SLU-nyhet

Svårt och dyrt att återställa undervattensväxter

Publicerad: 17 mars 2022
Dykare som tittar på undervattensväxter

Vajande ängar av kransalger som borsträfse och rödräfse är viktiga livsmiljöer för kustens djurliv, men de är också sårbara och känsliga för exploatering. Forskare från SLU har i samarbete med länsstyrelsen i Gävleborg provat flera olika sätt att återplantera kransalgen borsträfse. Ingen metod lyckades bättre än den naturliga återväxten.

- Våra försök att återplantera borsträfse visar att det är bättre att inte förstöra kransalgsängar från första början. Det är både svårt och dyrt att återställa, och därför bättre att skydda dessa värdefulla miljöer och låta kransalgsängarna ligga kvar, säger Carolyn Faithfull, forskare på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua.)

Tre olika sätt för återplantering av borsträfse (Chara aspera) provades: flytt av plantor med spade, att fästa skott med juteband och att använda en struktur gjord av potatisstärkelse (BESEelements©) för att förankra plantorna. Plantering med spade var den billigaste och snabbaste metoden, medan plantering med BESEelements© var dubbelt så tidskrävande och dyrt. Inom försöket genomfördes även ett mindre test med återplantering av rödträfse (Chara tomentosa) med BESEelements©, men återplantering lyckades inte.

- Det ligger verkligen i tiden att utreda restaureringsmetoder för olika skyddsvärda habitat. Det är en besvikelse att ingen åtgärd fungerade, säger Peter Nordling, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Kransalgsängar är viktiga barnkammare för fisk och födosöksområde för fisk, fågel och ryggradslösa djur (evertebrater). Kransalger kan också förbättra vattenkvalitet genom lagring av näring och stabilisering av mjukbottnar. Men kransalger är känsliga för störning i samband med ökade exploatering, som muddring och dumpning av muddermassor och ökande grumling i vattnet.

Ladda ner rapporten Restaurering av kransalgsängar - test av metodik med borststräfse (Chara aspera) och rödsträfse (C. tomentosa). 

 


Kontaktinformation

Carolyn Faithfull, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
carolyn.faithfull@slu.se, 010-478 41 74