Medborgarforskning ger ökad kunskap om hummer

Senast ändrad: 04 maj 2022
hummer

Vi behöver mer kunskap om hummerbeståndet på kusten. I projektet Lobserve hjälper våra frivilliga lobservers oss att samla in data som kan ge svar på hur många och hur stora humrarna är. Vi vill också få reda på hur mycket beståndet varierar längs kusten. Projektet startades under 2021, och kommer att fortsätta även 2022!

Hur många humrar får man i snitt per tina vid hummerfiske? Hur stora är de? Och skiljer detta sig åt längs kusten? Sannolikt skiljer sig hummerstorlek och antal geografiskt, men vi behöver fler observationer längs västkusten för att kunna säga hur stor skillnaden är. Därför behöver vi hjälp av allmänheten. I projektet Lobserve tar privatpersoner tillsammans med forskare fram ny kunskap om europeisk hummer.

Vi vill bland annat ha svar följande frågor:

  • Hur många humrar får man i snitt per tina vid hummerfiske?
  • Hur stora är humrarna?
  • Skiljer sig antal och storlek i olika områden längs kusten?

För att nå fler hummerfiskare längs de södra delarna av kusten har vi i år breddat områdena för provfiske till 5 km, och även lagt till cirkulära områden (med en radie på 3 km) i Halland och Skåne.

Nytt för i år är att vi även siktar på att provfiska i Öresund. Hummer dyker upp som bifångst i yrkesfiskarnas nät, och i ett mycket begränsat fritidsfiske med bur och med hjälp av våra lobservers kan vi i den här systematiska undersökningen få reda på om hummer finns etablerat i Öresund, och hur stora de är.

Läs i flikarna nedan vad som krävs för att du ska bli en lobserver, och ansök via vårt formulär!

Kan du bli en LOBSERVER?

Vem kan bli en lobserver

För att delta i SLU Aquas provfiske måste man

  • ha minst fem års erfarenhet av hummerfiske,
  • ha sex egna hummertinor,
  • kunna använda sig av ekolod och GPS i fisket,
  • kunna dra alla sina sex tinor minst fyra gånger under de tre sista veckorna i augusti med start den 6 augusti (utöver det får man dra dem så många gånger man vill inom försökstiden).

Fisket skall i största möjliga mån efterlikna det befintliga provfisket som drivs av SLU Aquas forskare. GPS ska användas för att säkerställa att du fiskar inom angivet område och för att kunna notera position på varje satt tina.

Ekolod ska användas för att säkerställa att tinan sätts på lämplig botten för hummerhabitat (hårda bottnar) och för att kunde uppge det djup som tinan sätts på.

Hur provfiskar en LOBSERVER?

En lobserver provfiskar med sina egna tinor i ett av de utvalda områdena längs hela den fiskade kusten, och noterar antalet humrar per tina, kön och eventuell rom innan humrarna mäts och slutligen återutsätts. Områden för provfiske i projekt Lobserve finns längs hela kusten (se kartan), och man ansöker till ett bestämt område.

All informations bokförs i ett detaljerat protokoll som man får av SLU Aqua. Alla fiskare (fritids- och/eller yrkesfiskare) som deltar i projektet får dispens från SLU Aqua så de kan fiska efter hummer under förbudstid och med tinor utan flyktöppning, enligt samma metodik som används i SLU:s befintliga provfiske.

Genom att SLU samarbetar med allmänheten kan vi samla biologisk data längs ett större geografisk område, och vi får fiskerioberoende data om till exempel fångstbarhet längs kusten. På sikt är det tänkt att den här typen av försök ska leverera ett beståndsindex som tillsammans med SLU Aquas samlade information kan ingå i en integrerad beståndsanalysmodell. Ett beståndsindex är ett relativt mått som över tid som visar på förändringar i beståndet, det vill säga om beståndet är större eller mindre.

Ansök om att bli en LOBSERVER!

I formuläret nedan fyller du i var du vill provfiska, samt dina erfarenheter av hummerfiske. Ansök senast måndag 16 maj, vi hör av oss till dig senast den 1 juli.

Ansök om att bli en LOBSERVER!

tröjstorlek

Beskriv ditt hummerfiske och om du använder ekolod och GPS

Gå vidare och skicka in din ansökan

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

LOBSERVE 2021

2022-04-21

Under tre veckor i augusti 2021 bedrevs provfiske efter hummer samtidigt som SLU:s provfiske pågick. Ett 40-tal fiskare deltog, och de fiskade i sina hemmaområden mellan Strömstad och Kungsbacka. De lämnade information om storleksfördelningar och fångstbarhet, och skapade underlag för en rapport till Havs- och vattenmyndigheten. På sikt kan vi använda den här typen av försök till att ta fram ett beståndsindex; ett relativt mått som visar på förändringar i beståndet över tid, och som sedan kan ingå i en beståndsanalysmodell.

Alla som deltog i provfisket var engagerade och erfarna fiskare som vill bidra till förvaltningen och kunskapen kring hummer. De utförde fisket på frivillig basis, med egen utrustning och utan ersättning från SLU Aqua.

Totalt fångades 1 050 humrar under Lobserve 2021. Humrar större än 11 cm var få; det mättes hummer i storlekar mellan 5 och 14 cm, och de fångades på djup från 2 m till 34 m. Någon större skillnad mellan de olika djupintervallen var inte uppenbara, både stora och små humrar hittades på alla djup under detta provfisket. Högst täthet av hummer observerades i områderna runt Kungsbacka, och från Grebbestad och söderut till Gullmarsfjorden.

Vi kommer att se fullständiga resultat först efter att minst 2 år av projektet är genomfört och analyserat, då studien är en jämförelse över tid.

SLU Aquas provfisken efter hummer

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) utför årligen provfiske efter hummer i fiskefria såväl som fiskade områden, bland annat i det fiskefria området Kåvra utanför Lysekil. Vi mäter längden på hummern, könsbestämmer den och registrerar om honorna bär utvändig rom, innan de märks och återutsätts. På så sätt kan vi utvärdera fångst per ansträngning och storleksstrukturen i hummerbeståndet i de områden vi fiskar.

Men våra provfisken är geografiskt begränsade, och vi saknar data från stora delar av det fiskade området som innefattar nordvästra Skåne, Halland och Bohuslän. Nu vill vi ha hjälp med att bredda vårt provfiske. Med allmänhetens hjälp kan vi bilda oss en bättre uppfattning av hur fångsterna per ansträngning och storleken på hummern skiljer sig åt längs hela kusten. 

Historiskt låga fångster av Europeisk hummer

Fisket efter europeisk hummer (Homarus gammarus) är omfattande, och historiskt har det varit betydligt större än det är i dag. Fångst per ansträngning (antalet fångade humrar per vittjad tina) minskade kraftigt under 1950- och 1960-talen och har sedan befunnit sig på en stabilt låg nivå enligt fångstdagböcker från hummerfiskare i Bohuslän. Även yrkesfiskets landningar har minskat.

De låga fångsterna tyder på att beståndet har varit på en historiskt låg nivå, men eftersom det saknas statistik över fiskets totala omfattning och fångst så saknas också ett bra dataunderlag för att göra analyser av beståndets status. En ny föreskrift med ganska omfattande begränsningar i fisket infördes 2017. Med information från hela kusten kan den utvärderas framöver.

Forskargruppen på SLU Aqua

Forskningsteamet LOBSERVE på SLU Aqua består av Andreas Sundelöf och Hege Sande.

Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten