Fakta Skog

Senast ändrad: 27 juni 2024

Fakta Skog presenterar rön från SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys. Faktabladen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom den gröna sektorn.

Du kan hämta pdf-filer och skriva ut hela artiklar genom att klicka på respektive titel.

Har du frågor om vilka ämnen som behandlas eller förslag på innehåll, kontakta redaktören Ylva Melin.

Fakta Skog år för år

Klicka på ett årtal så kommer du ner till rätt ställe i listan.

2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

2024

1. Insekter med dubbla roller - ökad förståelse kan leda till bättre växtskydd. (Christer Björkman, Xiaoning Zhang, Anna Lundmark & Adriana Puentes).

2. Drivningsprestation vid blädning – en nyckelfaktor för hyggesfritt skogsbruk. (Jussi Manner & Back Tomas Ersson).

3. Blandskog i Sverige och Finland – andelar och tillväxtmodeller. (Emma Holmström, Saija Huuskonen, Daesung Lee, Jorge Aldea, Simone Bianchi, Jari Hynynen & Urban Nilsson).

4. Heurekasystemet - ett mångfacetterat system för skoglig analys och planering. (Jeannette Eggers, Johanna Lundström, Tomas Lämås, Jonatan Årevall & Karin Öhman).

5. Skogen växer snabbare - men varför? (Björn Elfving & Alex Appiah Mensah).

6. Träkolsanvändning i Afrika: Utmaningar för en hållbar och rättvis energianvändning (Anders Roos, Mahamane Larwanou, Doris Mutta & Chemuku Wekesa).

Forest Facts - 2024
A few of our fact sheets have been translated into English, and you may find them here:

6. Charcoal Use in Africa: Balancing Energy Needs, Livelihoods, and Sustainability (Anders Roos, Mahamane Larwanou, Doris Mutta & Chemuku Wekesa).

2023

1. Myrors tjänster och otjänster - betydelsen av variationsrika odlingssystem. (Michelle Nordkvist, Anna Lundmark, Maartje Klapwijk & Christer Björkman).

2. De skogliga impedimentens naturvärde. (Aino Hämäläinen, Joachim Strengbom & Thomas Ranius).

3. Granbarkborrens fiender – vilka är de och vilken betydelse har de? (Jan Weslien & Martin Schroeder)

4. Hållbart bostadsbyggande - marknadsutveckling för flervåningshus med trästommar. (Cecilia Mark-Hebert, Emil Nagy & Anders Roos).

5. Jakt- och vargpredationsrisk påverkar älgens habitatval. (Giorgia Ausilio, Håkan Sand, Camilla Wikenros, Barbara Zimmermann, Petter Wabakken,
Karen Marie Mathisen).

6. Vad hindrar folk från att använda urbana grönområden i Sverige? (Lucas Dawson, Marine Elbakidze, L E Kraft van Ermel, Ulf Olsson, Yfke P. Ongena,
Christina Schaffer, Karl-Erik Johansson). Finns i dagsläget på engelska, kommer inom kort ut på svenska.

7. Faktorer som formar samspelet mellan människor och urbana grönområden i Sverige. (Marine Elbakidze, Lucas Dawson, Per Milberg, Grzegorz Mikusiński, Marcus Hedblom, Ivan Kruhlov, Taras Yamelynets, Christina Schaffer, Karl-Eric Johansson). Finns i dagsläget på engelska, kommer inom kort ut på svenska.

8. Contortatallens liv i Sverige ur ett kulturellt perspektiv. (Erland Mårald, Jimmy Jönsson, Örjan Kardell, Jörgen Sjögren, Anna Tunlid). 

Forest Facts - 2023
A few of our fact sheets have been translated into English, and you may find them here:

4. Wooden multi-story construction - market development with consumer knowledge, municipal goals and industrial strategies. (Florencia Franzini, Elias Hurmenkoski, Liina Häyrinen, Jaakko Jussila, Katja Lähtinen, Cecilia Mark-Hebert, Emil Nagy, Anders Roos, Ritva Toivonen, Anne Toppinen).

6. What prevents people from using urban greenspace in Sweden? (Lucas Dawson, Marine Elbakidze, L E Kraft van Ermel, Ulf Olsson, Yfke P. Ongena,
Christina Schaffer, Karl-Erik Johansson).

7. Factors shaping the interaction of people with urban greenspace in Sweden. (Marine Elbakidze, Lucas Dawson, Per Milberg, Grzegorz Mikusiński, Marcus Hedblom, Ivan Kruhlov, Taras Yamelynets, Christina Schaffer, Karl-Eric Johansson).

2022

1. Produktion och skötsel av ek - resultat baserade på SLU:s fasta försöksytor. (Ulf Johansson, Per-Magnus Ekö).

2. Tallens kott- och fröproduktion i Mellansverige - faktorer som påverkar. (Christer Karlsson).

3. Naturlig föryngring med tall - Siljansforsmetoden från forskning till praktik. (Christer Karlsson).

4. Fenologisk mätserie i skog - ett underlag för forskning och miljöanalys. (Ola Langvall).

5. Kvicksilver i mark och vatten - hur påverkar skogsbruk och våtmarksrestaurering? (Karin Eklöf, Ulf Skyllberg).

6. Planterad skog blir ofta blandskog - Äbin-data ger en ny bild av den svenska ungskogen. (Mostarin Ara, Ignacio Barbeito, Christer Kalén, Urban Nilsson).

7. Sveriges klimatrapportering - markanvändning och skogsbruk. (Mattias Lundblad, Erik Karltun, Johan Stendahl, Anna Lindahl, Hans Petersson, Per-Erik Wikberg, Martin Bolinder).

8. Biodiversity conservation through forest certification. (Marine Elbakidze, Lucas Dawson, Constance L. McDermott, Sara Teitelbaum, Maria Tysiachniouk). IN ENGLISH.

9. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) and forest certification. (Sara Teitelbaum, Maria Tysiachniouk, Constance L. McDermott, Marine Elbakdize). IN ENGLISH.

10. Hyggesfria fältförsök i Sverige - forskning pågår. (Martin Goude, Charlotta Erefur, Ulf Johansson, Urban Nilsson). 

2021

1. Påverkar vargen älgskadorna på tall? Data från älgskadeinventeringen (Äbin) ger svar (Håkan Sand, Morgane Gicquel, Johan Månsson, Märtha Wallgren, Camilla Wikenros).

2. Granens invandringshistoria - En nykomling i skogen. (Matts Lindbladh).

3. Samlad eller utspridd hänsyn – spelar viss roll för vedlevande insekter (Thomas Ranius, Mats Jonsell, Diana Rubene).

4. Rektangel- eller kvadratförband vid plantering - – ingen skillnad för tillväxt och kvalitet (Mostarin Ara, Ignacio Barbeito, Björn Elfving, Ulf Johansson, Urban Nilsson).

2020

1. Ökande illegal jakt — orsakar stagnation i den svenska vargstammen
(Håkan Sand, Olof Liberg, Henrik Andrén, Camilla Wikenros, Mikael Åkesson).

2. Åretruntbete med gotlandsruss — gynnar biologisk mångfald och bevarar ängs- och hagmarker (Pablo Garrido, Anna Jansson, Grzegorz Mikusinski, Vladimir Naumov, Erik Öckinger, Anna Skarin, Alessia Uboni, Carl-Gustaf Thulin).

3. Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre (Håkan Schroeder, Jan Weslien).

4. Brand på hyggen påverkar pollinerande insekter (Victor Johansson, Lena Gustafsson, Petter Andersson, Kristoffer Hylander).

