Sveriges lantbruksuniversitet

Ekologi

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i.


Det finns 789 sidor som är taggade med Ekologi:

Naturvårdsbiologi

Naturvårdsbiologi är ett tillämpat forskningsämne där ekologisk kunskap används för att lösa praktiska naturvårdsproblem, särskilt relaterat till bevarande av biologisk mångfald. Vi arbetar med

Landskapsekologi

Landskapsekologin studerar ekologiska processer i ett landskapsperspektiv. Inga biologiska system är isolerade öar. Lokala populationer, samhällen och ekosystem samspelar alltid i viss mån med sin

Teman

Teman

Teman i vår forskning På institutionen för ekologi fokuserar vi på naturvård och biologisk mångfald, växtskydd i skog och jordbruk, ekosystemtjänster- och processer samt honungsbin och deras hälsa.

Ogräsbiologi och ogräsreglering

Det finns ett stort behov av hållbara och effektiva sätt att hantera ogräs. Både de arter vi har i dag och de som kan etablera sig i Sverige i framtiden. Vi forskar om vilka egenskaper som påverkar

Insekter

På institutionen för ekologi finns stor kunskap om insekter. Vi forskar om hur de lever, hur de samspelar med andra arter, deras betydelse i ekosystemet och hur de påverkas av förändringar. Att veta

Växtskydd i jord- och skogsbruk

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som

Naturvård/biologisk mångfald

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper

Vilt och rovdjur

Vår forskning ger vetenskapligt underlag till den svenska förvaltningen av vilt och rovdjur. Då krävs information om hur djuren lever, var i Sverige som de finns och genetiska studier. Vi forskar

Klimat

I framtiden kommer klimatförändringar att vara en stor orsak till förändringar i världens ekosystem, och man kan redan se påverkan på arter och ekosystem. Vi studerar bland annat hur ett varmare

Ekosystemtjänster och -processer

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystem som gynnar människan till exempel pollinering och biologisk kontroll av skadeinsekter. Insitutionen för ekologi forskar också på de biologiska processer

Ester Polaina

Ester Polaina

espa0001 Läs mer om Ester Polaina på engelska.