Hoppa till huvudinnehåll

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 369 sidor som är taggade med Ekologi:

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade

SLU-dagen 2023

Lördag 30 september, kl 11-16, öppnar Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå upp portarna till SLU-huset och bjuder på allt från skogspyssel med PysselJenny, vandring i den digitala tvillingskogen till

Vattme/Tjeggelvas – en naturskog med kulturhistoriska värden

Forskning om ekologi och naturvärden i Vattme Ett samiskt kulturlandskap – kulturhistorisk forskning i Vattme Dagens renskötsel i Vattme Studier om klimat och referenser i Vattme Detta projekt är

Skoghistoria

Skogshistoria är den spännande forskningen om människan och skogen i det långa perspektivet. Vi vill förstå hur skogsekosystem utvecklats i norra Skandinavien, men även i andra delar av världen, och

Forskare

Lars Östlund Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt Telefon: +46907868442, +46705111299 E-post: lars.ostlund@slu.se

Vallsat: Satellite-based digital tools for ley management

I det här projektet kommer vi att uppdatera satellitdata med enkla dynamiska modeller för vall, för att förbättra prognoserna för skördetid och näringsinnehåll och skapa ett användbart

Främmade trädslag i skogen betyder förlust av betesmark för renar

I skogsområden där man har planterat nordamerikansk contortatall påverkas renarnas val av vinterbetesområde negativt. Minskad födotillgång och täta bestånd bidrar sannolikt till att renarna undviker

Conservation and Management of Fish and Wildlife

Umeå Campusmiljön i Umeå är en gränsöverskridande blandning av avancerad forskning, anpassade utbildningar, olika nationaliteter, livsbejakande studentföreningar och ett dynamiskt nav i hela norra

BT på Instagram

BT:s Instagramsida

Nyttodjurparker

I det här projektet anlägger vi nyttodjurparker vid fyra skånska äppelodlingar, för att motverka de utmaningar dagens odlingslandskap innebär för biologisk mångfald och för att skapa nyttor inom

SITES Spectral

Mätningar inom SITES Spectral görs i syfte att fånga säsongs- och mellanårsvariationer i förhållanden till vegetationen. Insamlad data är relevant för undersökningar av en rad olika processer i

Lifeplan Röbäcksdalen

SITES Röbäcksdalen är en av flera SITES-stationer som deltar i Lifeplan, det stora, globala datainsamlingsprogrammet för biodiversitet. Insamlingen pågår 2021-2025. Röbäcksdalen en del av världen

Loading…