Sveriges lantbruksuniversitet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård


Det finns 486 sidor som är taggade med Institutionen för husdjurens utfodring och vård:

REINFEED

Kort- och långsiktiga effekter av vintermatning på renars framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker Extensiva produktionssystem, som renskötsel, utnyttjar djurens anpassning till miljön och

ReiGN reindeer husbandry in a globalizing North

Resilience, adaptations and pathways for actions ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori,

Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och

Mother knows best; a virtual system of ‘maternal care’ to promote welfare in chickens

This project aims to develop a virtual system of maternal care using video and audio signals to improve the naturalness of rearing conditions of newly hatched chicks and promote natural behaviours,

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Indilact II

Syftet med denna studie är att utvärdera effekten av individuellt anpassade laktationslängder för andrakalvare och äldre kor. Rådgivningen i dag förespråkar ett kalvningsintervall på omkring 365

Överbrygga grovfoderbrist med skogsbiprodukter

Syftet med projektet är att ta fram lösningar för att använda oprocessade eller näringsmässigt uppgraderade skogsbiprodukter som idisslarfoder i situationer med grovfoderbrist. Den långvariga torkan

Utfodringsrelaterade orsaker till kolik

Datainsamling för att öka kunskapen om nutritionsrelaterade orsaker till kolik Kolik är ett av de vanligast förekommande hälsoproblemen hos häst. Kolik är ett begrepp som beskriver symptom på "ont i

HUV På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor

Syftet med projektet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. Det har länge varit känt att ljus påverkar mjölkbildningen hos kor och man vet att

HUV Ny slåtterteknik för fraktionering i två kvaliteter vid vallskörd

Projektet undersöker de biologiska förutsättningarna för att vid slåtter dela upp vallmaterial i två höjdfraktioner till två olika näringsmässiga kvaliteter. Slåttervallar för mjölkkor skördas ett

HUV Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Projektets syfte är att undersöka hur mycket intensivbearbetning av ensilage kan öka grovfoderkonsumtionen hos mjölkkor och därmed minska behovet av kraftfoder. Fleråriga gräs/klövervallar ger i

HUV Mikrobiom-centrerade strategier för att förstärka immunförsvaret hos diande grisar

Målet med det föreslagna projektet är att hitta kosttillskott som kan förstärka immunförsvarets utmognad hos diande smågrisar, vilket kan leda till ökad motståndskraft mot stress och infektioner.

Loading…