Genetisk variation hos nordiska mjölkkoraser

Senast ändrad: 12 mars 2018
Ko som tittar nyfiket

Syftet med detta projekt är att bedöma den genetiska variationen inom och mellan nordiska mjölkkoraser. De erhållna resultaten kommer att användas för att studera det genetiska förhållandet mellan nordiska mjölkkoraser och andra europeiska mjölkkoraser

Detta projekt ingår i ett EGS-ABG PhD-program som genomförs i samarbete med Wageningen universitetet, Nederländerna. Genomiskt DNA preparerat från representativa individer från flera nordiska nötkreaturraser kommer att genotypas med SNP-arrays med hög densitet och de erhållna genotypdata kommer att analyseras bioinformatiskt och statistiskt. Hypotesen är att vissa fördelaktiga genvarianter som kan ha förlorats i kommersiella mjölkkoraser fortfarande finns kvar i de lokala nordiska mjölkkoraserna. Ett slutgiltigt mål för detta projekt är att identifiera sådana genetiska varianter i dessa lokala raser som kan fungera som markörer och användas i markörassisterat urval i kommersiella mjölkkoraser.


Kontaktinformation

Göran Andersson              
Professor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); avdelningen för molekylär genetik och bioinformatik

Telefon: 018-672056, 0703-808919
E-post: goran.andersson@slu.se