Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi


Det finns 285 sidor som är taggade med Institutionen för ekologi:

UF seed funding - Urban Healthscapes

SLU Urban Futures hubb i Alnarp utlyser såddfinansiering till forskningsprojekt som syftar till att stärka SLU:s tvärvetenskapliga kompetens kring urban hälsa, och utveckla den tematiska inriktningen

Faktablad

Viltskadecenters faktablad i kronologisk ordning med det senaste året högst upp. En del faktablad har reviderats och getts ut flera gånger under åren, men i listan återfinns endast de senast

Insådda baljväxter som mellangröda gynnar flera ekosystemfunktioner

Ekologisk växtodling förlitar sig i stor utsträckning på ekosystemfunktioner som biologisk bekämpning och kvävefixering, men kunskapen om hur ekosystemfunktionerna ska kunna utnyttjas effektivt i

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Urban Forests - Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande

Grön och blå infrastruktur för urban hälsa och välbefinnande hanna.weiber.post@s.u.se Vårterminens tredje och sista webbinarium i serien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och

Politisk ignorans kan hindra övergången till biologisk bekämpning

EU-kommissionen har föreslagit en ny Förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel som innebär att biologisk bekämpning i hög grad ska ersätta kemisk bekämpning redan 2030. Förordningen

Urban Forests - Ett mer variationsrikt skogsbruk

Ett mer variationsrikt skogsbruk hanna.weiber.post@slu.se Årets andra webbinarium i serien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, handlar om hur vi ökar

Hur viktiga är granbarkborrarnas skelettskogar för naturvården?

Granbarkborrarna är ekosystemingenjörer och skapar livsmiljöer för andra arter. Under senare år har granbarkborren dödat stora mängder gran i Sverige och Centraleuropa och med den pågående

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Bin, biodling och pollinering

Vilda bin och honungsbin är viktiga som pollinatörer. Utan dem skulle vi få äta mycket tråkigare mat. Varken äpplen eller kaffe! På kursen får du många spännande inblickar i binas intressanta liv. Du

Forsknings- och förvaltningssamarbete underlättar viltförvaltning över gränser

Riksgränsen mellan Norge och Sverige stoppar inte viltet, men den begränsar förvaltningen av vårt gemensamma natur- och kulturarv. Nu finns en vägledning för administrativt samarbete och en

Kraftsamling växthälsa

Kraftsamling växthälsa katja.fedrowitz@slu.se SLU har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en plan för ett gemensamt växtskyddsarbete. Planen har sitt ursprung i idéer och handlingar som

Loading…