Skogliga försöksparker och forskningsstationer

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Försöksparkerna tillhandahåller mark för olika typer av fältförsök samt ansvarar för anläggning, underhåll och datainsamling. I speciella program studeras förändringar i vegetation, skogsbestånd och omgivningsförhållanden i luft och mark. Försöksverksamheten omfattar såväl grundläggande som mer praktiskt inriktade studier.

Historik

ESF:s lokaliseringRedan då de första försöksparkerna byggdes upp beslöt man att verksamheten skulle ha en bred inriktning. Stora resurser satsades på inventering av bl.a. markförhållanden, vegetation och skogstillstånd. Man inrättade även meteorologiska stationer, vars data sammanställs i årliga rapporter.

På flera av försöksparkerna finns personal stationerad året om. Dessutom finns för varje försökspark en vetenskaplig rådgivare. Omfattande exkursionsverksamhet bedrivs med såväl svenska som utländska grupper som besökare.

Enhetens försöksparker och forskningsstationer

Nätverk

Sveriges LTER-nätverk.

Alla enhetens försöksparker och fältforskningsstationer ingår i LTER Sverige, vilket är ett nätverk för stationer som ängnar sig åt miljöövervakning och forskning inom ekologi. Nätverket finansieras av SLU och Naturvårdsverket.

SITES

Två av enhetens forskningsstationer, Svartberget och Asa, deltar i den nationella satsningen SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science) som innefattar 9 stationer tillhörande flera universitet och som sträcker sig över hela Sverige. Infrastruktur tillhandahålls inom olika ekosystem och klimatzoner: Naturskog, brukad skog, bäckvatten-system, sjöar, myrar, fjällbjörkskog, högfjäll, jordbrukslandskap och revirområden. Både Svartberget och Asa deltar i alla tre tematiska program inom SITES: SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

INTERACT

Svartberget och Asa är även en del av INTERACT, en koalition bestående av nästan 100 forskningsstationer inom den arktiska och boreala regionen som arbetar för att bygga upp kapaciteten att forska och utföra miljöövervakning i regionen. INTERACT ger även forskare möjligheten att resa till och forska vid ungefär hälften av dessa stationer via sitt program för gränsöverskridande tillgång.

ICOS

Svartberget är också en del av ICOS Sverige. ICOS (Integrated Carbon Observation System) är en forskningsinfrastruktur för forskning och övervakning av växthusgaser finansierad av Vetenskapsrådet. Svenska ICOS ingår i sin tur i den europeiska ICOS.

Fakta:

En försökspark är ett markområde som avsatts speciellt för att kunna användas för fältforskning i fältförsök, för provtagningar eller långsiktig övervakning av t.ex. ett avrinningsområde.

Personalen vid forskningsstationerna administrerar försöksparkerna och utför åtgärder, inmätningar och underhåller fältförsök över hela landet.

Relaterade sidor: