Beslutsstödjande system

Senast ändrad: 18 december 2023
Blandskog vid sjö. Sommarens ljus och färger. Foto.

Skogsägare, beslutsfattare och planerare hanterar en komplex verksamhet. Ett flertal målsättningar och ett mycket stort antal möjliga handlingsalternativ gör att datoriserade system som stöd för beslut används i stor utsträckning.

De beslutsstödjande systemen används för att formulera olika handlingsalternativ, för att utvärdera utfallen av olika alternativ och för att rangordna alternativen utifrån en målsättning för verksamheten. Oftast sker det i en iterativ process; när resultaten av ett potentiellt handlande ställs mot målsättningen kan det leda till att målsättningen omformuleras och processen startar om med formulering av nya handlingsalternativ. 

Skogliga beslutsstödjande system har att hantera virkesproduktion, naturvårds- och miljöaspekter. De system som hanterar skogens dynamik – dvs. system som är avsedda för planeringsproblem på medellång och lång sikt – är vanligen uppbyggda kring en kärna av modeller som beskrivet skogens utveckling givet hur skogen sköts. Andra modeller visar därefter utfallet av olika ekosystemtjänster över tiden. För att söka bra handlingsalternativ används i systemen såväl optimerande som simulerande metoder. Även stöd för flermålsanalys och deltagande planering ingår ofta i dagens planeringssystem, som i det av SLU utvecklade Heurekasystemet. System som Heureka integrerar vetenskaplig kunskap och erfarenheter från bland annat beslutsvetenskap, ekologisk och ekonomisk modellering samt informationsteknologi. Institutionen svarar för förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet och systemet utgör ett viktigt inslag i forskningen i ämnet skoglig planering.