Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 258 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

Minedeer

Det övergripande målet för projektet är att öka och förbättra dialogen mellan gruvindustri, samhället och andra markanvändande aktörer. Det specifika målet för projektet är att utveckla verktyg och

afb - Vass som foder till hästar och nötkreatur

I det här projektet undersöks om vassensilage kan användas som grovfoder för hästar. Vassen skördas i olika plantmognad och analyseras med avseende på sitt energivärde och näringsinnehåll. Att skörda

Institutionen för husdjurens utfodring och vård

Vi forskar och undervisar om idisslare, gris, fjäderfä, ren, fisk, häst och hund. Fokus är främst på husdjurens utfodring och skötsel med målet att skapa en uthållig och lönsam produktion med god

Längre tid mellan kalvningarna är bra för vissa mjölkkor, och lantbrukare

En gammal ”sanning” i mjölkproduktionen är att en ko bör kalva var tolfte månad, men i många besättningar kan det finnas goda skäl att vara mer flexibel på den punkten. Att förlänga

Renens näringsförsörjning och överlevnad

Renens näringsförsörjning och överlevnad – seminarium till professor emeritus Birgitta Åhman janne.nordlund.othen@slu.se Birgitta Åhman, professor i renskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet (

Främmade trädslag i skogen betyder förlust av betesmark för renar

I skogsområden där man har planterat nordamerikansk contortatall påverkas renarnas val av vinterbetesområde negativt. Minskad födotillgång och täta bestånd bidrar sannolikt till att renarna undviker

Fodertillsats för att minska metanutsläpp från kor testas nu i Sverige

Fungerar en metanhämmande fodertillsats till kor bättre när de får svensk havre med hög fetthalt? Det ska Mohammad Ramins forskarteam på SLU i Umeå ta reda på. Tillsatsen Bovaer (DSM, Schweiz) med

Rapporter/Röbäcksdalen meddelar

Längre forskarrapporter, slutrapporter och examensarbeten publiceras i någon av institutionens rapportserier. Under en lång tid fanns en rapportserie som hette Röbäcksdalen meddelar. Från 2009

Vallen i Nordiskt perspektiv

Vallfoder är den vanligaste grödan i det svenska jordbruket. Den utgör en livsviktig bas för produktion av humanföda i form av mjölk och köttprodukter. I detta projekt kommer SLU och RISE att gå

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? I det här forskningsprojektet studerar vi hur

Hållbara proteinflöden och –produkter

Syfte och mål Syftet var att utveckla metoder för att sätta ett livsmedels miljöpåverkan och resursförbrukning i relation till dess näringsinnehåll. En metod berörde näringsmässigt värde i produkter.

Spikning Hanna Palmqvist

Spikning Hanna Palmqvist marie.liljeholm@slu.se Den 28 september spikar Hanna Palmqvist upp sin doktorsavhandling med titeln "Whole grain cereals in dog food – effects on metabolism and microbiota"

Loading…