Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

SITES är en nationell infrastruktur för terrester och limnologisk fältforskning, öppen för alla forskare. SITES sträcker sig över hela Sverige med olika ekosystem och klimatzoner, mellan jordbrukslandskap, naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, revirområden, högfjäll, fjällbjörkskog och myrar.


Det finns 75 sidor som är taggade med Sites:

Skogskompetens Syd

Skogskompetens Syd — samverkan mellan forskning och praktik i det sydsvenska skogsbruket. Syftet är samordning och kunskapsförmedling av fortbildningsaktiviteter inom skogsskötselområdet mellan SLU,

Forskning

På Asa försökspark forskars det främst inom följande områden Skogsföryngring Skador av vegetation, insekter, vilt och frost Markberedning Skärmar Skogens produktion Gödsling och bevattning Skador av

Vattenkemi i tillväxtparken

Vattenkemi i tillväxtparkerna är ett av projekten inom SLU:s fortlöpande miljöanalysprogram Skog. Från början fanns två tillväxtparker i Sverige, en i Strömsjöliden utanför Vindeln i Västerbotten och

Asa tillväxtpark

Asa tillväxtpark är en världsunik storskalig forskningsarena med målet att öka virkesproduktion med 50% genom att bedriva ett intensivare skogsbruk samtidigt som miljöeffekter av skötseln mäts och

Asa försökspark

Försöksparken utgörs av 1 013 ha av Sveaskogs mark i Asa, Växjö kommun.

Asa forskningsstation

Forskningsstationen ligger i byn Asa, ca 37 km norr om Växjö.

Om oss

Kontakt Parkchef Wilhelm Lönnqvist Hela personalen Adress SLU, Enheten för skoglig fältforskning Asa forskningsstation 363 94 Lammhult

Asa

Asa försökspark och forskningsstation, som bildades 1988, ligger 37 kilometer norr om Växjö, lat. 57°10'N, long. 14°47'E, i byn Asa och den totala arealen är 1 013 hektar, varav cirka 900 hektar är

Försöksparker och stationer

Försöksparkerna tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök samt ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling. I speciella program studeras förändringar i vegetation, skogsbestånd och

Vindelns försöksparker

Svartberget är en knutpunkt för skoglig fältforskning i norra Sverige. Utmärkande för Svartberget är de stora infrastrukturerna för fältforskning kring myrekosystem, avrinningsområden och produktiv

Grovlaboratorium

Grovlabbet för provpreparering och -hantering finns på Röbäcksdalens fältstation. Det omfattar provrum, torkskåp och ett kvarnrum. I fältstationens lokaler på Röbäcksdalen finns ett större labb för

Spektrala tekniker

Spektrala tekniker blir mer och mer tillgängliga och användbara för icke-destruktiva mätningar. På Röbäcksdalen har vi flera olika typer av utrustning tillgängligt för att mäta i fält och i labb.

Loading…