Aqua reports och Aqua notes

Senast ändrad: 11 juni 2024

Aqua reports och Aqua notes är institutionen för akvatiska resursers egna kvalitetsgranskade rapportserier. I serierna presenteras nya forskningsresultat och kunskapsunderlag.

Rapporter utgivna under 2024

Aqua notes

Aqua notes 2024:13: Bedömning av status för nationellt förvaltade fisk- och skaldjursbestånd

Aqua notes 2024:12: Undersökning av ägg från vinterlekande fiskarter 2017-2022 i Bohusläns skärgårds- och fjordområden 

Aqua notes 2024:9 Biologisk recipientkontroll för Ringhals kärnkraftverk – Årsrapport för 2023

Aqua notes 2024:8 Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk; Kvädöfjärden (Egentliga Östersjön) 1989-2022

Aqua notes 2024:7 Rikstäckande inventering av häckande storskarv (Phalacrocorax carbo) i Sverige 2023

Aqua notes 2024:6 Indikatorrapportering för “Hållbart nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav” – bedömningsåret 2023

Aqua notes 2024:5 Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk – Kullen (Kattegatt) 2002-2023

Aqua notes 2024:4 Utvärdering av ålyngelutsättningar i Mälaren och Ymsen

Aqua notes 2024:3 Ålmärkningsprojekt i sjön Ymsen – sammanställning av data från 1998–2022

Aqua notes 2024:2 Uppvandring av ålyngel i Viskan – Årsrapport för 2023

Aqua notes 2024:1 Utvärdering av ålyngelutsättning – en uppdatering av svenska väst- och sydkustområden

Aqua reports

Aqua reports 2024:4 Konnektivitet och fysisk påverkan i kustvatten – en sammanställning över kunskapsläget och förslag till revidering av bedömningsgrund

Aqua reports 2024:3 Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2023 års verksamhet

Aqua reports 2024:2 Ontogenetic variation in lacustrine European smelt (Osmerus eperlanus) populations as a response to ecosystem characteristics – an indicator of population sensitivity to environmental and climate stressors

Aqua reports 2024:1 Sekretariatet för selektivt fiske  rapportering av 2022 års verksamhet

Aqua notes 2023

Aqua notes utgivna under 2023

Aqua notes 2023:22 Trålundersökning av fisk i Västerhavet : International Bottom Trawl Survey 2023 kvartal 3

Aqua notes 2023:20 Expeditionsrapport SPRAS 2022 –  Ekosystemundersökning i Östersjön

Aqua notes 2023:19 Ekonomisk analys av nyttjandet av Sveriges hav åren 2014–2020

Aqua notes 2023:18 Förekomst av fisk och större kräftdjur på Västerhavets grunda mjukbottnar – kartering baserad på fallfälleprovtagning

Aqua notes 2023:17 Climate effects on fish in Sweden – Species-Climate Information Sheets for 32 key taxa in marine and coastal waters

Aqua notes 2023:16 Faktablad – Resultat från integrerad kustfiskövervakning 2023

Aqua notes 2023:15 Spöprovfiske efter gädda i Vänern

Aqua notes 2023:14 Pelagisk fisk i Mälaren 2022

Aqua notes 2023:13 Pelagisk fisk i Vänern 2022

Aqua notes 2023:12 Pelagisk fisk i Vättern 2022

Aqua notes 2023:11 Faktablad – Resultat från övervakningen av kustfisk : Barsebäck (Öresund) 1999–2019 och 2021– 2022

Aqua notes 2023:10 Trålundersökning av fisk i Östersjön-Baltic International Trawl Survey Q1 2023

Aqua notes 2023:9 Faktablad - Resultat från övervakningen av kustfisk – Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016‒2022

Aqua notes 2023:8 Ekologiska trender och prognoser i recipientområdet för Forsmarks kärnkraftverk

Aqua notes 2023:7 Trålundersökning av fisk i Östersjön- Baltic International Trawl Survey 2022 Kvartal 4

Aqua notes 2023:6 Trålundersökning av fisk i Västerhavet : International Bottom Trawl Survey 2023 kvartal 1

Aqua notes 2023:5 Signalkräftbeståndens utveckling i de stora sjöarna 2022 – resultat från fångstprovtagning och provfiske inom projekt datainsamling sötvattenskräftor