5. Hur hanteras små vattendrag vid skogsavverkning i nordliga områden? (Lovisa Lind, Eliza Maher Hasselquist, William Lidberg, Antti Leinonen, Jussi Jyväsjärvi, Erik Emilson, Brian Kiestra, Lenka Kuglerová).

2020 Forest Facts

2. Novel herbivores and functions in ancient ecosystems: Large herbivores for wood-pasture restoration (Pablo Garrido, Anna Jansson, Grzegorz Mikusinski, Vladimir Naumov, Erik Öckinger, Anna Skarin, Alessia Uboni, Carl-Gustaf Thulin)

2019

1. Tallens produktion i norra Sverige - 33 år efter gallring och/eller gödsling (Erik Valinger, Hans Sjögren, Gustav Nord, Jonas Cedergren)

2. Betesskador av älg- – konsekvenser för ekonomi, ekologi och skogsskötsel (Karin Öhman, Hampus Holmström)

3. Träd som mat för stora växtätare i Östafrika (Juan Gowda, Thomas Palo, Peter Udén)

4. Adaptiv älgförvaltning nr 19: Vad kan vi lära av goda exempel? (Camilla Sandström, Sabrina Dressel, Göran Ericsson)

5. Grankloner i svenskt skogsbruk (Ola Rosvall, Richard Bradshaw, Ulrika Egertsdotter, Pär Ingvarsson, Harry Wu)

2017

1. Påverkar vargens närvaro älgarnas beteende? (Håkan Sand, Camilla Wikenros, Johan Månsson)

2. Markbaserad laserskanning ger stammars form och läge (Kenneth Olofsson, Johan Holmgren, Eva Lindberg, Mattias Nyström, Håkan Olsson)

3. Utveckling och utvärdering av långsiktiga skogliga skötselscenarier på landskapsnivå (Eggers)

4. Integrerad förvaltning av älg, skog och landskap behövs (Per Angelstam, Simen Pedersen, Michael Manton, Marine Elbakidze)

5. Kunskapsproduktion och lärande för fungerande grön infrastruktur– landskap som laboratorier (Per Angelstam, Marine Elbakidze, Michael Manton, Johan Törnblom)

6.  Bläda för mångfalden – är gamla skogsbruksmetoder framtiden för skalbaggarna? (Klara Joelsson, Joakim Hjältén)

7. Automatiserad datainsamling ger vägledning för effektiviserat skotningsarbete (Jussi Manner, Ola Lindroos, Tomas Nordfjell, Rikard Jonsson, Rolf Björheden)

8. Automatiserad uppföljning av bränsleförbrukning vid skotning (Jussi Manner, Ola Lindroos, Tomas Nordfjell, Rikard Jonsson, Rolf Björheden)

9. Vilka biotoper föredrar människor från staden och på landet? (Marine Elbakidze, Per Angelstam, Lucas Dawson, Taras Yamelynets, Mersha Gebrehiwot, Natalya Stryamets, Karl-Erik Johansson, Pablo Garrido, Vladimir Naumov, Michael Manton)

10. Skogsbruk med förkultur - ett sätt att tillföra mer virke och kvalitet? (Lars Rytter, Magnus Löf)

11. Renskötsel i Sverige - en ekonomisk analys av användningen av GPS och anpassad skogsskötsel (Erik Valinger, Staffan Berg, Torgny Lind)

12. Fysisk planering för hållbara landsbygdskommuner (Camilla Thellbro)

13. Räkna på klimatnyttan av skoglig bioenergi. En fallstudie av biodrivmedel tillverkat av svartlut (Serina Ahlgren, Sven Bernesson, Anders Roos)

14. Blädningsbruk - fungerar långsiktigt men kräver fullskiktad skog (Lundqvist)

15. Restaurering av renlavsbete efter skogsbrand (Samuel Roturier, Nutti, Winsa, Urban Bergsten)

2017 - Forest Facts

4. Towards integrated management of wildlife, landscape and people (Angelstam, Pedersen, Manton, Elbakidze)

5. Knowledge production and learning for functional green infrastructure: multiple landscapes as a research platform (Angelstam, Elbakidze, Manton, Törnblom)

9. Priority land covers of green infrastructure for human well-being in Central Sweden (Elbakidze, Angelstam, Dawson, Yamelynets, Gebrehiwot, Stryamets, Johansson, Garrido, Naumov, Manton)

2017 - Diehtu Meahcci - nordsamiska

11. Ruoŧa boazodoallu – ekonomalaš analysa GPS geavaheamis ja heivehuvvon meahccedoalus (Valinger, Berg, Lind)

15. Jeagelguohtuma ovddešteapmi meahccebuollima maŋŋel (Roturier, Nutti, Winsa, Bergsten)

2016

1. Älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom och utanför vargområden (Håkan Sand, Daniel Mallwitz, Barbara Zimmermann)
2. Vildsvinsbök är ett ökande naturvårdsproblem i Sverige. Exemplet Dalby Söderskog (Jörg Brunet)
3. Boreala skogar i en varmare värld  (Jonathan De Long, Ellen Dorrepaal, Paul Kardol, Marie-Charlotte Nilsson, Laurenz Teuber, David Wardle)
4.Skogsägarföreningar i ett föränderligt samhälle (Thomas Kronholm)
5. Framtidens skogsbruk. Utveckling av nya träd och vedbaserade produkter. (Christoffer Johnsson, Peter Immerzeel, Urs Fischer, Totte Niittylä)      
6. Risken att kvarlämnade träd dör efter slutavverkning - hur stor är den och vilka är riskfaktorerna? (Thomas Ranius, Martin Hallinger, Martin Schmalholz, Victor Johansson)    
7. Naturhänsyn vid avverkning - Nu börjar forskningen visa resultat (Lena Gustafsson, Jan Weslien, Mats Hannerz och Yvonne Aldentun)
8. Skogliga grunddata – Digitala kartor för skogsbruket (Jonas Jonzén, Mats Nilsson, Håkan Olsson, Svante Larsson, Liselott Nilsson och Anders Persson)
9. Heterogen skog – för komplex för skogsbruk och tillämpad skogsforskning? (Lars Drössler)
10. Vad har hänt med skogsreservatens struktur de senaste 50 åren? (Per-Ola Hedwall och Grzegorz Mikusinski)
11. Hållbar landsbygdsutveckling– samverkan för kunskapsproduktion och lärande (Elbakidze, Angelstam, Axelsson, Dawson, Garrido, Gebrehiwot, Johansson, Manton, Naumov, Orlikowska, Stryamets, Törnblom)
12. Möjliga och önskvärda framtidsscenarier för skogslandskapet i Vilhelmina (Julia Carlsson)
13. Att planera för hela skogslandskapet – utmaningar och möjligheter (Carlsson, Gun Lidestav, Therese Bjärstig, Svensson, Nordström)
14. Björnförekomst påverkar vargens dödande av bytesdjur (Håkan Sand, Tallian, Camilla Wikenros, Kindberg)
15. Ekosystemtjänster i svenska och spanska eklandskap. En jämförelse mellan intressenter på lokal och regional nivå (Pablo Garrido, Marine Elbakidze, Plieninger, Per Angelstam)

2016 - Forest Facts
3. Boreal forests in a warmer world (Jonathan R. De Long, Ellen Dorrepaal, Paul Kardol, Marie-Charlotte Nilsson, Laurenz M. Teuber and David A. Wardle)
11. Sustainable rural development: The need for integrative knowledge production and learning (Marine Elbakidze, Per Angelstam, Axelsson, Dawson, Pablo Garrido, Gebrehiwot, Johansson, Manton, Vladimir Naumov, Eva Orlikowska, Stryamets, Törnblom)     
15. Swedish and Spanish wood-pasture ecosystem services –A cross-site comparison of stakeholder perspectives (Pablo Garrido, Marine Elbakidze, Tobias Plieninger and Per Angelstam)

