Markinventeringens databas

Senast ändrad: 01 september 2020

Databas över markförhållanden och markkemi från övervakningsprogrammet Markinventeringen.

Databasen innehåller information om markens tillstånd från Markinventeringen (MI). MI är en del av den nationella miljöövervakningen och utförs på uppdrag av Naturvårdsverket. Inventeringen omfattar ca 20 000 objektivt utlagda provytor spridda över hela landet och fältarbetet är samordnat med Riksskogstaxeringen. All mark utom åkermark, bebyggd mark och kalfjäll omfattas. Provytorna återinventeras var tionde år. Data omfattar ståndortsegenskaper, jordmånsegenskaper och markkemi för insamlade jordprover.

Foto: Gunnar Odell.

 

Kontakt

Johan Stendahl

Relaterade sidor:


Kontaktinformation