Aqua notes 2023:4 Kusttrålundersökning 2022 – Övervakning av bottenlevande fisk längs svenska västkusten

Aqua notes 2023:3 Indikatorrapportering för “Hållbart nyttjande av fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav” : bedömningsåret 2022

Aqua notes 2023:2 Ålen i Fardume träsk – sammanställning över data från 1980-2022

Aqua notes 2023:1 Provfiske efter strömming i södra Bottenhavet – översikt av äldre studier och återbesök 2022

Aqua notes 2022

Aqua notes utgivna under 2022

Aqua notes 2022:5 Faktorer som påverkar dödlighet hos ål vid fångst och transport förbi kraftverk

Aqua notes 2022:4 Utvärdering av ålyngelutsättningar – Svenska väst- och sydkustområden

Aqua notes 2022:3 Uppvandring av ålyngel i Viskan – årsrapport för 2022

Aqua notes 2022:2 Trålundersökning av fisk i Västerhavet – International Bottom Trawl Survey 2022 kvartal 3

Aqua notes 2022:01 Spiggens påverkan på rekryteringsområden för abborre och gädda i Östersjön

Aqua reports 2023

Aqua reports utgivna under 2023

Aqua reports 2023:13 Båtelfiske i lugnflytande åar 2021 – metod, resultat och erfarenheter

Aqua reports 2023:12 Fem års DNA-analys av avelsfisk – kompensationsodlad lax och havsöring från åtta älvar

Aqua reports 2023:11 Marina miljön i 8+fjordar – nuvarande kunskap om ekosystemet och de mänskliga belastningarna

Aqua reports 2023:10 Modellering och kartering av fiskhabitat i Östersjöns kustområden

Aqua reports 2023:9 Potential future climate change effects on Swedish fish and fisheries

Aqua reports 2023:8 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2022

Aqua reports 2023:7 Seasonal variation in thermal habitat volume for cold-water fish populations – implications for hydroacoustic survey design and stock assessment

Aqua reports 2023:6 Revidering av miljöövervakningen i trendsjöar – färre nät eller färre provfisken?

Aqua reports 2023:5 Developing management goals and associated assessment methods for Sweden’s nationally managed fish stocks – a project synthesis

Aqua reports 2023:4 Havsbaserad vindkraft i samexistens med fiske, vattenbruk och naturvård? – En inledande kunskapssammanställning

Aqua reports 2023:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk – Årsrapport för 2022

Aqua reports 2023:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk – Årsrapport för 2022

Aqua reports 2023:1 Provtagningsmetoder av akvatiska resurser med 3R i fokus

Aqua reports 2022

Aqua reports utgivna under 2022

Aqua reports 2022:21 Kompensation för miljöpåverkan vid kustexploatering – dagens tillämpning av ekologisk kompensation och särskild fiskeavgift samt möjlig vidareutveckling

Aqua reports 2022:20 Long-term effects of no-take zones in Swedish waters

Aqua reports 2022:19 Har skyddsjakt av gråsäl vid laxfällor någon effekt?

Aqua reports 2022:18 Baltic International Acoustic Survey, October 2021-Report, R/V Svea, Sweden

Aqua reports 2022:17 Expeditionsrapport BITS, februari/mars 2022

Aqua reports 2022:16 Signalkräftbeståndens utveckling i de stora sjöarna 2021 – resultat från fångstprovtagning och provfiske inom projekt datainsamling sötvattenskräftor

Aqua reports 2022:15 Expeditionsrapport IBTS, januari 2022

Aqua reports 2022:14 Occurrence of sharks, rays and rabbit fish in the Greater North Sea – and catches in Swedish fisheries

Aqua reports 2022:13 Expeditionsrapport SPRAS 2020-2021

Aqua reports 2022:12 Dödliga, invasiva och icke-invasiva provtagningsmetoder av akvatiska resurser - möjligheter att anpassa SLU Aquas metodik

Aqua reports 2022:11 Ecological connectivity in marine protected areas in Swedish Baltic coastal waters - A coherence assessment

Aqua reports 2022:10 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:9 Expeditionsrapport BITS, november 2021

Aqua reports 2022:8 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö – årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:7 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - årsrapport för 2021

Aqua reports 2022:5 Mata mager torsk till en fin produkt – en räddning för kustfisket?