2015

1. Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar (Henrik Persson, Maciej Soja, Håkan Olsson, Johan Fransson)
2. Naturhänsyn i skogsbruket kan ha god effekt enligt global analys (Lena Gustafsson, Katja Fedrowitz)
3. Naturhänsyn vid avverkning - debatten och drivkrafterna 1968–2003 (Per Simonsson, Lena Gustafsson, Lars Östlund)
4. Rennäring och skogsbruk i samråd - modell för att beräkna kostnader för samrådssituationen (Camilla Widmark)
5. Åkergranens stamvolym och virkesutbyte - Funktioner för skattning av stamvolym och virkesutbyte hos unga – medelålders granar (Tord Johansson)
6. Rehabiliteringsskog och virkesproduktion - Går de att kombinera? (Ylva Lundell, Ann Dolling, Eva-Maria Nordström, Erik Skärbäck, Jonathan Stoltz, Matilda Annerstedt van den Bosch, Patrik Grahn)
7. Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd? (Martin Schroeder, Simon Kärvemo)
8. Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg? (Håkan Sand, Camilla Wikenros)
9. Att förstå trädurval (Arne Pommerening, Lucie Vítková, Xin Zhao and Carlos Pallarés Ramos)
10. Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar (Tomas Lämås, Jean-Michel Roberge, Adam Felton, Lena Gustafsson, Jonas Jonzén, Tomas Lundmark, Annika Nordin, Håkan Olsson, Thomas Ranius och Emma Sandström)
11. Tvärvetenskapligt samarbete i träbyggande (Anders Roos, Lotta Woxblom, Tomas Nord, Andreas Falk och Johan Larsson)
12. Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige (Lars Christersson)
13. Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk (Jörg Brunet och Per-Ola Hedwall)
14. Europeisk lärk. Bortglömt trädslag med potential - även i norr (Lars Karlman och Christer Karlsson)
15. Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser (Pablo Garrido och Petter Kjellander)

2015 - Forest Facts - engelska
9. Towards understanding human tree selection behaviour (Arne Pommerening, Lucie Vítková, Xin Zhao and Carlos Pallarés Ramos)

15. Alternative forage reduce deer browsing pressure on spruce around supplemental feeding sites (Garrido and Kjellander)

2015 - Diehtu Meahcci - nordsamiska
4. Boazoealáhus ja meahccedoallu ovttasráđis - modealla rehkenastit goluid ovttasráđđedil  (Camilla Widmark)

2014

1. Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist? (Torgny Näsholm, Peter Högberg, Oskar Franklin, Mona N. Högberg)

2. Genetiskt modifierade träd – hur uppfattas de av andra organismer? (Petter Axelsson, Joakim Hjältén)

3. Nya verktyg för skoglig vattenvård: NPK+ och Blå målklassning – hur väl fungerar de? (Ragna Lestander, Lennart Henrikson, Stefan Löfgren, Anneli Ågren)

4. Flygburen laserskanning för skogliga skattningar (Eva Lindberg, Johan Holmgren)

5. Landskapsansats för gröna infrastrukturer – från riktlinjer till praktik (Per Angelstam, Robert Axelsson, Marine Elbakidze, Marcus Drotz, Urban Emanuelsson, Anna Falkengren, Leif Jougda, Johanna MacTaggart, Åsa Nordin Johansson)

6. Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta? (Håkan Sand, Jenny Mattisson, Olof Liberg)

7. Vad påverkar predationsrisken för älg och rådjur inom ett vargrevir? (Håkan Sand, Vincenzo Gervasi)

8. Bra eller dålig träff? – en ny och universell modell ger dig svaret (Sigbjørn Stokke, Jon M. Arnemo, Arne Söderberg, Morten Kraabøl)

9. Skoglig utbildningssatsning i Etiopien – vad blev utfallet? (Mats Sandewall)

10. Införande av en ny älgförvaltning – och nya ekosystemförvaltare (Sara Lindqvist, Camilla Sandström, Therese Bjärstig, Emma Kvastegård)

11. Om skogsarbetets humankvalitet – förr, nu och framöver (Bengt Ager)

12. Rester från tillverkning av biodrivmedel – kemiska och biokemiska processer (Gunnar Eriksson)

13. Renar och störningar – mänsklig aktivitet och infrastruktur (Anna Skarin, Birgitta Åhman, Per Sandström, Christian Nellemann, Lars Rönnegård)

14. Höjdutveckling hos hybridasp (Tord Johansson)

15. Stormen Gudruns inverkan på skogens tillstånd och skötsel – en analys med Riksskogstaxeringens data (Göran Kempe, Jonas Fridman, Erik Valinger)

2014 - Forest Facts - engelska

9. Swedish support to forestry education in Ethiopia – what was the outcome? (Mats Sandewall)

2014 - Diehtu Meahcci - nordsamiska

13. Bohccot ja ráfehuhttimat – olmmošlaš doaimmat ja infrastruktuvra (Anna Skarin, Birgitta Åhman, Per Sandström, Christian Nellemann, Lars Rönnegård)

2013

1. Beskogning av jordbruksmark — stora möjligheter men också risker (Lennart Eriksson, Tord Johansson, Roland Hörnfeldt, Lotta Woxblom, Folke Bohlin, Anders Lindhagen)

2. Kostnad av att ha vildsvin: Skador på grödor i södra och mellersta Sverige (Tomas Schön, John P. Ball)

3. Missfärgning av veden i poppelstammar (Tord Johansson, Birger Hjelm)

4. Fosfor – nödvändigt för skogens tillväxt (Andrea G. Vincent, Ulrik Ilstedt, Johan Vestergren, Reiner Giesler, Per Persson, Gerhard Gröbner, Jürgen Schleucher)

5. ENERWOODS – ett nytt samnordiskt projekt om skog och energi (Magnus Löf, Lars Rytter)

6. Vargen påverkar jakten - men inte markpriset (Emma Kvastegård, Göran Ericsson, Camilla Sandström)

7. Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald (Mats Jonsell, Håkan Berglund, Alexandro Caruso, Jörgen Rudolphi, Måns Svensson, Astrid Taylor, Andy F.S. Taylor, Göran Thor, Jonas Victorsson)

8. Biomassaproduktion från hybridasp – ett snabbväxande träd (Tord Johansson)

9. Traditionell betesbränning i Etiopiens högland – vad händer om den upphör? (Maria Johansson, Anders Granström, Anders Malmer)

10. Vad vill skogsägaren satsa på? (Mats Andersson, Mattias Boman, Peichen Gong)

11. Höjdgradienter hjälper oss att förstå den globala uppvärmningens påverkan i Arktis (Maja Sundqvist, Reiner Giesler, David Wardle)

12. Ekologiska risker med exotiska trädslag (Christer Björkman, Adam Felton, Johanna Boberg, Olof Widenfalk)

13. Unga skogar – ett kostnadseffektivt reservatsalternativ  (Johanna Lundström, Lena Gustafsson, Mikael Rönnqvist, Karin Öhman)
14. Nya höjdutvecklingskurvor för bonitering (Ulf Johansson, Per Magnus Ekö, Björn Elfving, Tord Johansson, Urban Nilsson)
15. Biomassaproduktion från hybridlärk (Tord Johansson)

