Nya behandlingsmetoder för luftvägssjukdom hos nötkreatur

Senast ändrad: 06 maj 2024

En ny behandling mot Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV)  skulle förbättra djurens välfärd och lantbrukets ekonomi, samt minska antibiotikaförbrukningen. Resultaten kommer även att gagna forskning om flera lungsjukdomar hos andra djurslag och människa. Människans RS-virus är den främsta orsaken till sjukhusvistelse för akut nedre luftvägsinfektion hos barn och en viktig faktor för utvecklande av barnastma.

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) är en viktig orsak till lunginflammation hos nötkreatur i Europa. Djur som haft lunginflammation växer sämre, utgår ur mjölkbesättningar tidigare och kalvar in senare än friska djur. Lunginflammation är ett mycket vanligt slaktfynd och många nötkreatur som har skador på lungorna vid slakt har aldrig fått någon behandling.

Dessa djur har försämrad tillväxt jämfört med djur med normala lungor. När BRSV introduceras i en besättning blir ofta många djur sjuka. Detta innebär både lidande för djuren, betydande behandlingskostnader och ökade arbetsinsatser. Behandlingskarenser och minskad mjölkproduktion kan leda till kraftigt minskade mjölkleveranser. Både kalvar och vuxna djur kan drabbas av feber, andningssvårigheter, rosslande andningsljud, näsflöde, hosta och plötsliga dödsfall (upp till 20%).

Precis som vid infektioner med humant RSV hos barn så överreagerar ofta immunförsvaret mot BRSV hos nötkreatur, men tillgängliga anti-inflammatoriska mediciner är ineffektiva. Ny forskning har visat att en särskild sorts vita blodkroppar, neutrofiler, är speciellt inblandade i BRSV sjukdomsmekanism. Dessa celler producerar luftrörspluggar som försvårar andningen och försämrar lungans normala reningsfunktioner. Neutrofilerna utsöndrar dessutom enzymer som bryter ner lungvävnaden. Detta kan vara en förklaring till att BRSV gynnar tillväxt av bakterier i nötkreaturs lungor. Lunginflammation är det lidande som kräver mest antibiotika i slaktnötsproduktionen. Användning av antibiotika innebär en ökad risk för utveckling av antibiotikaresistens och risken för spridning av denna resistens till människors bakterier är ett av våra allvarligaste hot. Utveckling av nya behandlingsmetoder måste nu prioriteras.

Med hjälp av protein-analyser (proteomics) har vi kunnat bekräfta en mycket kraftig neutrofilaktivitet i lungor hos sjuka, BRSV-infekterade kalvar. Detta projekt syftar till identifiera molekyler som kan hämma en del av denna aktivitet och som kan mildra BRSV-orsakad sjukdom. Några sådana molekyler används redan i kliniska försök på människa, mot andra lungsjukdomar med liknande sjukdomsmekanism, vilket tyder på goda möjligheter till önskvärda effekter.

Ett tvåstegs-koncept kommer att användas enligt 3R (Replacement, Reduction and Refinement), för att begränsa antalet försöksdjur till ett minimum. Flera neutrofil-hämmande molekyler (tillgängliga på marknaden eller inom forskargruppen) kommer först att studeras i en cellkultursmodell med BRSV-infekterade lungceller och neutrofiler från nötkreatur. Den hämmande effekten på neutrofilernas utsöndring av luftrörspluggar och enzymer, samt på deras förmåga att ta sig från blodet till infekterad lungvävnad kommer att analyseras. Behandlingseffekten hos en utvald molekyl kommer sedan att utvärderas hos kalv.

Fakta:

Projekttid: 2016-01-01 - 2018-12-31

Finansiär: Formas Djurskydd

Projektgrupp: S Hägglund (SLU), JF Valarcher (SLU), K Näslund (SLU/SVA), S Zohari (SVA), R Fritiof (Landstinget Uppsala Län), P Humblot (SLU), J Pringle (SLU), K Vargmar (SLU)


Kontaktinformation

Sara Hägglund, forskare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
sara.hagglund@slu.se