Aqua reports 2022:4 Restaurering av kransalgsängar – test av metodik med borststräfse (Chara aspera) och rödsträfse (C. tomentosa)

Aqua reports 2022:3 Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk

Aqua reports 2022:2 Sekretariatet för selektivt fiske – Rapportering av 2021 års verksamhet

Aqua reports 2022:1 Skagerrakundersökningen 2021 – och sammanfattning av perioden 2019 - 2021

Aqua reports 2021

Aqua reports utgivna under 2021

Aqua reports 2021:23 Kusttrålundersökningen 2021 - Expeditionsrapport

Aqua reports 2021:22 Påverkansanalys fisk - till åtgärdsprogram för havsmiljön

Aqua reports 2021:21 Baltic International Acoustic Survey, October 2020

Aqua reports 2021:20 Fishing cyprinids for food – Evaluation of ecosystem effects and contaminants in cyprinid fish

Aqua reports 2021:19 Provfiske i sjöar – historia, nuläge och framtida behov

Aqua reports 2021:18 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2021

Aqua reports 2021:17 Kartering av uppväxtområden för fisk i grunda områden i Östersjön

Aqua reports 2021:16 Sekretatiatet för selektivt fiske: rapportering av 2020 års verksamhet

Aqua reports 2021:15 Kartering av uppväxtområden för fisk och större kräftdjur i grunda områden i Västerhavet

Aqua reports 2021:14 Tätheten av sjöpennor i skyddade och bottentrålade områden i Skagerrak och Kattegatt : förslag till övervakningsprogram för epifaunans status

Aqua reports 2021:13 Kunskapsunderlag för ekosystembaserad havsförvaltning i Bottenhavet

Aqua reports 2021:12 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2021 –  Fourth post-evaluation of the Swedish eel management.

Aqua reports 2021:11 Svenskt fiske efter läppfisk för export som putsarfisk : utveckling av fisket och information om beståndens status.

Aqua reports 2021:10 Expeditionsrapport BITS, februari-mars 2021.

Aqua reports 2021:9 Feasibility and potential for farming and conditioning of wild fish fed with by-catches in Sweden.

Aqua reports 2021:8 Expeditionsrapport BITS, november 2020.

Aqua reports 2021:7 Expeditionsrapport IBTS, januari 2021.

Aqua reports 2021:6 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2021:5 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2021:4 Kräftbestånden i Hjälmaren, Vänern och Vättern : en utvärdering av provfisken och provtagningar av yrkesfiskarnas fångster 2020. 

Aqua reports 2021:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra cell Värö: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2021:2 Vad händer med avrinningsområdenas ekosystemtjänster i ett framtida klimat? 

Aqua reports 2021:1 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk: årsrapport för 2020.

Aqua reports 2020

Aqua reports utgivna under 2020

Aqua reports 2020:19 Åldersanalys i fiskövervakningen - Viktig miljöinformation finns i fiskars hårda vävnader. 

Aqua reports 2020:18 Elektronisk längdmätning av fisk - En jämförelse av metoder

Aqua reports 2020:17 Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2020

Aqua reports 2020:14 Hållbart nyttjande av lågt exploaterade fiskbestånd – Ett pilotprojekt om ökat fiske på braxen

Aqua reports 2020:13 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2020

Aqua reports 2020:12 Hydroakustik i sötvatten – Ett verktyg i fisk- och miljöövervakning

Aqua reports 2020:11 Algtoxiner i Östersjön – En syntes

Aqua reports 2020:10 Baltic international acoustic survey report, October 2019

Aqua reports 2020:9 Sekretariatet för selektivt fiske – Rapportering av 2019 års verksamhet

Aqua reports 2020:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2020

Aqua reports 2020:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2019

Aqua reports 2020:6 Expeditionsrapport BITS, november 2019

Aqua reports 2020:5 Expeditionsrapport IBTS, januari 2020

Aqua reports 2020:4 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö: årsrapport för 2019

Aqua reports 2020:3 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk: årsrapport för 2019

Aqua reports 2020: 2 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk: årsrapport för 2019

Aqua report 2020:1 Kunskapssammanställning om effekter på fisk och skaldjur av muddring och dumpning i akvatiska miljöer. En syntes av grumlingens dos och varaktighet

