Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruk

Den röda tråden för SLU:s forskning inom jordbruk och växtodling är att finna uthålliga och miljövänliga produktionssätt för livsmedel, vall och fibrer från åkern. Vi ska vårda våra jordar, hushålla med värdefull växtnäring, skydda grödorna mot skadegörare och konkurrerande ogräs samt skona djur och natur.

Det vi odlar måste ha god kvalitet och kunna produceras till en rimlig kostnad. För att lyckas med det måste vi förstå livsprocesserna hos växter, djur och mikroorganismer och ta hjälp av dem.

I ett ändrat klimat behöver vi nya grödor och nya odlingssystem. Vi behöver också bättre teknik, byggnader och maskiner för ett hållbart jordbruk.

SLU:s miljöanalysprogram Jordbrukslandskap bidrar till en helhetsbild av miljökvaliteten i jordbrukslandskapet.


Det finns 51 sidor som är taggade med Jordbruk:

Markens fosfor – hur binds den och hur tillgänglig är den?

Fosfor är ett av våra viktigaste näringsämnen. För lantbruket är det viktigt att veta hur mycket av markens fosfor som är tillgänglig för grödan – detta för att kunna gödsla rätt. På institutionen

Utlakningsförsök ger kunskap om åtgärder för minskat näringsläckage

Vi har länge studerat odlingsåtgärders påverkan på vattenmiljön i specialdränerade rutförsök. Det första försöket anlades på Lanna försöksstation redan på 1970-talet och följdes sedan av försök på

Nytt projekt ska utveckla beslutsstöd för minskad övergödning

SLU deltar i ett nystartat EU-projekt som leds av Vattenmyndigheten. Målet är att ta fram ett beslutsstöd för att minska fosforläckaget. Bland annat utvecklar vi ett program som lantbrukarna själv

Riskbedömning växtskyddsmedel

I miljöövervakningen av ytvatten hittas återkommande ett antal växtskyddsmedel i halter över sina respektive riktvärden. Men det finns olika bilder av nivån på problemet. Risken för att

vassfoder

Nu utvecklas vass som ett djurfoder med en extra miljönytta – skörd av vass kan samtidigt motverka övergödning i våra vatten, enligt forskare vid SLU. För att minska övergödningen av Östersjön har vi

Osäkerheten största utmaningen för odlingen i ett förändrat klimat

Vi måste planera för ett jordbruk som producerar stabila skördar i ett förändrat klimat, inte bara varmare utan också mer oförutsägbart. Växtföljder, samodling, perenna grödor och nya sorter kan

Gynna pollinatörer och naturliga fiender

Mer blomsterremsor och fler grödor i växtföljden. Undvik honungsbikupor i landskap med brist på blommor för att undvika konkurrens med tambin. Bevara kvarvarande betesmark och skogsdungar i

Framtidens jordbruk är redan här

En satellit passerar Olssons gård klockan 10:23 på 700 km höjd. Efter några timmar har Olsson en karta i mobiltelefonen som visar hur det växer på olika delar av fältet. Kartan kan med några klick

Bättre jordbruk med fler ogräs?

Vi har länge krigat mot ogräsen med hjälp av kemiska bekämpningsmedel och mekanisk bearbetning. Men vissa ogräs är otroligt bra på att anpassa sig till våra försök att få bort dem. Kanske skulle vi

Småskaliga jordbrukare i Afrika

Småskaliga jordbrukare i Afrika söder om Sahara är bland de mest sårbara för klimatförändringar. Men de har samtidigt stora möjligheter att kunna förbättra sin produktion. Dessa bönder lever på

Modeller för skördeberäkning

Modeller gör det möjligt att förutsäga effekter av t ex väder, klimat och gödsling på jordbruket. I ett nyligen avslutat europeiskt forskningsprojekt testades flera mark-växt modeller på en region

Loading…