Ur SLU:s kunskapsbank

Hållbara matvägar

Senast ändrad: 16 december 2019

Med ökad effektivitet, minskat spill och användning av redan känd teknik kan svensk livsmedelsproduktion minska både sin miljöpåverkan och produktionskostnaderna.

I projektet Hållbara matvägar gjordes beräkningar för framtida produktkedjor för mjölk, ost, nötkött, griskött, kycklingkött och bröd. Ett villkor var att den totala produktionen skulle vara densamma som idag. Som grund för beräkningarna användes data från verkliga gårdar. Miljöprestandan skulle förbättras, men hänsyn togs också till andra hållbarhetsaspekter. Produktionssystemen omfattade växtodling, animalieproduktion, industriell process och produktion, logistik, förpackningar samt avfallshantering.

Resultaten visar att det finns stora potentialer för miljöförbättringar för alla de studerade produktkedjorna, oavsett om fokus är på biologisk mångfald, klimatpåverkan eller växtnäringshushållning. Hand i hand med minskad negativ miljöpåverkan minskade också kostnaderna i primärproduktionen. Den övergripande förklaringen är en effektivare produktion med minskat svinn genom hela kedjan, t ex avseende dödlighet, foderstatsoptimering och lagringsförluster. Produktion av mjölk respektive nötkött är så tätt sammankopplade att beräkningar av miljöpåverkan behöver göras integrerat för dessa produktionsgrenar.

Via denna länk finner du svenska rapporter för varje produktkedja: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/hallbara-matvagar/resultat/?submenu=open

Referenser

Hessle, A., Bertilsson, J., Stenberg, B., Kumm, K-I., Sonesson, U. 2017. Combining environmentally and economically sustainable dairy and beef production in Sweden. Agricultural Systems 156, 105-114. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X17305437

Sonesson, U., Lorentzon, K., Andersson, A., Barr, U-K., Bertilsson, J., Borch, E., Brunius, C., Emanuelson, M., Göransson, L., Gunnarsson, S., Hamberg, L., Hessle, A., Kumm, K-I., Lundh, Å., Nielsen, T., Östergren, K., Salomon, E., Sindhöj, E., Stenberg, B., Stenberg, M., Sundberg, M., Wall, H. 2016. Paths to a sustainable food sector - Integrated design and LCA of future food supply chains, the case of pork production in Sweden. International Journal of LCA, 21:5, 664-676. https://www.springerprofessional.de/en/paths-to-a-sustainable-food-sector-integrated-design-and-lca-of-/5820758


Kontaktinformation

Ulf Sonesson, forskare vid RISE
ulf.sonesson@ri.se, 010-516 661 71

Anna Hessle, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU
anna.hessle@slu.se, 0511-67143