Aqua reports 2019

Aqua reports utgivna under 2019

Aqua reports 2019:19 Expeditionsrapport kusttrålundersökningen 2019

Aqua reports 2019:18 Genetisk analys av avelsfisk – Lax och havsöring 2017-2018 från svenska kompensationsodlingar

Aqua reports 2019:17 Assessing the dynamics of the European eel stock along the Swedish west coast 

Aqua reports 2019:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2019

Aqua reports 2019:15 Ekologisk konnektivitet i svenska kust- och havsområden – en kunskapssammanställning

Aqua reports 2019:14 Baltic International Acoustic Survey report, October 2018

Aqua reports 2019:13 Miljöövervakning av miljöfarliga ämnen i fisk – Hälsoparameterar hos skrubbskädda – algtoxiner, tiamin och PFAS

Aqua reports 2019:12 Expeditionsrapport för 2017 års fiskäggundersökning i Bohusläns skärgårds- och fjordområden

Aqua reports 2019:11 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:10 Rapport för 2018 års kusttrålundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten

Aqua reports 2019:9 Expeditionsrapport IBTS, januari 2019

Aqua reports 2019:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2019

Aqua reports 2019:7 Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017 – Fångster av röding, lax och öring

Aqua reports 2019:6 Sekretariatet för selektivt fiske – rapportering av 2018-års verksamhet

Aqua reports 2019:5 Expeditionsrapport BITS, november 2018

Aqua reports 2019:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk.  Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2018

Aqua reports 2019:1 Test av selektiva redskap för det svenska fisket efter läppfisk 

Aqua reports 2018

Aqua reports utgivna under 2018

Aqua reports 2018:22 Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen – Nationell plan för datainsamling

Aqua reports 2018:21 Jakten på solabborren (Lepomis gibbosus) – En eDNA-studie i Kungsbackaån

Aqua reports 2018:20 Nulägesbeskrivning, fallstudier, metoder och verktyg för ekosystembaserad fiskförvaltning

Aqua reports 2018:19 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2018

Aqua reports 2018:18 eDNA i en droppe vatten. Vattenprovtagning av DNA från fisk, kräftor och musslor – en kunskapssammanställning

Aqua reports 2018:17 Översikt, riskbedömning och förslag på åtgärder för puckellax (Oncorhynchus gorbuscha

Aqua reports 2018:16 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2018. Third post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2018:15 Baltic International Acoustic Survey report, October 2017.

Aqua reports 2018:14 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2017.

Aqua reports 2018:13 pdf Projects accomplished by the Selective Fisheries Secretariat 2014-2017: a synthesis report.

Aqua reports 2018:12 Expeditionsrapport BITS februari 2018.

Aqua reports 2018:11 Expeditionsrapport IBTS januari 2018.

Aqua reports 2018:10 Expeditionsrapport BITS, november 2017.

Aqua reports 2018:9 Syntesrapport av Sekretariatet för selektiv fiske 2014-2017.

Aqua reports 2018:8 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - årsrapport för 2017.

Aqua reports 2018:7 Bottentrålning – effekter på marina ekosystem och åtgärder för att minska bottenpåverkan

Aqua reports 2018:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk – årsrapport för 2017

Aqua reports 2018:5 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö – årsrapport för 2017

Aqua reports 2018:4 Sekretariatet för selektiv fiske – Rapportering av 2016-2017 års verksamhet

Aqua reports 2018:3 Atlas över svenskt kust- och havsfiske 2003-2015. 

Aqua reports 2018:2 Sekretariatet för selektiv fiske – Rapportering av 2014 års verksamhet

Aqua reports 2018:1 SLU Aquas kunskapsförsörjning och rådgivning som
stöd till en ekosystembaserad fiskförvaltning

Aqua reports 2017

Aqua reports utgivna under 2017

Aqua reports 2017:14 Flodpärlmusslan i landskapet. Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering.

Aqua reports 2017:13 Kustnära piggvars- och flundrefiske på Gotland

Aqua reports 2017:12 Baltic International Acoustic Survey Report, October 2016

Aqua reports 2017:11 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2017

Aqua reports 2017:10 Fysisk restaurering av sjöar

Aqua reports 2017:9 Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske? Program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017

Aqua reports 2017:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2017

Aqua reports 2017:7 Svenskt fiske i historiens ljus- en historisk fiskeatlas

Aqua reports 2017:6 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2016

Aqua reports 2017:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2016.