2013 - Forest Facts - engelska
4. Phosphorus in forest soils – Disentangling the chemistry of an essential nutrient (Andrea G. Vincent, Ulrik Ilstedt, Johan Vestergren, Reiner Giesler, Per Persson, Gerhard Gröbner, Jürgen Schleucher)
9. Traditional fire management in the Ethiopian highlands – what would happen if it ends? (Maria Johansson, Anders Granström, Anders Malmer)

2012

1. Strategiska förändringar i svensk träindustri och SLU:s marknadsforskning (Anders Roos, Mårten Hugosson, Denise McCluskey, Matti Stendahl, Lotta Woxblom)
2. Spridningsmönster hos lodjur i Skandinavien (Gustaf Samelius, Henrik Andrén, Olof Liberg, John D.C. Linnell, John Odden, Per Ahlqvist, Peter Segerström, Kent Sköld, Eleonor Glad)
3. Poppelns höjdutveckling — växer snabbt med korta omloppstider (Tord Johansson)
4. Två historiska skogslexikon (Per-Ove Bäckström)
5. Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott — en tänkbar råvara för bioenergianvändning (Birger Hjelm, Tord Johansson)
6. Är skandinaviska vargar mer blodtörstiga än amerikanska? (Håkan Sand, Camilla Wikenros, Olof Liberg)
7. Vilhelmina Model Forest - hållbart skogsbruk med sociala värden (Julia Carlsson, Gun Lidestav)
8. Marklevande svampar utsöndrar exudat — skydd mot metaller (Petra Fransson, Emma Johansson, Roger Finlay, Patrick van Hees)
9. Mykorrhizasvampars bidrag till kolflöden i marken — påverkan av förhöjd koldioxidhalt i luften (Petra Fransson, Emma Johansson, Roger Finlay, Patrick van Hees)
10. Vargar väljer älgar i sämre kondition än vad jägarna gör! (Håkan Sand, Camilla Wikenros, Per Ahlqvist)
11. Höjdutveckling hos hybridlärk – ett snabbväxande barrträd med kort omloppstid (Tord Johansson) 
12. Kunskap om Vilt och Skog 1: Vad visar inventeringar av älgskador och betestryck i skog? (Jean-Michel Roberge, Johan Månsson, Lars Edenius, Sara Lindqvist, Göran Ericsson)
13. Kunskap om Vilt och Skog 2: Referenshägn som instrument i viltförvaltningen (Jonas Bergquist, Jean-Michel Roberge, Lars Edenius, Göran Ericsson)
14. Kunskap om Vilt och Skog 3: Risseparering som foderskapande åtgärd för klövvilt vid föryngringsavverkning och gallring (Lars Edenius, Jean-Michel Roberge, Johan Månsson, Göran Ericsson)
15. Kunskap om Vilt och Skog 4: Viltåkrar — foderproduktion och indirekta effekter på skogen (Johan Månsson, Jean-Michel Roberge, Lars Edenius, Roger Bergström, Lovisa Nilsson, Karl Komstedt, Maria Lidberg, Göran Ericsson)

2011

1. Skydd av tropisk regnskog – vad betyder det för lokalbefolkningen? (Eugene E. Ezebilo, Leif Mattsson)
2. Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar – hur viktig är ädellövskogen? (Johan Norman, Leif Mattsson, Mattias Boman)
3. Socioekologisk landskapsplanering – för hänsyn till olika värden och samverkan mellan intressenter (Eva-Maria Nordström)
4. Lönsamt lövträ – affärsutveckling för lövträrelaterad tillverkningsindustri 2007–2010 (Lotta Woxblom, Reine Karlsson, Johan Palm, Jimmy Johansson)
5. Vad gör älgen för blommor, bin och fåglar? (Karen Marie Mathisen)
6. Insekter och klimatförändringar - vad vi vet, tror oss veta och inte vet (Christer Björkman, Helena Bylund, Åsa Berggren)
7.  Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid (Erik Valinger, Jonas Fridman)
8. Torka i Amazonas - resultat från ett storskaligt fältexperiment (Daniel Metcalfe)
9. Contortatall i Sverige - ett storskaligt ekologiskt experiment (Ola Engelmark)
10. Adaptiv älgförvaltning nr 1: Avskjutningsstatistik för älg (Jonas Kindberg, Göran Ericsson, Roger Bergström, Kjell Danell) Uppdaterad 2019
11. Adaptiv älgförvaltning nr 2: Älgobservationer (Älgobs) (Göran Ericsson, Jonas Kindberg) Uppdaterad 2019
12. Adaptiv älgförvaltning nr 3: Spillningsinventering för älg (Roger Bergström, Johan Månsson, Jonas Kindberg, Åke Pehrsson, Göran Ericsson, Kjell Danell) Uppdaterad 2019
13. Adaptiv älgförvaltning nr 4: Kalvvikter - ett konditionsmått (Kjell Danell, John P. Ball, Roger Bergström, Göran Ericsson, Jonas Kindberg, Håkan Sand) Uppdaterad 2019
14. Adaptiv älgförvaltning nr 5: Flyginventering (Lars Edenius, Maria Hörnell Willebrand) Uppdaterad 2019
15. Adaptiv älgförvaltning nr 6: Åldersstruktur och reproduktion (Anders Jarnemo, Håkan Sand, Anne-Marie Dalin, Jonas Malmsten) Uppdaterad 2019
16. Adaptiv älgförvaltning nr 7: Hälsostatus (Jonas Malmsten, Anne-Marie Dalin, Erik Ågren) Uppdaterad 2019
17. Adaptiv älgförvaltning nr 8: DNA-analyser och viltövervakning (Göran Spong) Uppdaterad 2019
18. Adaptiv älgförvaltning nr 9: Referensområden som verktyg för viltförvaltningsunderlag (Lars Edenius, Johan Månsson, Gunnar Jansson, Fredrik Dahl) Uppdaterad 2019
19. Adaptiv älgförvaltning nr 10: Med siktet inställt på mål (Camilla Sandström) Uppdaterad 2019
20. Adaptiv älgförvaltning nr 11: Den svenska älgstammens förvaltning och foderprognoser (Karin Öhman, Lars Edenius, Hampus Holmström) Uppdaterad 2019
21. Adaptiv älgförvaltning nr 12: Älg och trafik (Wiebke Neumann, Göran Ericsson, Lars Sävberger, Andreas Seiler) Uppdaterad 2019
22. Adaptiv älgförvaltning nr 13: Det organisatoriska ramverket (Camilla Sandström) Uppdaterad 2019
23.Adaptiv älgförvaltning nr 14: Ekosystemaspekter på älgförvaltning med stora rovdjur (Henrik Andrén, Anders Jarnemo, Håkan Sand, Johan Månsson, Lars Edenius, Petter Kjellander) Uppdaterad 2019
24. Adaptiv älgförvaltning nr 15: Strategier för beskattning av älg (Håkan Sand, Niclas Jonzén, Henrik Andrén, Johan Månsson) Uppdaterad 2019
25. Adaptiv älgförvaltning nr 16: Flera jägare på älgpopulationen - predationsmönster hos varg och björn (Håkan Sand, Henrik Andrén, Jon E. Swenson, Jonas Kindberg) Uppdaterad 2019
26. Adaptiv älgförvaltning nr 17: Beskattning av älgpopulationer med varg och björn (Håkan Sand, Niclas Jonzén, Henrik Andrén, Johan Månsson) Uppdaterad 2019
27. Skogsinkomst, försörjningsstrategier och lokal förvaltning av en naturskog i Etiopiens högland (Yemiru Tesfaye, Anders Roos, Bruce M. Campbell, Folke Bohlin)
28. Ett avrinningsområdesanpassat skogsbruk - hur når vi dit? (Johan Törnblom, Erik Degerman, Per Angelstam, Hans Högberg, Roland Larsson, Lars Norman, Eric Sundstedt, Torbjörn Valund)
29. Geografiska informationssystem - verktyg för att uppfylla nya krav på hållbart skogsbruk (Kjell Andersson, Per Angelstam, Robert Axelsson, Erik Degerman, Marine Elbakidze, Jean-Michel Roberge, Johan Törnblom)
30. Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige (Erik Valinger, Staffan Berg, Torgny Lind)
31. Hybridpoppelns biomassa- och volymproduktion - en framtida potential (Birger Hjelm, Tord Johansson, Almir Karacic)
32. Ultunafältet - fältet där träskydd testas mot soft rot (Ulrika Råberg, Geoffrey Daniel, Nasko Terziev)

