Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 66 sidor som är taggade med Entomologi:

”Välmående arter, människor och ekosystem går hand i hand”

Är du intresserad av samhällsplanering, biologisk mångfald, naturvård och främjande av hälsa? Se panelsamtalet ”Förlust av biologisk mångfald – ett hot mot vår hälsa”: om Sveriges väg framåt i

Referenslaboratorium för bihälsa

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka. Diagnostik Vi utför diagnos av prover

Nationella växtskyddskonferensen 2025

Den Nationella växtskyddskonferensen 2025 arrangeras 12-13 november i Uppsala av SLU. Årets tema är innovation och nytänkande inom växtskydd och skogsskador.

Vägbeskrivningar till Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen i campusområdet Ultuna 6 km söder om centrum. Bil söderifrån, E4 Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster

Disp Sokha Kheam

Insect-plant interactions within cultivar mixtures: volatile plant communication as an underlying mechanism charlotta. eriksson@slu.se Sokha Kheam försvarar sin avhandling "Insect-plant

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

SLU Centrum för forskning om honungsbin

Vi stödjer och stärker forskning om honungsbin i Sverige. På SLU:s campus i Uppsala driver vi en infrastruktur med bisamhällen som används för att underlätta forskningen men också för utbildning,

Bottenfauna

Med bottenfauna avses de djur som lever på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Vanligtvis menar man mikroskopiska djur som olika kräftdjur, insektslarver, maskar, snäckor och musslor. Med hjälp av

Projekt

Här finns större projekt som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetar med. Ökad tillförlitlighet kan åstadkommas genom att också utnyttja data från tidigare inventeringar Inventering av

Rapportera skadegörare

Om du misstänker angrepp av en karantänskadegörare så är du skyldig att anmäla det till Jordbruksverket genom att fylla i ett anmälningsformulär. Här hittar du också mer information om nya och

Uppdrag och publikationer

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt våra publikationer. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som så kallade Pest Risk Analysis (PRA). De

Loading…