FAQ Hippologprogrammets utveckling

Senast ändrad: 19 september 2023

SLU har i samråd med HNS och riksanläggningarna, initierat och genomfört en utredning av Hippologprogrammets utveckling. Utredningen är nu klar och samlad i en rapport som presenterar flera olika alternativa förslag om hur programmet kan utvecklas i framtiden.

Det långsiktiga målet är att utexaminera kunniga och professionella hippologer från en akademiskt förankrad yrkesutbildning som svarar mot hästnäringens behov för framtiden. Samarbetet mellan SLU, HNS och riksanläggningarna är en viktig del för att ge ett hippologprogram av hög kvalitet. Syftet med utredningen har bl.a. varit att analysera alternativ och förutsättningar samt att presentera utvecklingsförslag för en god högskolemässig kvalitet och studiesocial miljö på Hippologprogrammet. I uppdraget har även legat att ta fram en övergripande målbild för det framtida Hippologprogrammet.

Varför har SLU låtit göra utredningen?

Hippologprogrammet har funnits i nästan 30 år, under den tiden har hästnäringen vuxit och utvecklats och en rad andra utbildningar har tillkommit. Mot den bakgrunden, samt inspel och synpunkter som lämnats av studenter och i utvärderingar, ligger denna utredning rätt i tiden. Målbilden är att utveckla och anpassa Hippologprogrammet till branschens framtida behov. Det är även ett svar på synpunkter från tidigare studenter som kommit fram både genom kvalitetsarbetet men också via studentkåren. Synpunkterna har bland annat rört den studiesociala miljön och själva studiemiljön.  

Vad händer nu?

Utredningen presenterar förslag på förändringar och inga beslut har ännu fattats. Nu ska utredningens förslag analyseras och konsekvensbeskrivas inom SLU, HNS och riksanläggningarna.

Ett första samråd mellan SLU, HNS och riksanläggningarna, är planerat i oktober 2023. Därefter kan ytterligare information om eventuella beslut eller förändringar ges. Målet är att inom kort kunna påbörja arbetet med att utveckla Hippologprogrammet för framtiden.

Hur har SLU fångat upp studenternas åsikter om programmet?

Studenternas åsikter fångas upp regelbundet på flera sätt; genom kursvärderingar och enkäter men också via studentkåren. Under åren har flera områden justerats och anpassats baserat på detta. Exempel är innehåll i kurser och inriktningar, upplägg av häst- och anläggningsvård och andra kvalitetshöjande insatser (fysiska, pedagogiska och tekniska).

Mycket inom Hippologprogrammet har utvecklats bra genom åren, men ett systematiskt kvalitetsarbete har pågått och pågår kontinuerligt. Det är därför utredningen har gjorts. 

Varför ska Hippologprogrammet göras om?

Hippologprogrammet har funnits i nästan 30 år, under den tiden har hästnäringen vuxit och utvecklats och en rad andra utbildningar har tillkommit. Mot den bakgrunden, samt inspel och synpunkter som lämnats av studenter och utvärderingar, ligger denna utredning och utveckling av programmet rätt i tiden. Utredningen lyfter angelägna utvecklingsområden i dagens utbildning.

Vad händer med nuvarande studenter?

De studenter som går programmet idag har rätt att slutföra sin utbildning som planerat. Det är en rättighet som är långtgående, ett lärosäte kan inte ersätta moment som finns med i den utbildningsplan som gällde när studenten blev antagen med något annat.  

Hur påverkas de just antagna studenterna?

När en student har blivit antagen och registrerat sig på en utbildning så har SLU förbundit sig att erbjuda den utbildningen i den form som den är beskriven i utbildningsplanen.  Utbildningsplanen kan ses som ett kontrakt med studenten

Kommer de nuvarande studenternas utbildning att vara mindre värd i framtiden?

Nej, vi vet sedan tidigare att över 90 % av studenterna som gått Hippologprogrammet får jobb inom hästnäringen

Kommer Hippologprogrammet vara sökbart till höstterminen 2024?

Det är SLU:s styrelse som varje år fastställer vilka utbildningsprogram som ska ges. När det gäller Hippologprogrammet har beslutet fått vänta tills utredningen är klar. Beslut om antagning till Hippologprogrammet hösten 2024 kommer att tas under hösten.  

Om Hippologprogrammet förändras, kommer man att kunna byta till det nya om man börjar nu?

Det vi har i dagsläget är en utredning med förslag på förändringar, inga beslut om framtida utbildning är ännu tagna. Det går därför inte att svara ja eller nej på frågan.

Generellt gäller att den som vill byta från ett program till ett annat (oavsett vad det är) alltid har rätt att få prövat vad som kan tillgodoräknas av det som man redan läst om man byter. Tillgodoräknanden sker på individnivå.

Har de som sökt inför hösten 2023 fått någon information om att Hippologprogrammet utreds?

Ja, de som genomförde det praktiska antagningsprovet fick information på plats om att programmet utreds och att det inte ska påverka deras möjligheter att slutföra utbildningen. De som sökte inriktningarna på Wången (islandshäst och travhäst) fick också information via antagningssystemet i samband med anmälan till programmet om att utbildningen kunde komma att ställas in pga. för få sökande.

Kan ni garantera utbildningens kvalitet?

SLU har ett systematiskt kvalitetssäkringssystem för att säkra att alla SLUs utbildningar håller god kvalitet. Alla utbildningar, inklusive Hippologprogrammet, granskas regelbundet inom kvalitetssäkringssystemet.

Var kan man hitta utredningen?

Den går att beställa via registrator vid SLU eller via SLU:s presstjänst.

Kontaktinformation

Joanna Hagströms, kommunikatör
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, kansli, SLU
joanna.hagstroms@slu.se, 018-67 30 66, 076-111 92 15