Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 57 sidor som är taggade med Entomologi:

Växtskyddsfilmer

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen. Här finns exempel på hur SLU arbetar för att

Biologisk mångfald

SLU följer och analyserar situationen för biologisk mångfald. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk

Referenslaboratorium för bihälsa

Regeringen har utsett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. Vi ställer diagnos på bin som misstänks vara sjuka. Diagnostik Vi utför diagnos av prover

UPSC seminarium med Karen Kloth

UPSC Seminarium med Karen Kloth maria.nordstrom@slu.se Seminarium organiserat av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att vara på engelska Karen Kloth Laboratory of Entomology (ENT),

SLU Centrum för biologisk bekämpning (CBC)

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

Granbarkborrar i skyddad natur påverkar inte granbarkborreutbrott i stort

Angrepp av granbarkborre i skyddade områden påverkar inte utbrotten i stort, eftersom arealen skyddad granskog är mycket mindre än arealen brukad granskog. Men om utbrott förekommer i skyddade

Bikupor

På SITES Röbäcksdalen finns möjligheter att studera det nordiska biet. Våra bin är den del av infrastrukturen SITES (Swedish infrastructure for ecosystem science) och finns som en resurs för

Nationella växtskyddskonferensen 2022

Hur når vi ett hållbart växtskydd? Det diskuterades på den Nationella växtskyddskonferensen 2022 den 9-10 november på Ultuna i Uppsala som arrangerades av SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Insektskunskap i samhällets tjänst

Hur kan man leta småkryp? Det finns flera olika metoder, exempelvis slaghåvning, sållning, vattenhåvning och kläckning ur hattsvampar, tickor och ved. Mer information hos Nationellt resurscentrum för

Virusforskning

Vi forskar på virus hos bin: deras evolution, anpassning, ekologiska betydelse och vilken effekt de har på bin och andra pollinatörer. Det viktigaste målet med vår virusforskning är att utreda hur

Chipsspelet

Tusentals barn har spelat chipsspelet på SciFest i Uppsala. Nu kan du lyssna på våra forskare och spela spelet digitalt. Bra tips till alla lärare på fredagseftermiddagen! Barnen lär sig mer om olika

Loading…