2011 - Forest facts - engelska
8. Drought in the Amazon – what can a largescale field experiment tell us about model predictions? (Daniel Metcalfe)
27. Co-Management of Forest Resources for Sustainable Livelihood in Adaba/Dodola, Ethiopia (Yemiru Tesfaye, Anders Roos, Bruce M. Campbell, Folke Bohlin)

2011 - Diehtu Meahcci - nordsamiska
30. Bohtosat meahccedoalus heivehuvvon boazodollui ja luondodikšui nuorta Ruoŧas (Erik Valinger, Staffan Berg, Torgny Lind)

2010

1. De svenska allmänningsskogarna - en framgångssaga? (Gun Lidestav, Eva Holmgren, Carina Keskitalo)
2. Årsringsmätning med bildanalys (Kristin Norell, Gunilla Borgefors)
3. Lodjur och varg - som katt och hund eller...? (Camilla Wikenros, Olof Liberg, Håkan Sand, Henrik Andrén)
4. Att betala för artbevarande - prestationsbaserad bevarandeersättning (Astrid Zabel, Göran Bostedt, Stefanie Engel)
5. Renen, en köttproducent på impediment - traditionell kunskap om renbetesväxter (Berit Inga)
6. Markberedning på vinterbetesland – hur ska renlaven skötas? (Samuel Roturier)
7. Export av kvicksilver till akvatiska miljöer – skogsbrukets påverkan (Karin Eklöf, Kevin Bishop)
8. Försurningskänsliga bäckar – var, när och varför finns de? (Anneli Ågren, Stefan Löfgren)
9. Framtida utmaningar inom Mark och Vatten – ett projekt inom Future Forests (Hjalmar Laudon, Kevin Bishop, Peter Högberg)
10. Idéer och värderingar i den svenska skogsgödslingens historia (Anna Lindkvist, Örjan Kardell)
11. Ektomykorrhizan minskar förluster av kväve från skogen (Peter Högberg, Mona Nordström Högberg, Torgny Näsholm)
12. Hur mycket är nog för att bevara arterna? (Per Angelstam, Jean-Michel Roberge, Bengt-Gunnar Jonsson, Johan Törnblom)
13. Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? (Ylva Lundell, Ann Dolling)
14. Tall i contortamiljö – så klarar svensk tall kraftig exponering för contortans skadegörare (Anders Fries)
15. Eukalyptus och storskalig massatillverkning i Syd – möjligheter och konflikter (Jan-Erik Nylund)

2010 - Diehtu Meahcci - nordsamiska
5. Boazu, biergobuvttadeaddji šattohis eatnamiin — árbevirolaš dieđut bohcco borranšattuid birra (Berit Inga)
6. Eanandikšun dálveláidumiin – got hoitát jeahkáliid? (Samuel Roturier)

2009

1. Vildsvinen och skogsbruket (Gunnar Jansson, Johan Månsson)
2. Aspsly sprider mer knäckesjuka än stora naturvårdsaspar - och hybridasp är mindre infekterad än inhemsk asp (Andreas Bernhold, Åsa Fjellborg, Maja Löfstrand, Emma Kassfeldt, Per Hansson)
3. Svampen bakom askskottsjukan - biologi och genetik (Stina Johansson, Jan Stenlid, Pia Barklund, Rimvydas Vasaitis)
4. Vårda din skog - vårda din hälsa (Matilda Annerstedt)
5. Upprepad röjning av stubbskott - en metod för minskning av skottmängden (Tord Johansson, Jan-Erik Lundh)
6. Rennäring och skogsbruk i samråd - hur kan förbättringar komma till stånd? (Camilla Widmark)
7. GROT-uttag och artmångfald - hur bör man ta hänsyn till vedskalbaggar? (Mats Jonsell, Jonas Hedin)
8. Arkitekters och byggingenjörers inställning till trä i byggande (Anders Roos, Lotta Woxblom, Denise McCluskey)
9. Ett uthålligt skogsbruk växer fram (Karl-Göran Enander)
10. Bestensystemets konkurrensförmåga – jämfört med vanligt skördare–skotaresystem (Ola Lindroos)
11. Skogscertifiering - vem, hur och varför? (Solveig Berg Lejon, Gun Lidestav)
12. Torvbruk på dikade marker - förenligt med bevarande av biologisk mångfald? (Henrik von Stedingk)
13. Skötsel av bestånd med askskottsjuka (Jens Peter Skovsgaard, Iben M. Thomsen, Pia Barklund)
14. Bättre lönsamhet med nya skötselformer i bokskogen (Matts Karlsson, Mats Hannerz, Magnus Löf, Ylva Thorn-Andersen)
15. Inte bara bestånd: Planering av landskap och regioner behövs för ett hållbart skogsbruk (Kjell Andersson, Per Angelstam, Robert Axelsson, Marine Elbakidze, Mats Nordberg, Johan Törnblom) 

2009 - Diehtu Meahcci - nordsamiska

6. Boazodoallu ja meahcceealáhus ovttasráđiid – movt oažžut áigái buoridemiid? (Camilla Widmark)

2008
1. Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen (Gunnar Isacsson, Jörg Brunet)
2. Bättre fröplantager för Sveriges framtid (Dag Lindgren, Finnvid Prescher)
3. Uttag av grot och stubbar som energiråvara – hur påverkas skogens lavar av helträdsskörd? (Alexandro Caruso)
4. BeståndsVis – en simulator för analys av skogsskötsel (Peder Wikström, Fredrik Klintebäck, Jonas Westling)
5. Habitatmodeller och flermålsanalys – en väg till effektivare planering av skogslandskapet (Karin Öhman, Lars Edenius, Ljusk-Ola Eriksson, Grzegorz Mikusinski)
6. Vilka stormluckor löper störst risk att koloniseras av granbarkborre? (Martin Schroeder)
7. Gödsling orsakar långvariga förändringar av skogsmarksvegetationen (Joachim Strengbom, Annika Nordin)
8. Kundens syn på trä (Anders Roos, Anders Qvale Nyrud)
9. Mykorrhizasvamparnas näringsupptag – nyckeln till ökad förståelse för störningseffekter på svampsamhället? (Cajsa Nygren, Björn Lindahl, Andy Taylor)
10. Bävern – en nyckelart för vattenförvaltningen? (Johan Törnblom, Lennart Henriksson, Per Angelstam, Göran Sjöberg, Göran Hartman)
11. Stamknölar på gran – spår efter Gudrun och Per (Mats Nylinder, Stig Bardage, Hans Fryk)
12. Rötsvampar gynnar naturvårdsintressanta lavar och mossor i bokskog (Örjan Fritz)
13. Produktutveckling i träindustrin (Matti Stendahl)
14. Föryngring av asp i Sveriges skogar 1953–2007 (Lars Edenius, Göran Kempe, Roger Bergström, Kjell Danell, Göran Ericsson)
15. Gör högstubbar nytta? (Matts Lindbladh, Markus Abrahamsson)

