SLU-nyhet

Reglerade vattendrag kan få nytt liv – med liten energiförlust

Publicerad: 12 januari 2022
Vattendrag med grönskande träd längs sidorna.

Vattenkraft och levande vatten. Är det en ekvation som går ihop? Ja, ny forskning visar att vi genom att avvara en liten del i vattenkraftproduktionen kan skapa flöden som är bättre för livet i och kring vattnet.

2022 är här och med start i år ska alla vattenkrafttillstånd i Sverige omprövas för att miljöanpassas. Samtidigt finns regeringens mål om att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnyar elproduktion. Vi måste alltså hitta lösningar där vi kan producera förnyelsebar el med låg påverkan på miljön.

– Flöden och vattenstånd förändras när vi bygger vattenkraftverk och dammar. Det hindrar fiskar från att vandra och förändrar förhållanden och livsförutsättningar för organismer i det reglerade vattendraget, säger Åsa Widén, sötvattensekolog vid Sveriges lantbruksuniversitet som lett studien under sin doktorandtid på Umeå universitet.

Ekosystem kan återskapas

Genom att ändra vattenflödet i kraftverken och undvika torrfåror skulle vissa av de reglerade vattendragens ekosystem kunna återskapas och biologisk mångfald bevaras. I en nyligen publicerad studie presenterar ett forskarteam från SLU och Umeå universitet 28 olika scenarier för den hårt reglerade Umeälven. Varje scenarie innehåller uträkningar för vilken effekt reglering av vattenflödet får för både miljönyttor och produktion av elektricitet.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven kan miljöanpassas med relativt små förluster av elektricitet eller till och med utan produktionspåverkan, säger Åsa Widén.

Som exempel skulle ett nolltappningsförbud (krav på ett minsta ständigt flöde genom kraftstationerna) kombinerat med spill på 1–12 procent av det genomsnittliga årliga flödet till torrfåror leda till en förlust på 2,1 procent av den årliga elproduktionen. Om vi lägger till fiskvägar skulle förlusten öka till 3,1 procent per år. Resultaten omfattar inte påverkan på balans- och reglerkraft.

– Det är unikt med studier som vår, där både nyttan och påverkan på elproduktion av miljöåtgärder har kvantifierats för ett helt avrinningsområde. Våra resultat är ett väldigt viktigt verktyg för att vi ska kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag, säger Åsa Widén.

 

 

Vetenskaplig artikel

Widén, Å., Malm Renöfält, B., Degerman, E., Wisaeus, D., och Jansson, R.: Environmental flow scenarios for a regulated river system: projecting catchment-wide ecosystem benefits and consequences for hydroelectric production. Water Resources Research. Volume 58. 1:2022.
http://doi.org/10.1029/2021WR030297