hållbarhet är kopplade till varandra, eller hu man ska väga dem mot varandra. Detta är ett viktigt område för framtida forskning.
  • De synpunkter som kom fram i workshoparna kan delas upp i hållbarhetsmål på kort respektive lång sikt. För att kunna hantera de olika målen behöver prioritering av aktiviteter och resurser utarbetas i ett större samhälleligt sammanhang, som tar hänsyn till de olika dimensionerna av hållbarhet.
  • Hur kan hållbarhetsbedömningar utformas för att ta hänsyn till näringsämnenas sammansättning av livsmedel?
  • Hur kan varje dimension av hållbar utveckling fångas på ett relevant sätt? Vilka är möjligheterna att minska antalet mätvärden som används i varje dimension, för att göra analyserna mer överskådliga?

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta Stefan Gunnarsson.

Foto: Höns ute i en veranda

Fakta:

Publicerat i projektet

Klicka dig gärna vidare för att ta del av våra resultat.

Vetenskapliga artiklar

Här kan ni se Stefan Gunnarsson, SLU, presentera projektet i filmen "Effektivitet och uthållighet i framtidens animalieproduktion från Svenska gårdar och vatten - primärproduktionen" (2 min).