Scenarioanalys

Senast ändrad: 09 januari 2024
Blandskog vid en sjö. Några träd har höstfärger. Foto.

Scenarier visar på alternativa framtida situationer och tänkbara vägar framåt från dagens tillstånd fram till de beskrivna situationerna.

Scenarioanalys handlar om att systematiskt utforska framtiden genom att bygga olika scenarier som skiljer sig åt med avseende på förutsättningar och händelseförlopp. Det finns olika typer av scenarier och även många olika metoder för scenarioanalys. Tre huvudtyper av scenarier som fyller olika syften är:

  • explorativa eller utforskande scenarier som visar på vad som kan hända,
  • prediktiva eller troliga scenarier som visar på vad som sannolikt kommer att hända, och
  • normativa eller önskvärda scenarier som visar på vad vi vill ska hända och hur vi kan komma dit.

Scenarier och metoder för scenarioanalys kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativa metoder bygger upp sammanhängande och konsekventa berättelser kring scenarier. Kvantitativa metoder använder och skriver fram utvecklingen från nu till en punkt i framtiden i kvantitativa termer med hjälp av olika typer av modeller, t ex ekonomiska och biofysiska. Heurekasystemet är ett exempel på ett verktyg för att skapa kvantitativa scenarier för skogens framtida utveckling. Scenarier som tas fram med Heureka är vanligtvis explorativa, men även normativa scenarier har förekommit i vissa studier.

Figur: En horisontell heldragen axel som representerar förfluten tid går från vänster till höger och slutar vid punkten nu i den vänstra delen av figuren. Från punkten nu löper det ut fyra streckade linjer som slutar på olika ställen på en grön skiva till höger i figuren; skivan representerar året 2050.