Mer material om slakt och avlivning

Senast ändrad: 04 januari 2024

Kontrollprojekt slakterier

Under år 2022 genomförde landets länsstyrelser ett gemensamt kontrollprojekt rörande djurskydd på slakterier. Projektet har sammanställts i en rapport som hittas här

Kamerabevakning för ett bättre djurskydd 

Här finns betänkandet av utredningen om kamerabevakning på slakerier, SOU 2023:27, som publicerades 2 juni 2023,  Kamerabevakning för ett bättre djurskydd - Regeringen.se

SCAW:s rapport med anknytning till djurskydd vid slakt och avlivning

Här kan du läsa SCAW:s rapport Sveriges nationella kontaktpunkt enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.  

Svenska föreskrifter om slakt och annan avlivning

Den senaste versionen av de svenska bestämmelserna om slakt och avlivning hittar du här

EU-material

I vissa fall finns strängare nationella bestämmelser än i EU. Om svenska bestämmelser är strängare, är det dessa som gäller i Sverige. EU-materialet nedan ska därför ses som riktlinjer.   

Vägledningar för djurtransporter

EU-kommissionens material för djurvälfärd under transporter.

En serie videofilmer om djurvälfärd under transport tas nu fram av EU-kommissionen. Filmerna visas på Youtube, se länkar nedan:

Good and Better practices in Cattle Transport

Good and Better practices in Pig Transport

Good and Better practices in Sheep Transport

Good and Better practices in Horse Transport

 

Djurskydd vid slakt

Under 2022 har en undergrupp till EUs djurskyddsplattform (med experter, nationella representanter, myndigheter och branschen) diskuterat olika aspekter på lagstiftningen kring djurskydd vid slakt. Detta har gjorts inom ramen för EUs stora genomgång och kommande uppdatering av unionens gemensamma regelverk gällande djurskydd, och ingår i den omfattande ”Farm-to-Fork strategy”. Protokoll från mötena, och kopior av många av de presentationer som gjorts, finns här Animal welfare at the time of killing (europa.eu)

EU-dokument – vägledningar för god praxis, djurskydd vid slakt

Faktablad om djurhantering vid slakt och avlivning (faktabladen finns på flera språk)

Faktafilm om djurhantering vid slakt och avlivning (undertexterna finns på flera språk)

Review of pig welfare in slaughterhouses.pdf

EU-material om avlivning

Review on euthanasia of suckling piglets on farm

Mer material

Yttrande angående sticktider, 2022

Yttrane angående sticktider, tillägg

SLU efterlyser mer forskning om grisbedövning. SLU-nyhet 15 december 2017

Hur man i samband med slakt genomför kontroller av att djuret är dött

Stöddokument för hantering av djur vid trafikolyckor

Bättre stöd för djurskyddsarbetet på slakterier. Artikel publicerad i Svensk Veterinärtidning, nummer 6, 2013.

Djurskyddsansvariga på slakterier. Broschyr, EU-kommissionen, 2012.

 

 

 

                     

 


Kontaktinformation