SLU-nyhet

Fosfor lagras även i vattendragens sediment

Publicerad: 01 oktober 2020
Karta med delavrinningsområden och färger för vattendrag och sjöar.

Onlinetidskriften EOS från organisationen American Geophysical Union har uppmärksammat en ny artikel från institutionen. Artikeln visar att det inte bara är i sjösediment som fosfor lagras utan även i sedimenten i vattendrag. Beroende på om det är skog eller jordbruksmark som omger vattendragen förekommer fosforn i olika former.

I maj 2017 genomförde Emma Lannergård, vid institutionen för vatten och miljö, en omfattande provtagning av sediment i sjöar och vattendrag i Sävjaåns avrinningsområde. Sävjaån mynnar i Fyrisån söder om Uppsala centrum.

Sedimentproverna analyserades för att se hur stora mängder fosfor som fanns lagrat och i vilka former fosforn förekom.

Resultaten visar att det fanns stora mängder fosfor inte bara i sjösedimenten utan även i sedimenten i vissa vattendrag. I sjöarna och i vattendragen som främst var omgivna av skog förekom fosforn främst i organisk form eller bunden till järn. I vattendrag som främst var omgivna av jordbruksmark med lerjordar var fosforn till stor del bunden till kalcium. Resultaten publicerades nyligen i Journal of Geophysical Research Biogeosciences (Lannergård m.fl. 2020).

Denna nya studie har uppmärksammats av onlinetidskriften EOS. EOS ges ut av organisationen AGU (American Geophysical Union) och publicerar forskningsnyheter om geovetenskaper och astronomi.