Spermier från huskatt som modell för spermier från vilda utrotningshotade kattdjur

Senast ändrad: 06 maj 2024
Fläckig katt. foto

Majoriten av de vilda kattdjursarterna i världen är utrotningshotade. Huvudanledningen till minskningen av de vilda kattdjuren är skogsavverkning och illegal jakt. Inavel utgör ytterligare ett hot mot en del av de vilda kattarterna.

 

Projektet innebär att vi vill utveckla nya metoder för att förbättra förmågan att föröka sig hos utrotningshotade kattdjur med tamkatten som modell, genom att tillvarata omogna spermier.Projektet är ett led i den forskning som syftat till att ta fram avelsprogram som omfattar sperma-, äggcells-, och embryofrysning, artificiell insemination, in vitro fertilisering (IVF, provrörsbefruktning) och embryoöverföring hos vilda kattdjur. Ett flertal program, innefattande dessa tekniker, finns vid djurparker och -räddningscentra världen över, för att kunna utbyta genetiskt material och undvika inavel samt smittspridning.

Tamkatter har tidigare visat sig vara en bra modell för vilda kattdjur när det gäller grundläggande reproduktionsstudier. Tamkatter kastreras rutinmässigt i Sverige, så det är lätt att få tag i spermier från bitestiklarna efter kastration. Det är däremot svårare och mindre lämpligt att använda vilda kattdjur för basala studier. Spermier från bitestikelns svans från tamkatter har därför använts som en modell för vilda kattdjur.

I våra studier undersöker vi om det går att använda även spermier från alla andra delar av bitestiklarna för att kunna öka antalet spermier och därmed antalet embryon och avkommor. Antalet spermier som finns hos hankatter är lågt jämfört med hos andra husdjur.

Frysning av spermier medför flera fördelar. Även om naturlig parning är att föredra finns det många tillfällen då detta inte är möjligt, när det gäller vilda kattdjur i fångenskap. Frysta spermier kan istället användas för insemination eller IVF och därefter embryoöverföring t.ex. när: Honan och hanen är åtskiljda av ett långt geografiskt avstånd eller när det är svårt att få till stånd en naturlig parning (vilda kattdjur kan ibland attackera varandra när de sätts ihop för parning); Fryst sperma från en hane kan användas till flera honor samt efter att hanen är död.

Metoderna i detta projekt är tänkta att i framtiden användas i avelsprogram för vilda kattdjur i fångenskap. För att få optimal effekt på de utrotningshotande kattarterna bör metoderna kombineras med program för bevarande av de vilda katternas naturliga miljö samt åtgärder mot tjuvjakt. Tillsammans kommer dessa åtgärder att bidra till att bibehålla den biologiska mångfalden. Metoderna som utvecklas i detta projekt går också att tillämpa inom raskattsavel eller på andra utrotningshotade djur.


Kontaktinformation

Eva Axner, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
eva.axner@slu.se,