Kamp mot tramp

Senast ändrad: 26 januari 2024
Kor i hage med upptrampad mark. Foto.

Syftet med detta projekt är att ta fram kunskap som möjliggör en snabb etablering av mycket tramptåliga vallar som även är begärlig för djuren att beta samt att utvärdera åtgärder för ytor som är särskilt utsatta för tramp.

När storleken på besättningen ökar så ökar även belastningen på marken, särskilt de ytor och beteshagar som befinner sig förhållandevis nära stallet. Även om man kan ordna hårdgjorda ytor så är detta kostsamt och det finns ett stort behov av att kunna anlägga särskilt tramptåliga fållor i området nära stallet. Befintlig kunskap om anläggning och fröblandningar som snabbt kan ge en tramptålig vall är begränsad.

Med en större besättning ökar även risken för att det uppstår trampskador på särskilt utsatta ställen som t.ex. vid ingången till fållor. Detta är ett stort problem då dessa skador ofta blir permanenta och är svåra att åtgärda. Att snabbt kunna anlägga tramptåliga vallar och stabilisera markytan på särskilt utsatta ytor är därför något som skulle få stor praktisk betydelse för alla besättningar och underlätta det dagliga arbetet med djuren under perioden då djuren vistas ute.

Syftet med detta projekt är att ta fram kunskap som möjliggör en snabb etablering av mycket tramptåliga vallar som även är begärlig för djuren att beta samt att utvärdera åtgärder för ytor som är särskilt utsatta för tramp.

I första delen av projektet studeras fyra nya vallfröblandningar med avseende på etablering och tramptålighet. Trampskador dokumenteras efter varje avbetning med såväl flygfotografering som med mätning i fält för att fastställa täckningsgrad. Förändringar i botanisk sammansättning registreras för att fastställa tramptåligheten hos olika sorter och arter i fröblandningarna. 

Djurens selektion av bete och vistelseplats registreras i beteendestudier liksom betets näringsinnehåll. I projektets andra del utvärderas tre olika material utifrån markstabiliserande förmåga på utsatta ytor. Stabiliserande förmåga utvärderas utifrån flygbildsanalys samt registrering av skador i fält.

Projektansvarig:

Eva Spörndly

Medverkande:

Eva Salomon (JTI), Nilla Nilsdotter-Linde (Institutionen för växtproduktionsekologi)

Resultat

Slutrapport från projektet

 

 


Kontaktinformation

Eva Spörndly, universitetslektor
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, avdelningen för skötsel idisslare, SLU
eva.sporndly@slu.se, 018-67 16 32