2007

1. Miljöpåverkan och konkurrens vid föryngring av tall och gran under skärm (Charlotta Erefur)
2. Mångfald gynnar mångfald - värdet av sparad död ved och gamla brukade skogar (Joakim Hjältén, Kjell Danell, Therese Johansson, Heloise Gibb, Ola Alinvi, Roger Pettersson, John Ball, Jacek Hilszczanski)
3. Vitrygg och lax - två paraplyarter för funktionella land- och vattenmiljöer (Johan Törnblom, Erik Degerman, Jean-Michel Roberge, Per Angelstam, Torleif Eriksson)
4. Ädellöv - tillgångar och förädling (Lotta Woxblom)
5. Kan regnskogen räddas? (Olle Forshed)
6. Skoglig restaurering - vad är det? (Magnus Löf)
7. Älgbete i tid och rum - vad styr älgarna och betestrycket i ungskog? (Johan Månsson, Henrik Andrén, Roger Bergström, Peter Kjellander, Åke Pehrson, Christer Kalén)
8. Den skandinaviska älgen: ett lätt byte för vargen (Håkan Sand, Camilla Wikenros, Petter Wabakken, Olof Liberg)
9. Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen (Olof Liberg, Håkan Sand, Peter Wabakken, Hans C. Pedersen)
10. Älgkalvar överst på vargens sommarmeny! (Håkan Sand, Örjan Johansson, Per Ahlqvist, Olof Liberg)
11. Ädellöv - virkesegenskaper och användning (Lotta Woxblom)
12. Plantering av ädellövskog - erfarenheter av anpassad skogsskötsel efter stormfälld gran (Magnus Löf, Jonas Bergquist, Torkel Welander)
13. Tätare och rikligare ollonår ökar chansen för lyckade bokföryngringar (Rolf Övergaard, Pelle Gemmel, Matts Karlsson)
14. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka (Sanna Black Samuelsson, Luisa Ghelardini)
15. Sådd av ek och bok (Maria Birkedal, Ebsen Möller Madsen)

2007 - Forest Facts – engelska
1. Learning for sustainable forest management: Europe’s East and West as a landscape laboratory (Per Angelstam, Marine Elbakidze, Robert Axelsson, Eugene Lopatin, Camilla Sandström, Johan Törnblom, Malcolm Dixelius, Valery Gorchakov, Leonid Kovriga)
2. Towards sustainable forest management in NW Russia: supporting policy implementation and product development (Per Angelstam, Marine Elbakidze, Robert Axelsson, Natalia Bulygina, Anatoly Petrov, Irina Vukolova)
3. Developing sustainable forest management in North-West Russia: experiences from three implementation projects (Marine Elbakidze, Per Angelstam, Robert Axelsson)

2007 - Forest Facts - ryska
1. К устойчивому лесоуправлению и лесопользованию: запад и восток Европы как ландшафтная лаборатория (Пэр Ангельстам, Маринэ Элбакидзе, Роберт Аксельссон, Евгений Лопатин, Камилла Сандстрoм, Йохан Торнбльом, Малькольм Дикселиус, Валерий Горчаков, Леонид Коврига)
2. Познание для устойчивого лесоуправления и лесопользования на Северо-западе России (Пэр Ангельстам, Маринэ Элбакидзе, Роберт Аксельссон, Наталия Булыгина, Анатолий Петров, Ирина Вуколова)
3. Развитие устойчивого использо-вания и управления лесами на Северо-западе России: опыт трех проектов внедрения (Маринэ Элбакидзе, Пэр Ангельстам, Роберт Аксельссон

2006

1. Hur stor är den svenska bioenergipotentialen? (Peter Hagström)

2. Gran eller lövträd – jämförelse mellan olika trädarters höjdtillväxt (Tord Johansson)

3. Fungerar kretsloppen om vi använder mera biobränslen? (Göran Ågren, Riitta Hyvönen-Olsson)

4. Vi har tre kor borta – gamla träd som historiska arkiv (Rikard Andersson)

5. Kostnadseffektivt bevarande av biologisk mångfald i produktionsskogen (Thomas Ranius, Göran Bostedt, Mattias Jonsson, Hans Ekvall)

6. Effekter av gallring på transpiration och koldioxidupptag i en typisk svensk blandskog (Fredrik Lagergren, Anders Lindroth, Meelis Mölder, Harry Lankreijer)

7. Behovet av TerrAkvatisk bristanalys i skogslandskapet (Johan Törnblom, Per Angelstam, Erik Degerman, Lennart Henrikson, Kjell Andersson)

8. Analys av stormskador efter Gudrun - en tillämpning av fortlöpande miljöanalys (Jonas Fridman, Anders Lundström, Mikael Ottosson Löfvenius, Erik Valinger)

9. Lokala naturresurser– avgörande för ”den glesbefolkade skogskommunen” (Camilla Thellbro)

10. Skoglig inventering med framtidens fjärranalystekniker (Mattias Magnusson, Johan Fransson)

11. Skogsägarsamverkan i kooperativ form i går och idag– Vilka är framtidens utmaningar? (Christina Berlin)

12. Entreprenörskap i skogsdrivningsbranschen (Oscar Hultåker)

13. Multifunktionella genetiska markörer - en räddningsplanka för hotade almar (Sanna Black-Samuelsson, Rachel E. Whiteley)

14. Träskydd - status, testmetoder och framtida utmaningar (Ulrika Råberg, Nasko Terziev)

15. Vårt värmande vedarbete - omfattning, utrustning och olyckor (Ola Lindroos)

2005

1. Billigare planteringar med rätt kombination av planta och markberedning (Karin Johansson)

2. Planeringsverktyg för biologisk mångfald i morgondagens skogar (Lars Edenius, Grzegorz Mikusinski)

3. Fältharen - långt ifrån bara på fälten (Gunnar Jansson, Åke Pehrson)

4. Datorvisualisering av skogslandskap (Jonas Bohlin, Håkan Olsson)

5. Inverkan av evighetsträd och beståndskanter på virkesproduktionen (Rikard Jakobsson)

6. Kolfastläggning uppskalad till svensk skogsmark - en sänka för koldioxid (Björn Berg, Per Gundersen, Vernon Meentemeyer)

7. Självverksamt skogsarbete - småskaligheten lever (Ola Lindroos)

8. Kolfastläggning i svensk skogsmarkshumus - direkt mätta värden (Björn Berg, Maj-Britt Johansson, Åke Nilsson)

9. Stubbehandling med pergamentsvamp mot rotröta - vad har vi lärt oss? (Mattias Berglund, Jonas Rönnberg)

10. Kan robotar röja skog? (Karin Vestlund)

11. Som man gallrar får man skörda (Kjell Karlsson)

12. Bokens och granens invandring till södra Sverige - naturlig eller människostyrd process (Matts Lindbladh)

13. Skärma av snytbaggen (Kristina Wallertz)

14. Snödjup och marktemperatur i norrländska skogar idag och om 100 år (Per-Erik Mellander, Hjalmar Laudon, Mikaell Ottosson Löfvenius)

15. När markerna surna (Per-Olov Brandtberg, Magnus Simonsson)

2004

1. Heltidsskogsägare minst positiva till naturvård (Helen Uliczka, Gunnar Jansson, Per Angelstam)

2. Blandat eller renat? – positiv blandskogseffekt ingen ekologisk grundlag (Per-Olov Brandtberg)

3. Sen vår ger kraftigt hämmad tillväxt (Per-Erik Mellander)

4. Naturvårdshänsyn vid avverkning – avsikter och praktik (Helen Uliczka)

5. Asp betas hårdare i skog än vid åker – ökat betestryck under senaste årtiondet (Lars Edenius, Göran Ericsson, Christer Zakrisson)

6. Intensivodling av gran. Till växten ökar mer än veden förändras (Christina Lundgren

7. Gödslad skog bidrar till minskad växthuseffekt – kvävetillfösel ökar kollagren i skogsmark (Oskar Franklin)

8. Hur många älgar kan ungskogen föda på sikt? (Inga-Lill Persson, Kjell Danell, Roger Bergström)

9. Dator beräknar snabbt vilka vägar som bör rustas upp (Leif Olson)

10. Flygbilder tolkas automatiskt – enskilda träd och trädslag känns igen (Mats Eriksson

11. Skörd stör biologisk kontroll av skadeinsekter (Christer Björkman, Karin Eklund) 

12. kNN-Sverige: aktuella kartdata över skogsmarken (Tina Granqvist Pahlén m.fl.)

