SLU-nyhet

Kraftledningsgator viktiga spridningskällor för fjärilar

Publicerad: 19 augusti 2016

Kraftledningsgator har en rik fjärilsfauna och en positiv effekt på fjärilsfaunan i intilliggande marker, visar en studie publicerad i Biological Conservation.

Asknätsfjäril. Foto: Åke Berg

Den sällsynta asknätfjärilen finns på ett fåtal platser i Sverige, t ex längs några skogsbilvägar och i kraftledningsgator. (Foto: Åke Berg)

I en undersökning i tidskriften Biological Conservation visar Åke Berg och Jörgen Wissman från CBM (tillsammans med forskare från Institutionen för Ekologi på SLU och Linköpings Universitet) att kraftledningsgator fungerar som källhabitat för intilliggande skogsbilvägar och naturbetesmarker. Det betyder att bilvägar och betesmarker som ligger inom 500 meter från ledningsgator har en rikare fjärilsfauna än de som ligger långt ifrån ledningsgator.

Studien genomfördes i 23 områden i sydöstra Sverige och bekräftar kraftledningsgatornas betydelse som fjärilshabitat i olika landskap (det vill säga de är art- och individrikare än andra habitat) och att ledningsgatorna har positiv påverkan på fjärilsfaunan i omgivande landskap upp till 10 gånger sin egen bredd. Fortsatta studier kommer att analysera i vilken omfattning ledningsgatorna fungerar som spridningskorridorer, respektive habitat för olika fjärilsarter.

 

Läs mer om projektet på CBM:s webbsida:

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/forskning/forskningsprojekt/kraftledningsgator/

 Hagtornsfjärlil. Foto: Åke Berg

Hagtornsfjärilen förekommer i ledningsgator och längs skogsbilvägar. (Foto: Åke Berg)

 

Fakta:

Berg, Å., Bergman, K.-O., Wissman, J, Zmihorski, M. and Öckinger, E. 2016. Power-line corridors as source habitat for butterflies in forest landscapes. Biological Conservation 201:320-326.


Kontaktinformation