SLU-nyhet

Inga påvisade negativa miljöeffekter på den marina miljön av Södra Cell Värös verksamhet i dagsläget

Publicerad: 12 april 2018

Vid pappersmassabruket Södra Cell Värö utförs årliga kontroller av brukets miljöpåverkan i det marina närområdet. År 2016 började Södra Cell Värö tillämpa en ny blekmetod i sina processer. För att registrera potentiella effekter av den nya metoden kan kontrollerna av potentiella miljöeffekter behöva kompletteras. I nuläget påvisas inga negativa effekter på fisk- och skaldjurssamhället vid bruket.

Pappersmassabruket Södra Cell Värö startade sin verksamhet 1971, och sedan början av 80-talet har recipienten i det marina närområdet undersökts enligt ett kontrollprogram av SLU Aqua, Kustlaboratoriet. I kontrollprogrammet undersöks fisk- och skaldjurssamhället vid brukets utsläpp genom provfisken, där fångsten jämförs gentemot ett referensområde. Dessutom kontrolleras hur många uppvandrande ålyngel som tar sig igenom Södra Cell Värös dammanläggning i ån Viskan, genom uppsamling av yngel i specialkonstruerade yngelledare. Utöver detta kontrolleras bottenförhållandet kring brukets utsläppstub genom filmning för visuell analys.

Fram till 1993 brukade Södra Cell Värö klorblekning, som resulterade i utsläpp av dioxin och andra miljöskadliga ämnen. Detta påverkade fisk- och skaldjurssamhället negativt i utsläppsområdet, med minskade fångster och lägre diversitet. Efter 1993 och fram till 2016 upphörde användningen av klorblekning. Som ett resultat har det marina samhället kring bruket återhämtade sig, och fram till idag kan inga negativa effekter längre påvisas.

Under 2016 började Södra Cell Värö bruka en ny metod, så kallad ECF- ’elementary chlorine free’-blekning.  I denna metod används återigen klor, men i mycket mer restriktiv utsträckning än klassisk klorblekning. I ECF-blekning filtreras de flesta klorerade substanser ut innan de når omgivningen, och bara en bråkdel når havet. Trots att ECF-blekning är mycket mildare än klassisk klorblekning, har tidigare studier visat att ECF-blekning kan ha negativa miljöeffekter. Bland annat kan yngelutvecklingen och hormoner som styr fiskars tillväxt och sexuella mognad störas.

Utvecklingen av fisk- och skaldjurssamhället i utsläppsområdet påvisar idag inga negativa effekter från Södra Cell Värös verksamhet, , och inga resterande effekter från tiden av klassisk klorblekning kan påvisas. För att kontrollera för de potentiella effekter som ECF-blekning kan ha på den marina miljön kan de nuvarande kontrollmetoderna behöva komplimenteras i framtiden med moment som inkluderar yngelundersökningar och fiskars mognad och könsstatus i förhållande till ålder och storlek.


Kontaktinformation

Karin Svanfeldt, forskningsassistent
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
karin.svanfeldt@slu.se, 010-478 4121