Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 411 sidor som är taggade med Ekologi:
front_K.Tattersdill_1x1.jpg

Ny avhandling visar på påverkan från den invasiva arten vattenpest

I en ny avhandling visar Kristina Tattersdill att vattenpest, trots att växtarten introducerades i Sverige för över 100 år sedan, fortfarande påverkar svenska sjöar. Främmande invasiva arter är ett stort problem i många akvatiska ekosystem. ...

Laboratoriet för geokemi (Vattenkemiska laboratoriet)

Laboratoriet för geokemi (Vattenkemiska laboratoriet)

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt 150 000 ackrediterade och kvalitetssäkrade prover ...

Ecosystem functioning in streams under pressure - Understanding the roles of biotic, abiotic and spatial drivers

Ecosystem functioning in streams under pressure - Understanding the roles of biotic, abiotic and spatial drivers

Amélie Truchy försvarar sin avhandling den 2 februari 2018. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/15242/ - Respondent: MSc Amélie Truchy - Opponent: Professor Jennifer Tank, University ...

Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS)

Metaller i vatten med ICP-MS (tidigare AAS)

Läs mer om olika metaller på Wikipedia Aluminium kan analyseras genom ett flertal olika analysmetoder. Läs mer i vår metodjämförelse. Kända problem i databaserna - Metallanalyserna sker i dagsläget på surgjorda ofiltrerade vattenprov, vilket ...

Aluminiumfraktionering med katjonbytare

Aluminiumfraktionering med katjonbytare

Metoden syftar till att uppskatta halten reaktivt aluminium (ofta benämnt labilt), vilket omfattar de aluminiumformer som anses vara de giftigaste. Dessa former utgörs i de flesta naturvatten framför allt av relativt svaga komplex mellan Al 3+ och ...

Fosfatfosfor, PO4-P

Fosfatfosfor, PO4-P

Läs mer om fosfor och fosfat på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till Gallery Prov med halt under rapporteringsgränsen på Gallery-instrumentet (4.g/l) analyseras, om så önskas, även med autoanalysern som har enrapporteringsgräns på 1 .g/l. ...

Aluminium (Al) med AES

Aluminium (Al) med AES

Provet surgörs med HNO3. Kvantifieringen sker med emissionsspektro­skopi i ett plasmainstrument. Metoden mäter allt aluminium utom partiklar som är för stora för att hinna förgasas i plasmat. Läs mer om aluminium på Wikipedia Aluminium kan ...

Järn (Fe) och mangan (Mn) med ICP-AES

Järn (Fe) och mangan (Mn) med ICP-AES

Läs mer om järn och mangan på Wikipedia Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod - Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS. Tidigare mätmetoder - 2000 10 - 2015 12 - Metod: ICP ...

Strontium (Sr) med ICP-AES

Strontium (Sr) med ICP-AES

Läs mer om strontium på Wikipedia Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod - Metoden upphörde i slutet av 2015. Prover tagna från och med januari 2016 analyseras med ICP-MS. Tidigare mätmetod - 2014 06 - 2015-12 - Metod: ICP (Induktivt ...

Kisel, Si

Kisel, Si

Läs mer om kisel på Wikipedia Metodjämförelse vid byte till optisk ICP Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod (induktivt kopplad plasma) - Från och med maj 2016 (gäller prov från och med januari 2016) - Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 ...

Kalium, K

Kalium, K

Läs mer om kalium på Wikipedia Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod - Från och med maj 2016 (gäller prov från och med januari 2016) - Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 - Instrument: Agilent. Tidigare mätmetoder - 2000 09 - 2015 ...

Natrium, Na

Natrium, Na

Läs mer om natrium på Wikipedia Kända problem i databaserna - Nuvarande mätmetod - Från och med maj 2016 (gäller prov från och med januari 2016) - Metod: ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005 - Instrument: Agilent. Tidigare mätmetoder - 2000 09 - 2015 ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10