SLU-nyhet

Höjd ränta ger konsekvenser för priset på pengar

Publicerad: 22 september 2022

Riksdagens senaste, oväntat offensiva, räntebesked fick en del att reagera kraftigt. Efter en lång period av förhållandevis låga räntor talas det om rekordhög inflation och förväntningar på fortsatt stigande ränta. Nu är det viktigt att vårda företagets hälsa, både kondition och muskelstyrka.

Riksbankens direktion beslutade den 20 september att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent. Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret. 

Men vad är styrränta? Styrränta är den ränta som Riksbanken tar när den lånar ut pengar till övriga banker. Styrräntan är en viktig del av landets penningpolitik. Den påverkar och reglerar bankernas kostnad för likviditet och påverka den ränta som bankerna i sin tur tar och ger mot bankkunderna.

Den förhållandevis kraftiga ökningen av styrräntan kan förutses ge kraftigt avtryck i räntan för låntagare. Mot bakgrund av hur räntan till bankkunderna har förhållit sig till styrräntan, kan man förvänta att utlåningsräntan kommer att ligga 1-2 procentenheter över styrräntan. I praktiken skulle vi kunna förvänta oss rörliga räntor stiger från 1,5 – 2,0 procent till 2,5 – 3,0 procentenheter. De individuella skillnaderna är stora beroende på olika kunders förutsättningar och bankernas syn på rik

Lönsamhet bästa försvar 

Vad kan man göra på företagsnivå? Lantbruksbarometern uppskattar att skuldsättningen i Svenskt jordbruk uppgår till ca 200 miljarder kronor. Vidare uppskattas ca 60 % vara lån med rörlig ränta. Strukturen i det svenska lantbruket gör att skuldsättningen är mycket ojämnt fördelad. Framförallt expansiva företag som växt mycket de senaste decennierna och finansierat expansionen med extern lånefinansiering står för den största delen av skuldsättningen. Det är inte detsamma som att det är dessa företag som påverkas mest av räntehöjningarna. Räntekostnaderna och riskerna med stigande ränta ska ställas i förhållande till likviditet, lönsamhet och skuldsättningsgrad i det enskilda företaget.

Viktigast för att möta risker i företagandet är en god likviditet. Det gör det möjligt att möta tillfälliga störningar. Likviditeten skapas i första hand direkt i företagets verksamhet genom att man har god nettointäkt och lönsamhet. Likviditet kan också skapas tillfälligt genom att dra ner på kostnader och investeringar eller att ta in externt kapital.

Analysera innan bankbesöket

Ofta lyfts det fram att man ska ”tala med banken” om att ändra amorteringstakten eller helt slopa amortering. Ibland är det enda alternativet. Denna övning kan dock i förlängningen leda till svårigheter vid kommande kreditförfrågningar. Analysera situationen noga innan kontakt med banken, ta gärna hjälp. Det som ser ut som en enkel och snabb åtgärd, att ändra amortering, ska kanske egentligen handla om att se över verksamheten eller låna mer.

Sammantaget gäller, som alltid, att det gäller att vårda resultat- och balansräkning så att man kan visa på uthållig lönsamhet och säkerställa robust likviditet och soliditet. Mycket tyder på att vi är bara i början av en turbulent tid med stort behov av att hantera olika typer av risker.


Kontaktinformation

Per Hansson, verksamhetsledare
SLU Kompetenscentrum företagsledning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
per.m.hansson@slu.se, 040-41 50 80