AnimalSense

Senast ändrad: 08 februari 2023
Logotyp för Botnia-Atlantica interregionala projekt. Illustration.

Inom Interreg Botnia Atlantica har ett samarbete startats mellan Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Samernas Riksförbund, Centria, ProAgria och NIBIO.

Inom projektet etableras ett kompetenscentrum i Botnia-Atlantica-regionen rörande teknik för datainsamling från djur. Genom att koppla deltagare från såväl teknikforskning, jordbruksforskning som näringslivsorganisationer till kompetenscentret skapas goda möjligheter för lösningar på sektorns utmaningar. Inom projektet arbetar vi  med tre  delprojekt:

1. System för att minska påkörning av ren på väg och järnväg samt testa och utvärdera systemet i stor skala i samarbete med samebyar.

2. System för att positionera och mäta aktivitet hos djur i stallmiljö.

3. Teknik för datainsamling från betesdjur.

NJV är medansvariga under punkt 2 och 3. Projekttiden löper 2015-2018.