Sveriges lantbruksuniversitet

Kurs

Kurser utgör en högskoleutbildnings byggstenar. Varje kurs har en avgränsad omfattning, kursplan. En kurs kan ingå i ett utbildningsprogram eller läsas som fristående kurs.


Det finns 234 sidor som är taggade med Kurs:

Mikael Lundbäck

Framtidens Skogsteknologi Det övergripande målet för mitt doktorandprojekt är att samla och analysera information om metoder och system för avverkning av rundvirke för industriell användning världen

Anpassar älgar sitt beteende för att överleva jakten?

Ändrar älgar sina rörelsemönster och väljer andra livsmiljöer under jakten för att öka sina överlevnadschanser? Det ska Lukas Graf undersöka i sin masteruppsats. Berätta om dig själv! Jag heter Lukas

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

Grovfoder - odling och utfodring

Grovfoder - odling och utfodring

Grovfoder är ett samlingsnamn för fiberrika fodermedel vi utfodrar till framförallt idisslare och hästar. Grovfoder är också den vanligast odlade grödan/grödorna i Sverige och vallen, där gräs och

Grundutbildning

Grundutbildning

Undervisning inom institutionen bedrivs för hortonomer, trädgårdsingenjörer, lantmästare, landskapsingenjörer och landskapsarkitekter. Ämnen där vi undervisar omfattar växtgenetiska resurser,

Anders studerar öringars vandringsbeteende

Intresset för skogsbruk fick Anders att söka till jägmästarprogrammet. Under utbildningen växte intresset för biologi fram allt mer och nu gör han sitt examensarbete om öringars vandringsbeteende.

Inventeringsmetoder för vilt och fisk

För att förvalta och bevara arter är det viktigt att hålla koll på beståndens utveckling över tid. Under denna kurs får du lära dig att planera och genomföra inventeringar av vilt och fisk samt att

Forskarutbildning

Institutionen utbildar licentiater och doktorer inom ämnena Skogshushållning, Teknologi, Matematisk statistik samt Biologi. Utbildningen är två respektive fyra år varav minst 1/8 utgörs av kurser.

Genuskompetens

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg

Tillämpad fjärranalys i skogsbruket

En distanskurs för dig som vill lära dig mer om att bearbeta laserdata från flygskanning. Denna distanskurs vänder sig till dig som är yrkesverksam eller student och vill lära dig mer om hur du själv

Skyltfönsterkurs MX0126

Målet med kursen är att ge kunskap om olika energisystem och deras miljöeffekter. Kursen ger en introduktion till energibegrepp, energisystem och teknik för energiomvandling. Den ger en översikt över

Skyltfönsterkurs LV0116

Hösten 2020 erbjuder SLU för första gången kursen Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter. Du får en djupare insikt i matsvinnets roll i det nuvarande livsmedelssystemet, men också hur

Loading…