Skriv ditt examensarbete hos oss!

Senast ändrad: 22 maj 2024

Hos oss kan du arbeta med industriella försörjningskedjor, inkluderande föryngring, skogsbruksaspekter, automatisering samt hantering av skörd och logistik för råvaror. Du kan även arbeta med karaktärisering och förädling av biomassa för olika typer av biodrivmedel och andra biobaserade produkter. Inom området trävetenskap går det också att fördjupa sig i träanatomi och fiberstrukturer, inklusive aspekter av trämaterialets bearbetning och modifiering.

Examensarbete kan göras inom Jägmästar­programmet eller som fristående kurs. Du kan välja att göra ett arbete på 30 hp eller 60 hp. Examensarbeten erbjuds året runt och det finns en stor ­flexibilitet i hur arbetet kan läggas upp.

Ämnesmässigt kopplar våra arbeten och expertis till våra huvudområden Skogsvetenskap och Teknologi.

Nedan hittar du information om lediga examensarbeten och länkar till hur arbetet går till väga. Klicka på de olika förslagen nedan för att läsa mera och se namn på kontaktpersoner.

Du kan alltid kontakta Thomas Kronholm, som är kursansvarig hos oss, så hjälper han dig vidare med din idé och sätter dig i kontakt med rätt person.

Här finns även mer information kring hur det går till att skriva examensarbete.

Välkommen att höra av dig!

 

Lediga ämnen

Kartläggning av avverkningsentreprenörers tillämpning av drivmedelsklausuler i avtal med uppdragsgivare: omfattning, erfarenheter och förbättringsområden

Bakgrund

Indexbaserade avtal mellan avverkningsentreprenörer och uppdragsgivare har blivit allt vanligare och under 2022 togs en branschgemensam standard fram för tillämpningen av drivmedelsklausuler. Att branschen har enats om en sådan standard är en följd av att många entreprenörer har varit missnöjda med hur tidigare avtalsmodeller fungerat. Bland annat har entreprenörer uttryckt att indexeringen av drivmedelskostnader släpat efter och att de inte fullt ut har kompenserats för ökade drivmedelskostnader. I många fall har avtalen också upplevts som komplexa och svårtolkade. Behovet av en särskild drivmedelsklausul i avtalen beror på att drivmedelskostnaden är en väsentlig del av den enskilde entreprenörens totala kostnader och svängningar i marknadspriser kan därmed slå hårt mot resultatet. Genom en transparent ersättningsmodell för drivmedelskostnader skapas bättre förutsägbarhet och minskad risk för så väl beställare och utförare av avverkningstjänsterna, både när priserna rör sig uppåt och nedåt.

Syfte

Projektets syfte blir att kartlägga hur väl drivmedelsklausuler i avtal mellan entreprenörer och uppdragsgivare upplevs fungera i dagsläget och ska identifiera vilka fortsatta utvecklingsbehov som finns i tillämpningen av dessa. Projektet kommer även att ge en indikation på hur utbredd tillämpningen av den nya branschgemensamma standarden är.

Utifrån ditt eget intresse finns det även möjlighet att studera ifall det finns skillnader i lönsamhet mellan entreprenörer beroende på deras tillämpning av indexbaserade avtal.  

Metod

Data kommer främst att samlas in genom en enkät riktad till drivningsentreprenörer. Ett mindre antal intervjuer kan också vara lämpliga att genomföra, t.ex. i samband med utformningen av enkätfrågorna.  

Övrigt

Examensarbetet utförs inom ramen för ett forskningsprojekt vid institution för skogens biomaterial och teknologi. Projektet finansieras av Fonden för skogsvetenskaplig forskning.

För mer information om projektet, kontakta Thomas Kronholm.

E-post: thomas.kronholm@slu.se

Telefon: 090 – 786 8359

Sammanställning av produktivitetsmodeller för skördare, skotare och/eller andra maskiner och skogligt arbete

Modeller som förutsäger arbetstakten under olika förutsättningar är en viktig komponent i skogsbruket, för att kunna planera, styra, följa upp och prissätta skogligt arbete. Sådana produktivitetsmodeller har funnits i lång tid, och tas fram på allt mer avancerade sätt utifrån hur tekniken och datainsamlingsmöjligheterna utvecklas. Det finns dock ingen samsyn om hur produktivitetsmodellerna kan/bör vara uppbyggda, vilka arbetspåverkande variabler som kan/bör vara med, eller vilken/vilka form de kan/bör ha.

Det finns därför en mängd variationer på produktivitetsmodeller för en och samma maskin och/eller arbetsmoment. Syftet med detta mastersarbete är att sammanställa befintliga modeller, och analysera hur modellerna generellt är uppbyggda och vilken samstämmighet och/eller principiella skillnader det finns mellan olika modellupplägg. Ett exempel på hur denna typ av sammanställning och analys kan se ut finns i artikeln nedan.

Studierna kan göras för olika maskintyper, där produktivitetsmodeller för skördare eller skotare är prioriterade. Men alla maskin- och arbetstyper är relevanta att studera, så studentens har stor möjlighet att välja utifrån intresse. Antalet maskintyper som omfattas beror på mängden befintlig litteratur. Denna typ av exjobb är lämpligt för studenter som är noga med detaljer, gillar att leta och sammanställa data, samt en viss matematisk fallenhet. Studenten behöver också ha gått kurser i skogsteknologi under jägmästarprogrammet tre första år.

Resultaten kommer att, utöver exjobbet, utvecklas till vetenskaplig artikel, där studenten givetvis blir medförfattare

 

Kontakt SLU: Ola Lindroos

Lindroos, O. and Cavalli, R. (2016). Cable yarding productivity models: a systematic review over the period 2000-2011. International Journal of Forest Engineering 27(2): 79-94. https://doi.org/10.1080/14942119.2016.1198633

Internlogistik, autonoma transporter

Förslag på examensarbete (30 hp) på uppdrag av Sveaskog:

 

Hur optimerar vi (Sveaskog) vår internlogistik? Syftet är att utveckla alternativa lösningar och att ge verksamheten en uppfattning om vilka flaskhalsar som finns idag med tex flytt av plantor i flödeskedjan, produktion, växthus och friland. Kan samordningsvinster göras på den enskilda enheten men också över våra enheter? Här kan även fordonsparken kartläggas.

Detta examensarbete kopplar mot flera av våra miljömål, produktion drivs av fossilfri energi samt bidrar till en giftfri miljö

 

Konkreta mål för projektet

  • Se över vårt interna transportflöde på våra enheter
  • Identifiera flaskhalsar och optimera transportflöden
  • Identifiera och utvärdera möjliga lösningar, såsom autonoma transporter

 

Arbetet sker på plats vid lärosäte och plantskola och vid behov bistår Sveaskog med kontorsplats vid lämpligt lokalkontor.

 

Låter detta lockande så kontakta forskningskoordinator Johan Lundbäck på Sveaskog med ett CV och en kort beskrivning om hur du skulle vilja ta dig an detta. Du kan också kontakta Johan om du vill få mer information om projektet.

 

johan.lundback@sveaskog.se

070 350 11 07

 

För frågor om exjobbskursen eller hjälp med att hitta lämplig handledare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT) så kan du kontakta kursledare Thomas Kronholm (thomas.kronholm@slu.se)

Publicerade examensarbeten

Här kan du läsa examensarbeten som publicerats vid vår institution.