Evidensbaserat beslutsstöd för våtmarkens hydrologiska ekosystemtjänster (EviWet)

Senast ändrad: 02 november 2021
Myr med skog i bakgrunden. Foto.

En anledning att anlägga samt restaurera våtmarker är motverka risken för torka och översvämningar. För att våtmarkerna ska kunna placeras rätt för att fylla denna funktion behövs dock mer kunskap om hur vatten mellanlagras i våtmarkerna.

I EviWet-projektet jämförs högfrekventa mätningar av avdunstning och transpiration från olika typer av våtmarker med motsvarande mätningar från skog. Syftet är att få en bättre förståelse för hur våtmarker mellanlagrar vatten i landskapet. Analyserna ska användas för att förbättra den hydrologiska modelleringen av våtmarker i beslutsstödssystem.

Projektet leds av Kevin Bishop från institutionen för vatten och miljö, SLU. Även post-doc Reinert Huseby Karlsen jobbar med projektet vid SLU. Niclas Hjerdt leder den del av projektet som är placerad vid SMHI. Även Uppsala universitet och universitetet i Zürich medverkar i projektet.

SMHI har ansvar för EviWet-projektets officiella webbsida och utvecklingen av beslutsstödsfunktionerna baserade på S-HYPE.

Fakta:

  • Projektet finansieras av Naturvårdsverket. 
  • Projekt pågår under 2020-2023.