Hållbara system för djur som går ute

Senast ändrad: 04 april 2024
En häst utomhus, foto.

För många lantbruksdjur och sällskapsdjur är utevistelse något som förknippas med djurvälfärd, och många konsumenter är beredda att betala extra för produkter från utegångsproduktion. På SLU pågår forskning för att främja hållbara lösningar för djur som vistats ute, både sällskapsdjur och produktionsdjur.

Med hållbara lösningar menar vi lösningar som inkluderar både djurvälfärd, arbetsmiljö, miljö och ekonomi. På Institutionen för mark och miljö är vi experter på frågor som gäller mark- och vattenmiljö. All djurhållning ute kräver försiktighetsåtgärder för att inte riskera att bli ett miljöproblem. Både söndertrampning av marken och djurens gödsel kan leda till näringsläckage från marken som i sin tur kan ge upphov till övergödningsproblem i sjöar och hav. Att inte ha för många djur på samma plats och att undvika utevistelse under den kalla och blöta årstiden är viktigt. För stora tunga djur, t ex nötboskap och hästar, är det ändå svårt att helt undvika söndertrampad mark och näringsbelastning på vissa platser i hagen. Därför behövs det sätt att hantera det.

Hur och var uppstår riskerna?

I vår forskning vid Mark och miljö andra institutioner arbetar vi med att identifiera var och hur riskerna uppstår och hur lösningar kan se ut för att åtgärda dem, och att kommunicera kunskapen till användarna. Det handlar till exempel om system med effektiv cirkulering av djur mellan fållor (mer information hittar du här i tidningen Agricultural Sciences), förstärkande markmaterial i hagar (se projektet Kamp mot tramp), åtgärdsplaner för stallområden (mer information finns i ett examensarbete av Camilla Söderberg), fosfordammar nedströms hästhage (se doktorsavhandling av Pia Kynkäänniemi), marktäckande material för fosforupptagning (se doktorsavhandling av Mohammed Masud Parvage).

Rasthagar för utegående värphöns

Under 2017 startar vi ett projekt som gäller rasthagar för utegående värphöns (mer information om värphöns finns i ett nyhetsinlägg  och på Stiftelsen Lantbruksforskning). Det är en produktionsform som ökar just nu, och där det finns ett stort behov av att hitta lösningar som håller i alla hållbarhetshänseenden.

Greppa Näringen - en länk mellan forskare och jordbrukare

Rådgivningsprogrammet Greppa Näringen är en av de viktigaste länkarna för oss forskare att nå ut till jordbrukarna för att ge kunskap om problemen och hur de kan åtgärdas. Åtgärder på alla djurhållande gårdar är något som krävs enligt lagstiftning och åtgärdsprogram inom EU-direktiv m.m.  När det gäller hästhållning finns inte samma tydliga regelverk och kommunikationskanaler. Hästarna är ofta sällskapsdjur, men de är många och måste också vara med i arbetet för miljön. Behovet är stort att öka kunskapen hos hästägare om miljörisker och utevistelse dom främjar både hästens hälsa och miljön (mer information på HästSveriges sida).