Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruk

Den röda tråden för SLU:s forskning inom jordbruk och växtodling är att finna uthålliga och miljövänliga produktionssätt för livsmedel, vall och fibrer från åkern. Vi ska vårda våra jordar, hushålla med värdefull växtnäring, skydda grödorna mot skadegörare och konkurrerande ogräs samt skona djur och natur.

Det vi odlar måste ha god kvalitet och kunna produceras till en rimlig kostnad. För att lyckas med det måste vi förstå livsprocesserna hos växter, djur och mikroorganismer och ta hjälp av dem.

I ett ändrat klimat behöver vi nya grödor och nya odlingssystem. Vi behöver också bättre teknik, byggnader och maskiner för ett hållbart jordbruk.

SLU:s miljöanalysprogram Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet.


Det finns 51 sidor som är taggade med Jordbruk:

Skyddszoner för att minimera läckage från åkermark och gynna jordbrukets hållbarhet

I projektet Samzon har man tagit ett helhetsgrepp kring begreppet fältkant och arbetar med ett koncept för att maximera funktioner som både skyddar miljön och främjar ekosystemtjänster av olika slag.

Fältvandring

Fältvandring - Hur påverkas renkavle av olika jordbearbetningsmetoder och mellangrödor? parvin.mazandarani@slu.se Renkavle är ett gräsogräs med omfattande resistensutveckling i södra Sverige. För

Tio åtgärder för framtidens pollinering

Det är dags för världens regeringar att agera kraftfullt för att skydda pollinatörerna och därmed produktionen av mat. En internationell grupp av forskare ger tio råd till beslutsfattare. Artikeln

Framtidens jordbruk är redan här

En satellit passerar Olssons gård klockan 10:23 på 700 km höjd. Efter några timmar har Olsson en karta i mobiltelefonen som visar hur det växer på olika delar av fältet. Kartan kan med några klick

NIR

På institutionen för mark och miljö har vi undersökt en ny, mer kostnadseffektiv metod att göra jordartsbestämningar. Med en mix av nära infraröd reflektans (NIR) och klassiska laboratoriemetoder går

Markpackning leder till ond cirkel för växtrötter

Ett högt mekaniskt motstånd i packad mark hindrar majsrötter från att nå vatten i alven, något som även leder till lägre avkastning. Om det handlar en ny studie från institutionen för mark och miljö.

Modeller för skördeberäkning

Modeller gör det möjligt att förutsäga effekter av t ex väder, klimat och gödsling på jordbruket. I ett nyligen avslutat europeiskt forskningsprojekt testades flera mark-växt modeller på en region

Samarbeten mellan SLU och låginkomstländer förbättrar vattenanvändningen i jordbruket

Genom samarbete med universitet i låginkomstländer runt forskning och utbildning bidrar vi till globala mål om mat säkerhet och hållbar utveckling. Här berättar vi om några sätt SLU arbetar med att

Beslutsstöd för hållbar intensifiering i Östafrika

Sedan ett antal år har Institutionen för mark och miljö haft ett gott samarbete med International Center for Tropical Agriculture (CIAT) i Kenya. Samarbetet började med ett Formas/SIDA-finansierat

Fosforutlakning från organogena jordar kan motverkas med biokol

Organogena jordar som skapas från dränerad våtmark odlas ofta intensivt. Jordtypen har låg förmåga att binda fosfor, något som kan leda till förorening av ytvatten. På institutionen för mark och

Vilka arbetsinsatser är mest effektiva för hållbar intensifiering av jordbruket söder om Sahara?

För att mätta en växande världsbefolkning behöver jordbruket intensifieras på ett hållbart sätt. För småbrukare i Afrika söder om Sahara finns många hinder för att öka produktiviteten. SLU och CIMMYT

Konstgjorda rötter hjälper till att studera sprickbildning i marken på grund av rötters vattenupptag

Vilken roll spelar vattenupptaget för markstrukturen? Det har forskare från institutionen för mark och miljö undersökt genom att ta fram en automatisk plattform i labbmiljö. Genom fotografering och

Loading…