Hoppa till huvudinnehåll

Jordbruk

Den röda tråden för SLU:s forskning inom jordbruk och växtodling är att finna uthålliga och miljövänliga produktionssätt för livsmedel, vall och fibrer från åkern. Vi ska vårda våra jordar, hushålla med värdefull växtnäring, skydda grödorna mot skadegörare och konkurrerande ogräs samt skona djur och natur.

Det vi odlar måste ha god kvalitet och kunna produceras till en rimlig kostnad. För att lyckas med det måste vi förstå livsprocesserna hos växter, djur och mikroorganismer och ta hjälp av dem.

I ett ändrat klimat behöver vi nya grödor och nya odlingssystem. Vi behöver också bättre teknik, byggnader och maskiner för ett hållbart jordbruk.

SLU:s miljöanalysprogram Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet.


Det finns 56 sidor som är taggade med Jordbruk:

En tvärvetenskaplig titt på rötter för att förbättra grödors produktivitet på hård jord

Torr och packad jord gör det svårt för rötter att växa. Tillväxten går långsammare och kräver mer energi, vilket leder till lägre produktivitet. Ett team av SLU-forskare, bestående av både växt- och

Akvakulturens möjligheter och utmaningar

Säg ”jordbruk” och alla får en bild av vad du pratar om. Men säg ”vattenbruk” eller ”akvakultur”, och associationerna blir nog inte lika tydliga. Akvakultur har stor potential att växa, eftersom vår

Samarbeten mellan SLU och låginkomstländer förbättrar vattenanvändningen i jordbruket

Genom samarbete med universitet i låginkomstländer runt forskning och utbildning bidrar vi till globala mål om mat säkerhet och hållbar utveckling. Här berättar vi om några sätt SLU arbetar med att

Modeller för skördeberäkning

Modeller gör det möjligt att förutsäga effekter av t ex väder, klimat och gödsling på jordbruket. I ett nyligen avslutat europeiskt forskningsprojekt testades flera mark-växt modeller på en region

Nytt projekt ska utveckla beslutsstöd för minskad övergödning

SLU deltar i ett nystartat EU-projekt som leds av Vattenmyndigheten. Målet är att ta fram ett beslutsstöd för att minska fosforläckaget. Bland annat utvecklar vi ett program som lantbrukarna själv

Utlakningsförsök ger kunskap om åtgärder för minskat näringsläckage

Vi har länge studerat odlingsåtgärders påverkan på vattenmiljön i specialdränerade rutförsök. Det första försöket anlades på Lanna försöksstation redan på 1970-talet och följdes sedan av försök på

Beslutsstöd för hållbar intensifiering i Östafrika

Sedan ett antal år har Institutionen för mark och miljö haft ett gott samarbete med International Center for Tropical Agriculture (CIAT) i Kenya. Samarbetet började med ett Formas/SIDA-finansierat

Konstgjorda rötter hjälper till att studera sprickbildning i marken på grund av rötters vattenupptag

Vilken roll spelar vattenupptaget för markstrukturen? Det har forskare från institutionen för mark och miljö undersökt genom att ta fram en automatisk plattform i labbmiljö. Genom fotografering och

Vilka arbetsinsatser är mest effektiva för hållbar intensifiering av jordbruket söder om Sahara?

För att mätta en växande världsbefolkning behöver jordbruket intensifieras på ett hållbart sätt. För småbrukare i Afrika söder om Sahara finns många hinder för att öka produktiviteten. SLU och CIMMYT

Fosforutlakning från organogena jordar kan motverkas med biokol

Organogena jordar som skapas från dränerad våtmark odlas ofta intensivt. Jordtypen har låg förmåga att binda fosfor, något som kan leda till förorening av ytvatten. På institutionen för mark och

Markpackning leder till ond cirkel för växtrötter

Ett högt mekaniskt motstånd i packad mark hindrar majsrötter från att nå vatten i alven, något som även leder till lägre avkastning. Om det handlar en ny studie från institutionen för mark och miljö.

Framtidens jordbruk är redan här

En satellit passerar Olssons gård klockan 10:23 på 700 km höjd. Efter några timmar har Olsson en karta i mobiltelefonen som visar hur det växer på olika delar av fältet. Kartan kan med några klick

Loading…