Ur SLU:s kunskapsbank

Samarbeten mellan SLU och låginkomstländer förbättrar vattenanvändningen i jordbruket

Senast ändrad: 10 april 2024

Genom samarbete med universitet i låginkomstländer runt forskning och utbildning bidrar vi till globala mål om mat säkerhet och hållbar utveckling. Här berättar vi om några sätt SLU arbetar med att stärka kunskap kring jordbrukets vattenhushållning i Afrika och Sydamerika.

Att kunna hushålla med vatten är en av de största utmaningarna i jordbruket, inte minst i en värld där klimatförändringarna påverkar vattentillgång i odlingssystem. Genom att studera markens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper samt utveckla metoder för att använda och reglera vattnet kan jordbruket förbättras.

Vattenhushållning i odlingssystem är ett område där efterfrågan på individuell och institutionell kompetens fortsätter vara stor, inte minst internationellt. Just nu pågår en intensiv verksamhet vid bland annat SLU för att stärka den här kompetensen genom flera projekt med universitet och institutioner, där två eller flera parter samarbetar.

Utveckling av undervisning och forskarkompetens i Rwanda

Mellan den 5:e och 11:e mars fick institutionen för mark och miljö besök från University of Rwanda. Syftet var att gemensamt diskutera hur vi kan fortsätta samarbeta i ett program där vi bygger upp kapaciteten inom utbildning och forskning som har med jordbruk att göra.

Under programmets pågående fas har forskaren och docenten Abraham Joel, tillsammans med andra forskare på SLU, haft en rådgivande funktion. De har stöttat utvecklingen av ett nytt mastersprogram i mark- och vattenhushållning, och utvecklat och handlett gemensamma doktorandprojekt tillsammans med kollegor vid University of Rwanda.

Viktigt att stärka kompetensen

På University of Rwanda har hittills bara 19 procent av lärarna och forskarna doktorerat. Därför är SLU:s insats mycket uppskattat då kompetensen och kvaliteten på undervisningen och forskningen stärks.

– Framöver är det viktigt att öka kompetensen inom en rad ämnen, inte minst vatten- och markhantering för uthålliga odlingssystem. Jordbruket utgör inkomst- och arbetstillfälle för mer än 80 procent av befolkningen och bidrar med mer än 30 procent till BNP, säger Abrahm Joel.

Ett effektivare jordbruk för ökad matsäkerhet

Rwanda har ett akut behov av att stärka jordbrukssektorn eftersom produktiviteten per capita och per hektar odlad mark minskar. Det är viktigt att hitta lösningar som är både lönsamma och långsiktigt hållbara i Rwanda som just nu har en 90 %-ig livsmedelssäkerhet. Idag är jordbruket en viktig del i landets motor för ekonomisk tillväxt.

Fler samarbeten i Afrika och Sydamerika

Liknande samarbeten pågår mellan SLU och Eduardo Mondlane University (UEM) i Mocambique och Universidad Mayor de San Simón (UMSS) i Bolivia. Alla samarbeten har komponenter med starkt fokus på hushållning inom vatten- och markhantering för uthålliga jordbrukssystem i landskapet, och samspelar med andra faktorer som urbanisering och klimatanpassning. I varje projekt definierar vi problem och lösningar utifrån respektive universitetets och jordbrukssektors förutsättningar.

– Inom forskningen kring jordbrukets vattenhushållning har vi fler doktorandprojekt som är viktiga bidrag till utvecklingen. Doktoranderna kommer från Rwanda och Bolivia och förhoppningen är att de kommer fortsätta utveckla forskningsområdet i sina hemländer efter avslutad utbildning, säger Abraham.

Projekten handlar om uthållig intensifiering av bevattningssystem i risodlingar, markanvändningens inverkan på vattenflöden/vattenkvalitet relaterat till jordbruksverksamhet kontra bebyggelseutveckling i stadsnära miljö och förbättrad precision i metoder för att mäta dikeserosion.

Forskarutbyten med Västafrika

En annan form av kompetensutveckling sker i form av mer seniora utbyten. Med stöd från det Sida-finansierade projektet AgriFoSe2030 kommer två besökande forskare till SLU. Utbytet sker även i samarbete med International Water Management Institute (IWM). Målet med är att hitta lösningar kring klimatsmart vattenhantering för jordbruksproduktion i Västafrika och göra en syntes kring markerosion i Etiopen.

Utbytet påbörjas i mars och resultaten kommer att presenteras vid konferensen ”Rethinking Development” den 22–23 augusti i år i Göteborg, där institutionen för mark och miljö håller i en del av konferensen på temat ”Vattenhushållning för livsmedelsproduktion i en era av ändrade utvecklingsagendor”.


Kontaktinformation

Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö
jennie.barron@slu.se, 018-671578