SLU-nyhet

Fågel, fisk eller mittemellan när nya våtmarker anläggs?

Publicerad: 27 april 2023
Fågel på sten.

SLU har utvärderat den biologiska mångfalden av fåglar, groddjur och fiskar i anlagda våtmarker. Även om det fanns en viss variation tyder resultaten på att fåglar och groddjur ofta förekommer tillsammans. Däremot kan det krävas separata våtmarker med olika mål för att gynna antingen fåglar eller fiskar.

Du går vid en vacker våtmark, solen skiner och du börjar lägga märke till naturen runt omkring dig. Några krickor kvackar. En fiskare försöker fånga en gädda. Han är mycket tålmodig och verkar inte bekymrad över att det inte finns någon fångst på kroken. Det är en härlig dag och du bestämmer dig för att doppa fötterna i vattnet. När vattenspegeln sluter sig igen ser du en större vattensalamander som simmar omkring. Hur kan alla dessa olika arter samexistera i samma lilla vattenpöl?

Våtmarker är viktiga livsmiljöer

Våtmarker tillhandahåller ett stort antal ekosystemtjänster som är till nytta för människan och de är viktiga livsmiljöer för många arter av fåglar, groddjur och fiskar. Våtmarkerna hotas dock av mänsklig verksamhet, till exempel förändrad markanvändning och föroreningar, vilket har lett till en minskning av den biologiska mångfalden i vatten. För att motverka denna negativa trend har skapandet av våtmarker blivit ett populärt verktyg för att återställa eller förbättra våtmarkernas livsmiljöer.

Fåglar, groddjur och fiskar

Ineta Kačergytė och hennes kollegor på SLU har studerat 52 anlagda våtmarker. De har undersökt hur arterna förekommer tillsammans eftersom det har betydelse för hur våtmarkerna fungerar som livsmiljö. De räknade fåglar och använde DNA-rester i vatten för att bedöma förekomsten av groddjur och fiskar i dessa våtmarker.

Resultaten tyder på att fåglar och groddjur var positivt associerade, medan sambanden mellan fåglar och fiskar verkade vara negativa. Det innebär att det kan krävas separata våtmarker med olika mål för att gynna antingen fåglar eller fiskar, säger Ineta Kačergytė.

Ett positivt samband betyder att arter finns tillsammans oftare än vad man skulle kunna förvänta sig, det kan vara så att arterna gynnar varandra, en fågel kan till exempel använda en annan fågel som signal på en bra livsmiljö. Negativa samband innebär att arterna förkommer mindre ofta tillsammans än förväntat, på grund av konkurrens, predation eller att de helt och hållet undviker platser där den andra arten är närvarande.

Kan gynna flera grupper samtidigt

De positiva sambanden mellan fåglar och groddjur tyder på att skapandet av våtmarker kan gynna flera grupper samtidigt. Det är goda nyheter för det övergripande bevarandet av den biologiska mångfalden i våtmarker.

Vår studie visar att anläggning av våtmarker är ett viktigt bevarandeverktyg som kan bidra till att återställa och förbättra livsmiljöer för ett stort antal arter. Potentiella konflikter mellan olika arter kan dock behöva beaktas noggrant när man planerar nya våtmarker, säger Ineta.

Men det behövs mer kunskap. Forskarna har inte undersökt hur närvaron av fåglar påverkade groddjurens förmåga att reproducera sig och sannolikheten för att grodyngel når vuxen ålder. Det är också okänt om det finns liknande positiva samband för andra grupper i våtmarker, till exempel insekter och växter. Det är mycket viktig information för att lyckas nå det nationella miljömålet "Myllrande våtmarker".

Ta hänsyn till hur olika artgrupper interagerar

För att lösa detta kan det vara nödvändigt att skapa en blandning av olika våtmarkstyper för att gynna specifika artgrupper, eller specifika våtmarker som klarar av att hålla flera arter samtidigt (så kallade hotspots för biologisk mångfald).

Genom att ta hänsyn till hur olika grupper av djur och växter interagerar kan vi därför utforma en effektivare och mer målinriktad bevarandestrategi som långsiktigt gynnar flera arter. Valet av fågel, fisk eller groddjur beror därför hur vi utformar våtmarker och våtmarksnätverk i landskap säger Ineta Kačergytė.

Läs mer

Anlagda våtmarker gynnar fåglar och groddjur – men bättre uppföljning krävs

Bättre för fågellivet att skapa flera små våtmarker än en stor

Vetenskaplig artikel

Community associations of birds with amphibians and fish in wetlands created for biodiversity, Biological Conservation, Ineta Kačergytė et al