Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 1120 sidor som är taggade med Ekologi:
Martin Schroeder

Martin Schroeder

Martin Schroeder är professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi. Nuvarande forskning rör främst populationsdynamik och riskmodeller för granbarkborren (Ips typographus). Andra

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Landskapsekologi

Landskapsekologin studerar ekologiska processer i ett landskapsperspektiv. Inga biologiska system är isolerade öar. Lokala populationer, samhällen och ekosystem samspelar alltid i viss mån med sin

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Kandidatarbete

Är du intresserad av biologisk mångfald, vilda djurs rörelsemönster eller hur vilt och fisk kan förvaltas på ett hållbart sätt? Vi har ett brett utbud av kandidatarbeten i ämnena skogs­vetenskap och

Eken: en värld i värden

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans

Forskning

Forskning

Forskning bedrivs inom sju ämnesområden där vi tar fram kunskap om skogliga ekosystem och de processer som driver dessa. Denna kunskap överförs till principer för hur skogsekosystem bäst kan

Restaurerade våtmarker - CH4 och MeHg

Detta projekt studerar ifall restaurering av dikade våtmarker i det boreala landskapet kan leda till negativa miljöeffekter i forma av ökad metylering av kvicksilver, samt utsläpp av växthusgaser

Filmer

Markfuktighetskartorna kan användas till mycket, men en stor del av syftet har varit att minska körskador i skogsbruket och därigenom minska läckaget av näringsämnen och tungmetaller till Östersjön.

Om SLU Markfuktighetskarta

SLU Markfuktighetskarta är en högupplöst karta som visar markfuktigheten i en skala från 0 till 100 där låga värden anger torr mark och höga värden anger blöt mark. Färgerna på kartan ”smälter ihop”

Vill du lära dig mer om livet i sjöar och vattendrag?

Fiskar, alger, trollsländor och musslor – svenska sjöar och vattendrag myllrar av liv! Men hur vet man vad som finns under ytan? Hur samlar man in djur och växter, och hur skiljer man olika arter åt?

Hållbart nyttjande av naturresurser

Kursen ställdes tyvärr in sommaren 2020 på grund av den rådande situationen med Covid-19. Vi planerar just nu hur kursen kommer att läggas upp under sommaren 2021. Mer info kommer snart! Nedan följer

Loading…