Aqua reports 2017:2 Expeditionsrapport IBTS, januari 2017

Aqua reports 2017:1 Expeditionsrapport BITS, november 2016

Aqua reports 2016

Aqua reports utgivna under 2016

Aqua reports 2016:20 Ekologiska effekter av fiskefria områden i Sveriges kust- och havsområden

Aqua reports 2016:19 Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014 - Redovisning av genomförda aktiviteter och utfall. Bilaga till Aqua reports 2016:19 Sammanställning, länsstyrelsernas åtgärder, kostnader samt resultat för ÅGP 2008-2014, sorterat per år och län

Aqua reports 2016:18 Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910) – Survey experiences from three European countries

Aqua reports 2016:17 Baltic International Acoustic Survey report, October 2015.

Aqua reports 2016:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2016

Aqua reports 2016:15
Skarv, människa och fisk i Blekinge Skärgård - En studie av fiskdödlighet

Aqua reports 2016:14 Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister
– Perioden 2008-2015

Aqua reports 2016:13 Expeditionsrapport BITS, februari 2016

Aqua reports 2016:12 Fiskefredning i sjöar - I vilken mån används fredningsområden för fiske i Sveriges 205 största sjöar?  

Aqua reports 2016:11 Utvärdering av den svenska ålförvaltningen

Aqua reports 2016:10 Förvaltningsmål för nationellt förvaltade fiskbestånd - En översikt av kvantitativa mål

Aqua reports 2016:9 Supplement Fisk som miljöindikator

Aqua reports 2016:8 Sekretariatet för selektivt fiske - Rapportering av 2015 års verksamhet

Aqua reports 2016:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:5 Expeditionsrapport IBTS, januari 2016

Aqua reports 2016:4 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport 2015

Aqua reports 2016:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar framtill år 2014

Aqua reports 2016:2 Expeditionsrapport BITS, november 2015

Aqua reports 2016:1 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2015

Aqua reports 2015

Aqua reports utgivna under 2015

Aqua reports 2015:19 Effekter av fångstbegränsningar på spöfiskad lax - På Västkusten

Aqua reports 2015:18 Supplement Fisk och fiske i Mälaren

Aqua reports 2015:17 Bedömning av morfologisk påverkan i vattendrag med elfiskedata

Aqua reports 2015:16 A national data collection framework for recreational fishing - In fisheries, sea and water management

Aqua reports 2015:15 Expeditionsrapport IBTS augusti 2015 

Aqua reports 2015:14 Varför har fiskeriförvaltningen inte varit lyckosam?

Aqua reports 2015:13 Using catch statistics from the small scale coastal Baltic fishery for status assessment of coastal fish

Aqua reports 2015:12 Baltic International Acoustic Survey report, October 2014

Aqua reports 2015:11 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015 - Second post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan

Aqua reports 2015:10 Undersökning av hårdbottenfauna vid Forsmarks kärnkraftverk - Metodikutveckling av artificiella substrat för övervakning avbottenfaunasamhällen på områden som saknar sediment

Aqua reports 2015:9 Expeditionsrapport BITS, februari 2015

Aqua reports 2015:8 Expeditionsrapport IBTS, januari 2015

Aqua reports 2015:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:6 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2013.

Aqua reports 2015:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2014.

Aqua reports 2015:2 Expeditionsrapport BITS, november 2014

Aqua reports 2015:1 Sälmask och spiralmask i torsk och rötsimpa i svenska kustvatten. 

Aqua reports 2014

Aqua reports utgivna under 2014

Aqua reports 2014:15 Standardiserat elfiske i vattendrag. En manual med praktiska råd.

Aqua reports 2014:14 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2014.

Aqua reports 2014:13 Effekthöjningsprogrammet vid Forsmarks kärnkraftverk - Sammanfattande rapport från de tre första årens undersökningar

Aqua reports 2014:12 Nationell plan för kunskapsförsörjning om fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen

Aqua reports 2014:11 Baltic International Acoustic Survey report, October 2013. Expeditionsrapport från akustiska undersökningar av pelagisk fisk i Östersjön.

Aqua reports 2014:10 Mellanskarven i Roxen. Förändringar i fisksamhället och mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) föda.

