SLU-nyhet

Nya nummer av Fakta Skog

Publicerad: 18 september 2017

Läs om ekosystemtjänster i eklandskap, björnars och vargars predation på älg, och markbaserad laserskanning!

Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har givits ut i september och finns nu tillgängliga på webben:

Björnförekomst påverkar vargens dödande av bytesdjur

Stora rovdjur som björn och varg påverkar varandra när dessa lever i samma område. Forskarna undersökte vi hur björnens förekomst påverkade vargens predation på älg genom att jämföra vargarnas predation i områden med och utan björn i Skandinavien. Vi jämförde resultaten från Skandinavien med data från Yellowstone nationalpark i Nordamerika. Båda studierna visade entydigt att vargarnas predation på sitt huvudsakliga stora bytesdjur (älg respektive wapitihjort) minskade vid närvaro av björn. Möjliga förklaringar till detta mönster är konkurrens om slagna bytesrester och/eller en kombinerad effekt av vargens och björnens predation.

Ekosystemtjänster i svenska och spanska eklandskap – En jämförelse mellan intressenter på lokal och regional nivå

Trädbärande ängs- och hagmarker är av enastående betydelse för biologisk mångfald. De är kulturlandskap som bidrar till mänskligt välbefinnande, men är hotade av flera olika orsaker. Kulturpräglade eklandskap i Sverige och Spanien är exempel på detta. Spanska intressenter rapporterade 45 olika ekosystemtjänster från sina eklandskap och de svenska 34. Stödjande och kulturella ekosystemtjänster var högt värderade i båda länderna, vilket understryker vikten av att förvalta och bevara eklandskap. Båda länderna uttryckte att det finns många utmaningar när det gäller att bevara eklandskap – krävande arbetsförhållanden, dålig lönsamhet och igenväxning kopplad till avfolkning av landsbygden.

Påverkar vargens närvaro älgarnas beteende?

Bytesdjur använder sig ofta av olika typer av beteenden, såsom ökad vaksamhet, att gå ihop i större grupper eller att undvika riskfyllda miljöer, för att undkomma eller minska risken för att attackeras och dödas av rovdjur. I områden där rovdjuren har varit frånvarande under en längre tid har man funnit att dessa beteenden kan reduceras eller helt gå förlorade hos bytesdjuren. När rovdjur återkoloniserar kan dessa beteenden återigen aktiveras hos bytesdjuren. Återkomsten av varg till Skandinavien har inte haft någon tydlig och stark effekt på sådana beteenden hos älg.

Markbaserad laserskanning – ger stammars form och läge

En laserskanner som placeras på ett stativ kan avbilda den omgivande skogen genom att mäta tredimensionella koordinater för cirka en miljon punkter per sekund. Inom fjärranalysforskningen utvecklas datorprogram som automatiskt kan beräkna trädens position och form från det laserskannade punktmolnet. Stamdiametrar kan mätas automatiskt längs nästan hela stammarnas längd med en noggrannhet om 11 mm.

Fakta:

Fakta Skog kan hämtas på webben som pdf utan kostnad. Fler nummer av Fakta Skog finns på länken nedan, tillsammans med information om prenumeration och beställning av enstaka tryckta nummer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Göran Sjöberg, statskonsulent
Kansliet S-fakulteten
goran.sjoberg@slu.se, 090-786 8296, 070-568 0140