Sveriges lantbruksuniversitet

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 257 sidor som är taggade med Entomologi:

Naturvård/biologisk mångfald

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper

Insekter

På institutionen för ekologi finns stor kunskap om insekter. Vi forskar om hur de lever, hur de samspelar med andra arter, deras betydelse i ekosystemet och hur de påverkas av förändringar. Att veta

Växtskydd i jord- och skogsbruk

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Fenologisymposium

Fenologisymposium

Fenologisymposium 2019 ola.langvall@slu.se Fenologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande Välkommen till

Fenologisymposium

Fenologisymposium

Fenologisymposium 2019 ola.langvall@slu.se Fenologiska förändringar och deras påverkan på samhället - Applicering av fenologiforskning i planering och beslutsfattande Välkommen till

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC)

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk

Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta

Samspelet mellan rovdjur och byten kan förändras i ett nytt klimat

Varför är Jorden grön – varför äts inte all växtlighet upp av växtätare? Åtminstone en del av svaret ligger i växtätarnas risk att själva bli mat, det vill säga predationsrisken. Genom att äta

fjärilsytor

Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, det visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Parker med ängsskötsel och oskötta ytor, till exempel så kallad ruderatmark

fjärilsytor

Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, det visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Parker med ängsskötsel och oskötta ytor, till exempel så kallad ruderatmark

Joachim de Miranda

Joachim de Miranda

jrdm Jag är docent och forskare inom bihälsa, med speciellt intresse för virus och deras förhållande med bin, främst honungsbin men också humlor och solitärbin. Jag har forskat med honungsbihälsa i