SLU-nyhet

Sju vargar från öst ökade genetisk variation i den skandinaviska vargpopulationen

Publicerad: 15 mars 2022
Varg i vinterlandskap.

Den genetiska variationen i den skandinaviska vargpopulationen har ökat tack vare sju vargar som invandrat från öst och reproducerat sig här, visar forskare från bland annat SLU. Samtidigt är den genetiska variationen fortfarande lägre än hos finska och ryska vargar. En viktig upptäckt är att många av de vargar som invandrat till Skandinavien är nära släkt med varandra.

Genetisk variation är förutsättningen för att organismer ska kunna anpassa sig till sina speciella livsmiljöer. I små och uppdelade populationer kan genetisk variation minska om inflödet av nya individer från andra populationer inte är tillräckligt stor.

Den skandinaviska vargpopulationen består av ca 450 vargar i Norge och Sverige. De ingår i en större population i Norra Europa med ca 750 vargar i Finland och nordvästra Ryssland. Vargpopulationen i Skandinavien grundades i början 1980-talet av ett fåtal individer. Den är relativt isolerad och forskare har påvisat negativa effekter av inaveln på flera egenskaper som är viktiga för vargarnas reproduktion.

DNA-prov från vargarna har samlats in sedan 1983 och det finns ett nästintill fullständigt släktträd. Forskarna har använt data från 1983-2014 i den aktuella studien som nyligen publicerats i Conservation genetics. Under de åren har 20 vargar vandrat in och de har kunnat identifieras tack vare den omfattande DNA-kartläggningen. Sju av dem har lyckats reproducera sig.

- Invandringen har gjort att den genetiska variationen är högre än när populationen grundades. Mellan 1991 och 2007 lyckades inga invandrade vargar reproducera sig i Skandinavien och under denna period minskade den genetiska variationen i populationen, säger Mikael Åkesson, forskare på SLU Grimsö forskningsstation.

Studien bekräftade att de invandrade vargarna kom från Finland eller Ryssland. Forskarna ville också ta reda på om det går att se vilket av länderna som de härstammade ifrån. Det har betydelse eftersom vargförvaltning och åtaganden skiljer sig åt mellan Finland och Ryssland.

Men det gick inte att avgöra var de enskilda vargarna kom ifrån på grund av liten genetisk skillnad mellan de finska och ryska vargpopulationerna. De är helt enkelt för lika genetiskt vilket tyder på ett relativt stort utbyte av individer över gränsen. Det mest troliga scenariot är ändå att immigranterna har kommit från båda länderna, säger Mikael Åkesson.

Studien visar också att vargarna i den skandinaviska populationen har lägre genetisk variation än vargar från Finland och Ryssland.

Många av de 20 invandrade vargarna verkar vara helsyskon eller halvsyskon.

Detta är ett viktigt resultat. Om man antar att våra invandrade vargar är obesläktade finns risk att man överskattar deras bidrag till minskad inavel., säger Mikael Åkesson.

Bevarandet av varg i stora delar av Europa går under det skydd som nationerna gemensamt kommit överens om i samband med Bernkonventionen och/eller lagstiftningen som gäller under EU:s art- och habitatdirektiv.  På detta sätt finns alltså gränsöverskridande avtal som gör det möjligt för många länder att ha livskraftiga vargpopulationer givet att vargar också kan röra sig över nationsgränserna. Samtidigt finns det länder i Europa som är beroende av att vargar kommer in även från länder som inte ingått i dessa avtal, som Ryssland.

Det behövs underlag och strategier för att främja den gränsöverskridande övervakningen och förvaltningen av varg i norra Europa. Då får vi bättre kunskap om den genetiska situationen för olika populationer av vargar i hela regionen, säger Mikael Åkesson.

Studien är ett samarbete mellan SLU, Norsk institutt for naturforskning, Universitetet i Oulo, Naturresursinstitutet i Finland, Høgskolen i Innlandet, Norge

Vetenskaplig artikel

Åkesson, M., Ø. Flagstad, J. Aspi, I. Kojola, O. Liberg, P. Wabakken, och H. Sand. 2021. Genetic signature of immigrants and their effect on genetic diversity in the recently established Scandinavian wolf population. Conservation Genetics. https://doi.org/10.1007/s10592-021-01423-5

 

Fakta

Studien utgår ifrån DNA-analys av 26 mikrosatelliter. Det är DNA-sekvenser där mutationstakten är hög och därför varierar de mycket mellan olika individer. De används bland annat för att studera genetisk variation i en population och släktskap mellan individer.

I studien ingick 143 skandinaviska vargar, 20 invandrade vargar, 25 finska vargar och 19 ryska.

  • Forskarna såg att den genetiska variationen var mindre hos de skandinaviska vargarna jämfört med vargarna i Finland och Ryssland. De svenska vargarna hade 18–20 procent lägre grad av heterozygoti. Det innebär att de oftare hade samma genvariant (alleler) på båda kromosomerna. De hade också 28–34 procent färre alleler.
  • Invandrade vargar gjorde att den genetiska variationen i populationen ökade under studieperioden 1983-2014.
  • Studien bekräftade att de invandrade vargarna kom från Finland eller Ryssland men det gick inte att säga vilket av länderna eftersom de finska och ryska vargarna är väldigt lika genetiskt.
  • Många av de 20 vargar som vandrat in till Skandinavien visade sig vara nära släkt.

Kontaktinformation

Mikael Åkesson, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
mikael.akesson@slu.se, +46 (0)581 69 73 22