Gamla tjurar möter ny teknik - vad kan vi lära oss av tidigare avelsurval?

Senast ändrad: 01 februari 2018

I det här projektet studerar vi förändringar i genetisk diversitet över tid och tecken på selektion i svenska mjökkoraser.

Avelsurvalet i kommersiella mjölkkoraser har varit intensivt för att kunna möta internationell konkurrens. Trots ett stort antal individer är den effektiva populationsstorleken liten och inavelsökningen stor, i synnerhet för holsteinrasen. I avelsarbetet inom de svenska lantraserna läggs istället fokus på bevarande av ursprungliga egenskaper. Nya metoder baserade på ett stort antal genetiska markörer spridda över hela arvsmassan kan påvisa spår av selektion och inavel i specifika regioner i genomet, och med data som spänner över lång tid kan vi se när genetisk variation har gått förlorad. Målet med detta projekt är att studera förändringar i den genetiska variationen, homozygotigrad och inavelsnivå hos svenska mjölkkoraser. Vi kommer till största del använda oss av de tiotusentals genotyper som redan tagits fram för rutinmässig avelsvärdering. Vi kommer att utnyttja genomisk- och härstamningsinformation för djur från 50-talet till nutid i två kommersiella raser samt i lantrasdjur. Mått på inavel och spår av selektion, såsom heterozygotigrad, s.k.”selective sweeps” och långa sträckor av homozygoti, samt härstamningsbaserade mått, kommer skattas och jämföras med fenotypiska förändringar i funktionella egenskaper och mjölkproduktion. Projektet kommer att öka vår kunskap om selektionseffekter och minskande genetisk variation inom moderna husdjursraser. Detta kommer att utgöra en värdefull grund för rådgivning till avelsorganisationer som strävar efter ett uthålligt avelsarbete.

Fakta:

Projektet är finansierat från Formas.
Projektet startade 2016 och löper till slutet av 2018.

Projektledare är Susanne Eriksson, med medsökande Anna Johansson och Erling Strandberg.


Kontaktinformation

Susanne Eriksson, forskare FLK
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
susanne.eriksson@slu.se, 018-67 20 07