Aqua reports 2014:9 Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven. En genetisk utvärdering av utsättningar av Siljansöring i biflödet Fjätälven.

Aqua reports 2014:8 Expeditionsrapport BITS, februari 2014 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Östersjön)

Aqua reports 2014:7 Expeditionsrapport IBTS, januari 2014 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Västerhavet)

Aqua reports 2014:6 Expeditionsrapport BITS, november 2013 (Internationellt koordinerad fiskundersökning i Östersjön)

Aqua reports 2014:5 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:2 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk - Årsrapport för 2013.

Aqua reports 2014:1 Födoval hos vikaresäl i Bottenviken: Rapport från den svenska forskningsjakten 2007-2009.

Aqua reports 2013

Aqua reports utgivna under 2013

Aqua reports 2013:21 Cod or clupeids? Economic consequences for fisheries operating in different ecosystem states.

Aquareports 2013:20 Laxing och felvandrad lax i Mörrumsån. En genetisk analys.

Aqua reports 2013:19 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk - Sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2012.

Aqua reports 2013:18 Jämförvärden från provfisken. Ett komplement till EQR8.

Aqua reports 2013:17 Marmorkräftan i Märstaån. Riskanalys och åtgärdsförslag.

Aqua reports 2013:16 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2013

Aqua reports 2013:15 Waking the Deads

Aqua reports 2013:14 Rödingen i Rostujávri. En konkurrens- och klimatstyrd naturresurs som gäckar sportfisket.

Aqua reports 2013:13 Baltic International Acoustic Survey report, October 2012

Aqua reports 2013:12 Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhället i Stigfjorden sommaren 2012.

Aqua reports 2013:11 Expeditionsrapport BITS, februari-mars med U/F Dana

Aqua reports 2013:10 Expeditionsrapport IBTS, januari 2013 med U/F Dana

Aqua reports 2013:9 Expeditionsrapport BITS, november 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:8 Expeditionsrapport IBTS, augusti 2012 med U/F Dana

Aqua reports 2013:7 Riktlinjer för uppföljning av fiskevårdsåtgärder i kustmynnande våtmarker med fokus på gädda

Aqua reports 2013:6  Fisksamhället i Storsjön, Jämtland. Undersökningar med ekolodning, trålning och nätprovfiske år 2011.

Aqua reports 2013:5 Betydelse av fiskens ålder vid bedömning av fiskfaunans status

Aqua reports 2013:4 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:3 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:2 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2012.

Aqua reports 2013:1 Förvaltning av signalkräfta i sjöar – en litteraturstudie

Aqua reports 2012

Aqua reports utgivna under 2012

Aqua reports 2012:14 Expeditionsrapport BITS, februari 2012

Aqua reports 2012:13 Expeditionsrapport BITS, november 2011

Aqua reports 2012:12 Expeditionsrapport IBTS, januari 2012

Aqua reports 2012:11 Genetisk kartläggning av öring i Mjörn

Aqua reports 2012:10 Fiskförluster i svenska kärnkraftverk. En sammanställning av kunskapsläget.

Aqua reports 2012:9 Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2012. First post-evaluation of the Swedish Eel Management Plan.

Aqua reports 2012:8 Laxparasiten Gyrodactylus salaris i västkustens laxåar - Fyndhistorik samt effekter på laxungarnas överlevnad och numerär

Aqua reports 2012:7 Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:6 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:5 Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:4 Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax

Aqua reports 2012:3 Biologisk recipientkontroll vid Södra Cell Värö. Årsrapport för 2011.

Aqua reports 2012:2 Cod catches onboard Swedish tour boats in the Sound during 2011

Aqua reports 2012:1 Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

Aqua reports 2011

Aqua reports utgivna under 2011

Aqua reports 2011:3 Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk. Sammanställning av undersökningar till och med år 2008.

Aqua reports 2011:2 Status of the eel stock in Sweden in 2011

Aqua reports 2011:1 Ålbeståndets status i Sverige 2011

Fakta:

En del publikationer på denna sida kommer från datainsamling inom DCF, som från år 2021 finansieras till 60% av medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF).

Medfinansiering från EHFVF


Kontaktinformation

Stefan Larsson, redaktör för Aqua reports och Aqua notes
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
stefan.larsson@slu.se, 010-478 41 81, 072-216 51 61