Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2636 sidor som är taggade med Forskning:
Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation-Adalinda Hernández

Disputation: Tropical paradise - is it for cows? Animal welfare of cattle raised under tropical conditions fun-vh@slu.se Adalinda Hernández försvarar sin avhandling "Tropical paradise - is it for

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

REINFEED

Kort- och långsiktiga effekter av vintermatning på renars framtida förmåga att utnyttja naturliga betesmarker Extensiva produktionssystem, som renskötsel, utnyttjar djurens anpassning till miljön och

ReiGN reindeer husbandry in a globalizing North

Resilience, adaptations and pathways for actions ReiGN är ett nordiskt kompetenscentrum, finansierat av NordForsk, som omfattar ett brett forskningsfält och inkluderar genetik, evolutionsteori,

Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och

Mother knows best; a virtual system of ‘maternal care’ to promote welfare in chickens

This project aims to develop a virtual system of maternal care using video and audio signals to improve the naturalness of rearing conditions of newly hatched chicks and promote natural behaviours,

Ko och kalv tillsammans

Kan man låta kalven gå kvar hos kon i system med automatisk mjölkning? Hur påverkar det mjölkavkastning och kalvens tillväxt, hälsa och fertilitet? Vid SLU i Uppsala pågår nu ett forskningsprojekt

Indilact II

Syftet med denna studie är att utvärdera effekten av individuellt anpassade laktationslängder för andrakalvare och äldre kor. Rådgivningen i dag förespråkar ett kalvningsintervall på omkring 365

Överbrygga grovfoderbrist med skogsbiprodukter

Syftet med projektet är att ta fram lösningar för att använda oprocessade eller näringsmässigt uppgraderade skogsbiprodukter som idisslarfoder i situationer med grovfoderbrist. Den långvariga torkan

Utfodringsrelaterade orsaker till kolik

Datainsamling för att öka kunskapen om nutritionsrelaterade orsaker till kolik Kolik är ett av de vanligast förekommande hälsoproblemen hos häst. Kolik är ett begrepp som beskriver symptom på "ont i

HUV På samma våglängd - LED-ljusets effekt på aktivitet och produktion hos mjölkkor

Syftet med projektet är att studera effekten av LED-ljus på mjölkproduktion och aktivitet hos mjölkkor. Det har länge varit känt att ljus påverkar mjölkbildningen hos kor och man vet att

Loading…