Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för akvatiska resurser

Institutionen för akvatiska resurser forskar på fisk och skaldjur i hav, sjöar och vattendrag. Vi håller koll på den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, utbildning och biologisk rådgivning för att främja hållbart nyttjande av dessa resurser.


Det finns 839 sidor som är taggade med Institutionen för akvatiska resurser:

Fourth evaluation of the status of the eel stock in Swedish waters

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar nu sin fjärde utvärdering av den svenska ålstatusen. Den 30-åriga nedåtgående trenden har upphört från och med år 2011. Forskarna

Fourth evaluation of the status of the eel stock in Swedish waters

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) publicerar nu sin fjärde utvärdering av den svenska ålstatusen. Den 30-åriga nedåtgående trenden har upphört från och med år 2011. Forskarna

Forskning

Forskning

Vi på SLU Aqua skapar kunskap som stödjer en långsiktigt hållbar användning av naturresurserna i hav, sjöar och vattendrag. Vi forskar om de akvatiska ekosystemet, om fisk, fiske och

FRESHREST - förvaltning av sötvatten

Sverige har gott om sötvatten. Nyttjandet av sötvattensresursen kan försämra den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som är viktiga för oss. För att motverka dessa förluster försöker vi

Genetiska effekter av laxutsättningar i Östersjön

Skiljer sig laxbestånden åt före och efter utbyggnaden av de stora laxälvarna? Hur har nästan 100 år av odling och utsättning av lax i Östersjön påverkat dagens laxbestånd? Vilka är de långsiktiga

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

En rik biologisk mångfald ökar ett ekosystems förmåga att klara förändringar och är helt centralt om våra hav, sjöar och vattendrag ska kunna leverera sina ekosystemtjänster. SLU Aqua arbetar med

Musslor i Mälaren

SLU Aqua har genomfört ett projekt om medborgarforskning och musslor i Mälaren tillsammans med Naturskolan i Sigtuna och Centralskolan i Märsta. Vi utvecklade och testade metoder för att snabbt och

Hållbart fiske

Hållbart fiske

Vi på SLU Aqua vill att kommande generationer ska kunna fiska på starka och friska bestånd av fisk och skaldjur. Vi utvecklar metoder, modeller och verktyg för att uppskatta och utvärdera effekterna

Ekosystem och miljö

Ekosystem och miljö

Den kunskap vi på SLU Aqua tar fram om ekosystemen i våra vatten kan användas direkt i förvaltningen av hav, sjöar och vattendrag. Därför är också vår forskning sammanflätad med vår miljöövervakning

Interaktioner mellan torsk och skrubbskädda

I Östersjön finns en stor kunskapsbrist om ekologiska interaktioner mellan de två kommersiellt viktiga bottenlevande fiskarterna torsk och skrubbskädda. BENTHFISH-projektet på SLU Aqua undersöker

Rapportera ålutsättning

Rapportera ålutsättning

Rapportera in din ålutsättning! teresa.soler@slu.se Jennie Strömquist, miljöanalytiker Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU jennie.stromquist@slu.se, 010-478 42 21

Torskmärkning för en förbättrad fiskeriförvaltning

Märkning av Östersjötorsk – Tagging Baltic Cod (TABACOD) Projektet TABACOD är avslutat, och den här sidan ska uppdateras. Du kan ladda ner ner projektets slutrapport "Tagging Baltic Cod – TABACOD.

Loading…