Sveriges lantbruksuniversitet

Mat och hälsa

Kvaliteten på råvaror från grödor och husdjur är nära kopplad till hur odlingen eller uppfödningen bedrivs. De hygieniska aspekterna på livsmedel, och hur människor kan bli sjuka via maten, är områden med direkt tillämpning i vår vardag. Livsmedelsforskarna vid SLU tar bl.a. fram nya metoder för att analysera livsmedel med tanke på kostfibrer, stärkelse, vitaminer, antioxidanter, härskningsprodukter, antibiotikarester, mörhet m.m. Forskningsrön om växter och djur från både gentekniken och veterinärmedicinen kan ofta öka förståelsen för människan och hennes hälsa. Grisens arvsmassa är exempelvis mycket lik människans. Skogars och trädgårdars läkande effekt på utbrändhetssymptom är också ett forskningsområde inom SLU.


Det finns 34 sidor som är taggade med Mat och hälsa:

Selektivt fiske

Selektivt fiske innebär enkelt uttryckt ett fiske som fångar rätt arter av rätt storlek vid rätt plats och rätt tidpunkt. Det betyder också att oönskade bifångster kan minimeras. Tillsammans med

Bakteriekulturer i våm och träck påverkas av våmacidos

Högproducerande mjölkkor utfodras ofta med mycket spannmål för att möta deras höga energibehov. Den stora mängden spannmål kan dock påverka både hälsa och mjölkproduktion negativt genom att orsaka

Bra villkor för framtida kontroll av salmonella hos mjölkkor

Salmonella är en zoonos, en infektion som kan spridas mellan människor och djur. I Sverige har vi haft ett kontrollprogram sedan 60-talet i syfte att minska förekomsten av salmonella bland

Transportproteiners betydelse för mjölkens kvalitet

Transportproteiner är viktiga för utsöndring av vitaminer, fettsyror och andra nödvändiga ämnen till mjölken då den bildas i juvret, men fungerar även som transportörer av icke önskvärda kemiska

Minskad biologisk mångfald kan orsaka nya sjukdomsutbrott

Hur påverkar utarmning av biologisk mångfald hur sjukdomar sprids mellan djur och människor? En ny metastudie om den så kallade utspädningseffekten visar att det finns ett samband mellan minskad

Torsk skrubbskädda

Bottenfisksamhället i Östersjön har genomgått stora förändringar de senaste 40 åren. Att den storvuxna torsken minskat kraftigt kan vara en viktig orsak till att skrubbskäddorna blir allt fler inom

zoonos sorkfeber

Sjukdomar som sprids mellan djur och människa, så kallade zoonoser, utgör ett allt större hot mot den globala folkhälsan. Coronaviruset (SARS-CoV-2), som har orsakat det nuvarande utbrottet av covid-

Pfas ozon

Pfas är kemikalier som både är skadliga för hälsan och svåra att bryta ner. Vi kan få i oss ämnena från bland annat dricksvatten. En forskargrupp vid SLU har med hjälp av ozon kunnat rena vatten från

Okända gifter dricksvattnet

Lutz Ahrens, docent i organisk miljökemi vid institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, tar en klunk te bryggd på Uppsalas kranvatten. Enligt honom finns det stor anledning att forska om

Hållbara matvägar

Med ökad effektivitet, minskat spill och användning av redan känd teknik kan svensk livsmedelsproduktion minska både sin miljöpåverkan och produktionskostnaderna. I projektet Hållbara matvägar

One Health-perspektiv i livsmedelsproduktionen

Dagens system för livsmedelsproduktion är komplexa och för att möta framtidens utmaningar krävs ett synsätt som omfattar både människors och djurs hälsa, samt miljön vi lever i. Detta synsätt kallas

Pfas nano

PFAS är skadliga kemikalier som vi människor kan få i oss genom till exempel dricksvattnet. Vid SLU har forskare tagit fram en metod som förbättrar reningen av PFAS i dricksvatten genom att kombinera

Loading…