13. Hållbara landskap: natur och samhälle måste samverka (Per Angelstam m.fl.)

14. Gärdsgårdar - i människans tjänst under 800 år (Örjan Kardell)

15. Mykorrhizasvampar kan vittra mineraljord (Anna Rosling, Roger Finlay)

2003

1. Naturlig föryngring av björk i södra Sverige – kan man styra och förutsäga resultatet? (Matts Karlsson)

2. Stackmyrorna påverkar skogens ekosystem (Lisette Lenoir)

3. Hotade insekter i tickor kan ge vägledning i naturvårdsarbetet (Mats Jonsell)

4. Är vissa vedbaggar hotade på grund av dålig spridningsförmåga? (Mattias Jonsson)

5. Anrikning av näringsämnen vid virkestorkning ökar risken för mögelskador (Nasko Terziev, Stig Bardage, Carl Johan Land)

6. Stormfällning och granbarkborre – hur stor är risken för skador? (Martin Schroeder, Åke Lindelöw)

7. Paraplyarter och landskapsanalys med GIS-stöd underlättar planering och artbevarande i skogen (Per Angelstam, Grzegorz Mikusinski)

8. Heureka – bättre beslut i skogen! (Tomas Lämås, Göran Ståhl, Bo Dahlin)

9. Bättre alvirke med rätt skötsel (Tord Johansson)

10. Vad gör kön i skogen? (Gun Lidestav)

11. Kvicksilver och metylkvicksilver i mark och vatten – bindning till humus avgörande för miljörisk (Ulf Skyllberg)

12. Uthålligt skogsbruk i ädellövskog – temaforskning i södra Sverige (Magnus Löf)

13. Svenska vatten återhämtar sig (Anders Wilander)

14. Naturvård i skogen kräver användarvänliga indikatorarter (Helen Uliczka, Per Angelstam, Jean-Michel Roberge)

15. Mer humus i svenska vatten – bidrar även skogsbruket? (Stefan Löfgren, Lars Lundin)

2002

1. Miljöinvesteringar lönar sig (Tommy Lundgren)

2. Fyra av fem svenskar stöder jakt (Göran Ericsson, Thomas A. Heberlein)

3. Inventering genom imputering – effektiv datainsamling för småskogsbrukets planering (Hampus Holmström)

4. Bindemedel kan göra nymålade hus extra mögelkänsliga (Stig Bardage)

5. Kan granplantors reaktion på näring indikera framtida tillväxt? (Alena Jonsson, Gösta Eriksson, Samuel Mari)

6. Målinriktad skogsskötsel – för lönsamhet och biologisk mångfald (Peder Wikström)

7. Samordnat nyttjande ger bättre samhällsekonomi – ex skogsbruk och renskötsel (Göran Bostedt)

8. Svenskt stöd för varg och vargjakt (Göran Ericsson, Thomas A. Heberlein)

9. Inversmarkberedning – snabbare plantetablering och mer näring till plantan (Fredrik Nordborg, Urban Nilsson, Göran Örlander)

10. Nya svamphybrider – ett hot mot skogen? (Åke Olsson)

11. Svenska skogsägare i nytt ljus (Gun Lidestav, Tomas Nordfjell)

12. Skogshistoria effektiviserar naturvården och intensivodling utarmar marken – nya resultat från SUFOR (Lena Björk, Mats Niklasson, Sven G. Nilsson)

13. Kvävets effekt på förekomsten av blåbär, lingon och kruståtel (Joachim Strengbom, Mats Walheim)

14.Vad växer egentligen i skogen – resultat från inventering av 241 provytor i brukad skog (Ulf Grandin)

15. Smågnagarskador på skogsföryngringar – ej längre av betydelse? (Lennart Hansson)

2001

1. Kalkas norrländska vatten i onödan? – främst naturliga orsaker till sur vårflod (Hjalmar Laudon, Kevin Bishop)

2. Färska brandfält ett måste för brandskiktdynan – och över åttio andra arter (Hanna Johannesson, Anders Dahlberg)

3. Med mer koldioxid förändras mykorrhizasamhället – kan artskiften ge ökad trädtillväxt? (Petra Fransson, Roger Finlay, Andrew Taylor)

4. Genvägen i skogen – ny teknik ger värdefull kunskap om geners funktion (David Clapham, Inger Ekberg, Malin Elfstrand, Gunilla Swedjemark, Sara von Arnold)

5. Svamparnas krig – hård konkurrens om näringen i marken (Björn Lindahl, Roger Finlay)

6. Ägarstrukturer i kooperativa företag – medlemsrollen påverkas vid bolagisering (Martin Sundström)

7. Renbete och skogsbruk – kan näringarna samsas? (Thomas Hahn)

8. Björk istället för vitaliseringsgödsling? (Per-Olov Brandtberg)

9. Långsiktiga fältförsök – grunden för vår kunskap om skogens dynamik (Björn Elfving, Dag Lindgren, Tryggve Persson, Fredrika von Sydow)

10. Optimala beslut inför osäker framtid (Peter Lohmander)

11. Vem dödar tallen – märgborren eller dess blånadssvampar? (Bo Långström, Halvor Solheim)

12. Blandskog av björk och gran – merproduktion och mångfald (Tord Johansson)

13. Tjäle förvärrar sällan vårfloden (Kevin Bishop, Göran Lindström)

14. Olika sätt att nå ett mål – exempel från kommuners strävan att ändra energisystem (Erik Ling, Kjell Mårtensson, Karin Westerberg)

15. Bättre arbetsmiljö i skogen – en beskrivning av Arbetsmiljöverkets metoder (Uwe Synwoldt)

2000

1.Inventering av död ved – några objektiva inventeringsmetoder  (Anna Ringvall, Jonas Fridman, Tomas Lämås, Göran Ståhl) 

2. Kolbalansen i svenska skogar (Ann-Sofie Morén, Achim Grelle, Anders Lindroth)
3. Träden avslöjar risken för vind- och snöskador (Erik Valinger, Jonas Fridman)
4. En robot i skogen (Sten Gellerstedt)
5. Ekologisk landskapsplanering: Om fåglarna får bestämma (Gunnar Jansson)
6. Undvik skevt virke – mät fibervinkeln och posta rätt (Daniel Forsberg, Lotta Woxblom)
7. Skogsgödsling och mykorrhizasvampar (Petra Fransson)
8. Radar sprider nytt ljus över skogen (Johan Fransson, Fredrik Walter)
9. Röj på en högre nivå! (Anders Karlsson, Arne Albrektson)
10. Svensken sätter värde på skogsnaturen (Peter Fredman)
11. Är gran på åkermark en tänkbar biobränsleproducent? (Tord Johansson)
12. Skoglig planering med rumslig dimension (Karin Öhman)
13. Framtida klimatförändringar – tänkbara effekter på den svenska skogen (Johan Bergh, Sara Flemberg, Jonas Kindberg, Sune Linder, Jouni Räisinen, Monika Strömgren, Göran Wallin)
14. Aminosyror – en ny kvävekälla i skogen! (Jörgen Persson, Torgny Näsholm, Peter Högberg)
15. Skogens kolbalans – många faktorer inverkar (Johan Bergh, Sune Linder, Ann-Sofie Morén, Achim Grelle, Anders Lindroth, Peter Roberntz)

