SLU-nyhet

Miljömålsutvärderingen: ”Tydliga svenska etappmål behövs nu”

Publicerad: 24 januari 2023

Naturvårdsverket har utvärderat de svenska miljömålen, och lämnade i januari 2023 en rapport till regeringen med sina slutsatser. Nu behöver Sverige koppla sina miljömål till det globala ramverket för biologisk mångfald som just antagits i Montreal, och sätta konkreta etappmål för skydd av arter och ekosystem. Det menar Torbjörn Ebenhard, föreståndare för CBM i en kommentar.

Uppfyller Sverige de miljömål som vi satt upp? Vart fjärde år utvärderar Naturvårdsverket förutsättningarna för Sverige att nå sina miljömål, och i januari 2023 publicerades en rapport med den senaste utvärderingen.

Utvärderingen visar att utvecklingen är positiv i nom några områden, men det är fortfarande långt kvar innan vi når de flesta av miljökvalitetsmålen. Av 16 miljökvalitetsmål är det fyra som beräknas kunna nås till 2030, åtminstone delvis. Dessa är Frisk luftGiftfri miljöSkyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. För de övriga miljökvalitetsmålen bedöms att det inte finns förutsättningar att nå dem inom tidsramen. När det gäller fyra av dessa går utvecklingen dessutom åt fel håll: Storslagen fjällmiljö, Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, och Begränsad klimatpåverkan.

Insatser ger resultat, konstaterar Naturvårdsverket, och pekar på att för de miljökvalitetsmål som vi når eller är nära att nå finns styrmedel och åtgärder på plats.

Behöver se till globala mål

En slutsats som Naturvårdsverket gör är att klimat och biologisk mångfald behöver prioriteras i politiken under de kommande åren. I dag saknas det etappmål för detta område, trots att de är av mycket stor betydelse för förutsätt­ningarna att nå miljömålen. CBM:s föreståndare Torbjörn Ebenhard konstaterar att Sverige nu behöver titta på de mål som beslutades om i det globala ramverket för biologisk mångfald på COP15 i Montreal:

- Mycket av det som de svenska miljökvalitetsmålen beskriver står i det globala ramverket, och det är bra. Men alla ramverkets så kallade åtgärdsmål, det som kallas targets i ramverket, skulle vi nu behöva gå igenom och göra etappmål av för biologisk mångfald inom det svenska miljömålssystemet.

Det här är nödvändigt, menar Torbjörn, för att Sverige ska kunna uppfylla de internationella åtaganden vi nu gjort genom att underteckna det globala ramverket. Etappmålen specificerar vad som ska göras, till när och av vem.

- Ett av de globala åtgärdsmålen handlar till exempel om hållbart brukande, det vill säga vad som händer utanför de 30 % av markerna och vattenmiljöerna som ska skyddas. Här behövs tydliga svenska etappmål för hur brukandet av svenska skogar, vatten och odlingslandskap ska bli hållbart med avseende på biologisk mångfald.

Samarbete är avgörande

Naturvårdsverket trycker i sin rapport på vikten av att Sverige agerar aktivt inom EU – miljöutmaningarna är gränsöverskridande och samarbete är avgörande för att man ska nå framgång. Det gäller inte minst inom området biologisk mångfald, där det behövs en global kraftsamling för att hejda förlusten av arter och ekosystem. Det lyfter också Torbjörn Ebenhard fram som centralt i det fortsatta arbetet:

- Vi behöver samarbetet inom EU för att nå målen. Vi har gjort åtaganden där vi behöver jobba tillsammans, därför att problemen är gränsöverskridande. Standardisering behövs också för att arbetet ska bli effektivt.

Fakta:

Fakta: Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett så kallat Generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål kopplat till miljökvalitetsmålen.

Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. Generationsmålet visar på den samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande generationer. Definitionen lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Etappmålen är tidsatta mål som pekar ut viktiga steg i den samhällsomställning som krävs för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås.


Kontaktinformation