Sveriges lantbruksuniversitet

Djuromvårdnad

Djuromvårdnad är ett av SLU:s huvudämnen för utbildning.
Ämnet djuromvårdnad omfattar omvårdnad och vårdplanering vid olika sjukdomstillstånd, rehabilitering och eftervård. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra vården av djuret och ett viktigt fokus är djurets välbefinnande, sampelet med djurägaren samt andra personer i djurets miljö.


Det finns 293 sidor som är taggade med Djuromvårdnad:
Tidigare projekt

Tidigare projekt

SCAW har medverkat i en del projekt och samarbeten som nu är avslutade. Här finner du en kort sammanfattning av dem.

Infektionssjukdomar i öga och mun hos svenska renar

På grund av klimatförändringen ökar behovet av att utfodra ren under vintern vilket i sin tur ökar risken för spridning av infektionssjukdomar. För att hitta strategier och förebyggande åtgärder

Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid

Djursjukskötarprogrammet, för antagna fr.o.m. 2018

Den här sidan är till för dig som studerar på Djursjukskötarprogrammet och som antagits 2018 eller senare. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema

Referensgrupper

SCAW är representerade i flertalet arbets- och referensgrupper. SCAW har representanter i: Näringsdepartementets nationella djurskyddsnätverk Näringsdepartementets samrådsgrupp för djurskydd vid

Maja Söderlind

Maja Söderlind

Jag heter Maja Söderlind och är veterinär och adjunkt på Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi på SLU. Jag tog min veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i Danmark 2013, med

Ida Sjöberg

Ida Sjöberg

Ida Sjöberg är doktorand vid institutionen för Kliniska vetenskaper och forskar på kastrationsmetoder och efterföljande komplikationsrisker på häst. Målet är att utveckla en ny metod för att kastrera

Tidigare kurser och seminarier

Tidigare kurser och seminarier

Här hittar du information om SCAW:s tidigare anordnade kurser och seminarier

Träffar djurskyddsansvariga slakterier

Den 20-21 september 2021 arrangerar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, tillsamans med KRAV för femte gången två träffar för djurskyddsansvariga på svenska slakterier. Anmälan till träffarna

Seminarier och kurser

Seminarier och kurser

Här hittar du information och anmälningsformulär till kommande seminarier och kurser.

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm

Hjärtmuskelsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en vanlig orsak till sjukdom och död hos svenska katter. Vid HCM förtjockas vänster kammare i varierande grad. Det finns mycket lite

Loading…