1999

1. Fiberskog - temaforskning om intensivt skogsbruk (Bergh)

2. Intensivodling av gran - en outnyttjad möjlighet (Bergh, Linder, Bergström)

3. Skogsbruk på landskapsnivå - den enskilde skogsägaren i ett större sammanhang (Carlsson)

4. Frostlänta lokaler - datormodell kan ersätta förlorad lokalkännedom (Blennow)

5. Landskapsplanering av skogsbruk - utgångspunkter och modeller (Carlsson, Dahlin, Fries, Lämås, Sallnäs)

6. Humusupplagring i skogsmark - en sänka för koldioxid (Berg)

7. Miljöeffekter av kalkning och vitalisering (Nilsson)

8. Trädmodeller - nyckeln till högre virkesvärde (Björklund, Moberg)

9. Satelliter ser skogen (Hagner, Nilsson, Olsson)

10. Gallring på gott och ont - hur påverkas tillväxt och kvalitet hos tall och gran? (Karlsson, Mörling, Pape)

11. Växtmakrofossil - berättar skogsekosystemens historia (Hannon)

12. Skog i reservat - beräkningar från Riksskogstaxeringen (Fridman)

13. Från gran till ädellövskog - långsiktig strategi nödvändig för föryngring (Löf, Karlsson, Welander)

14. 13C avslöjar svampars livsstil (Fransson, Hånell Plamboeck, Högberg, Taylor)

15. Uthålligt bruk av naturen (Pettersson)

1998

1. Tall på bördig mark (Agestam, Ekö, Johansson, Klang)

2. Ångbehandling - ett alternativ till markberedning (Norberg)

3. Växter berättar om sin miljö (Bråkenhielm)

4. Differentiering ger mångbruk i skogen (Andersson)

5. Framtidens skogsbruk - vägar till ett miljöanpassat och uthålligt nyttjande (Eriksson)

6. Sätt fyr på skogsreservaten - för att öka den biologiska mångfalden (Linder)

7. Balansen mellan produktion och genetisk mångfald (Lindgren)

8. Svamp med "njure" pumpar näring till och från trädet (Unestam, Finlay)

9. Träd kan äta sten: nya perspektiv öppnas (Unestam, Finlay)

10. Årsringarna berättar - nya användningsområden för beprövad metod (Niklasson)

11. Samernas markrättigheter i Sverige (Hahn)

12. Bete av rådjur och älg - mer gran och mindre blåbär i skogen (Bergqvist)

13. Boreala gransumpskogar - artrika miljöer med sällsynt biologiskt arkiv (Hörnberg, Zackrisson, Segerström, Ohlson)

14. Al som skogsträd - växer snabbt i rätt miljö (Johansson)

15. Ek och boksådd på skogsmark - ett alternativ till plantering? (Löf, Madsen)

1997

1. Svenska älgar störst inorr!

2. Reproduktion hos älgkor - har storleken någon betydelse?

3. Tallmätarhärjningen på Hökensås

4. DNA-markörer hos träd - verktyg som tidigt kan avslöja värdefulla egenskaper

5. Skärmskogsbruk i Sverige - finns det några begränsningar?

6. Mykorrhizasvampar - Hur påverkar kvävenedfall och skogsbruk?

7. Skogen förr och nu - landskapsekologi i ett historiskt perspektiv

8. Inversmetoden - framtidens markberedning?

9. Att mäta existensvärden. En tillämpning på den svenska vargstammen

10. Den svenska trädbränslepotentialen

11. Barrträdens vedegenskaper och värde - samband med trädens tillväxtförutsättningar

12. Dödved i Sverige - mer än man tidigare trott

13. Rotröta - granen bättre än sitt rykte

14. Skogsskador i Sverige - Riksskogstaxeringens skogsskadeinventering

15. Rödlistade vedinsekter - var finns de?

1996

1. Glasbjörk eller vårtbjörk? Metoder för säker artbestämning

2. Biogeofysikern - på tvären i ung vetenskap

3. Vildsvinet - den levande jordfräsen

4. Näringsoptimering - granen växer ur produktionstabellerna

5. Renässans för lövträdsodling!

6. Sidrelaskopering - ett sätt att uppskatta tillgången på död ved-

7. Att mäta mångfalden - ett exempel från Appalcherna i USA

8. Den mångsidiga skottskogen

9. Älgens barkgnag på tall

10. Tradition och förnyelse - om småskogsägarens roll i samhällsutvecklingen

11. Pellettering av slam - världsnyhet stärker skogens roll i kretsloppet

12. Tall på bördig mark - nya rön från Granvik

13. Virkesvärde i skärmar

14. Att äga skogsmark - om äganderättens historia

15. Skapa en "naturligare" skog

16. Mikroförökning av contortatall

17. Pelleteldning i villa

18. Rekreation på skogsmark

20. Aspen som skogsträd

21. Lövgrodan

22. Hyggeskanter och biologisk mångfald

23. Bävern fortsätter att öka

24. Lärkvirkets beständighet mot rötangrepp

25. Kalkning av skogsmark

1995

1. Kådflödessjukan - en skoglig katastrof?

2. Skogens rödlistade arter

3. Atomer som budbärare - isotoper skvallrar om ekologiska samspel

4. Grönrisplantering - en praktisk metod på vanliga marker

5. Trädbränslesortiment - definitioner och egenskaper

6. Döda träd i svensk skog - en inventering av ett norrländskt skogslandskap

7. Beständiga träfasader - systemmålning ger gott resultat

8. Kväve utarmar svampfloran - vitaliseringsgödsling inget botemedel

9. Trädbränsle eller massaved - lönsamhet i första gallring

10. Energiskog i fältförsök - högproducerande pil- och poppelarter i Långaveka

11. Odling av masurbjörk - en outvecklad nisch för svenskt skogsbruk

12. Rotröta drabbar inte bara gran

13. Regionala klimatindex - verktyg vid bestämning av skogsproduktionen

14. Avdelningsfritt skogsbruk - gränslöst flexibelt!

15. Tall eller contorta - valet mellan stabilitet och tillväxt avgör

16. Granens överlevnad på åker

17. Regional miljöövervakning - var ska skogsmarken undersökas?

18. Varför ökar tillväxten?

19. Tallarna minns vintern - växer mer efter snörika och blåsiga vintrar

20. Arbetsmiljön i skogen - fortfarande en riskabel arbetsplats

21. Invintring av granplantor - från lång natt till knoppvila och frosttolerans

22. Rödlistade kärlväxter - växer främst i näringsrika skogar

23. Granens höjdutveckling - en jämförelse mellan åkermark och skogsmark

24. Björk på åkermark - sådd och självsådd kan ge lyckat resultat

25. Frostskador i energiskogar - ett hot mot hög och uthållig produktion?

Enstaka nummer

1994, 11, Nya volymfunktioner för tall, gran och björk

1980, 3, Barrskogsprojektet - integrerad skogsekologisk forskning

 

Upp