PuddleJump – Förbättrar länken mellan dammar, multifunktion och förvaltning

Senast ändrad: 06 maj 2024

Målet med projektet är att skapa verktyg för kommuner att enklare planera, utforma och underhålla hållbara dammar. Detta ska ske med hela det omgivande landskapet i åtanke.

Forksningsprojektet Puddlejump

I projektet vill vi hitta lösningar till administrativa utmaningar, lagar och regler, finansiering som utgör hinder för att fler våtmarker ska anläggas. Detta gör vi i samarbete med åtgärdssamordnare i Uppsala, Enköpings och Östhammars kommuner som dagligen jobbar med våtmarker.

Vi ska undersöka ett 20-tal våtmarker och dammar som mottar skogs-, jordbruks- eller dagvatten. Dammarna har anlagts med olika huvudsyften såsom att förbättra vattenkvaliteten, gynna biologisk mångfald eller dämpa höga flöden. Vi ska mäta hur bra dammarna bidrar med dessa nyttor och även oönskade utsläpp av växthusgaser.

Utifrån våra resultat ska projektet bland annat ta fram: 

  • ett verktyg för att uppskatta lagringspotential av vatten uppströms jordbruksmark och städer
  • råd om hur våtmarkers multifunktion kan ökas
  • verktyg för värdering av nyttor och målkonflikter
  • skötselråd för olika våtmarkstyper.

Därför genomför vi projektet

Framtida klimatförändringar, växande städer, behov av livsmedel och konkurrens om plats ställer stora krav på de som planerar våra närmiljöer. Att anlägga våtmarker och dammar kan bidra med att förbättra vattenkvaliteten, minska risken för översvämning och torka, gynna den biologiska mångfalden, lagra kol och öka rekreationsvärden. Dessvärre kan även växthusgaser bildas.

Genom att studera befintliga våtmarker anlagda för olika specifika syften, kan vi ta fram rekommendationer för att en och samma våtmark kan optimeras först och främst för en funktion och sedan så att den kan bidra med så många andra funktioner som möjligt. För det behöver placeringen i landskapet vara väl genomtänkt, dammen behöver ha en viss utformning och underhållas över tid, speciellt för att undvika möjliga nackdelar som avgång av växthusgaser och problem med mygg.

Medborgarforskning i Puddlejump

Puddlejump vill öka kunskapen om våtmarkers olika nyttor genom att be allmänheten samla in kompletterande data i tre dammar i Uppsala.

Vid respektive damm finns det skyltar som beskriver hur man kan:

  1. ta ett fotografi på växternas färgförändring så vi kan beräkna hur mycket kol som lagras
  2. läsa av en mätsticka och registrera vattennivån så vi kan beräkna vattenlagring
  3. ange hur fin ni tycker att dammen är (rekreationsvärde)
  4. mäta siktdjupet för att veta hur grumligt vattnet är

Sedan laddar man upp fotot och registrerar värden för den damm man befinner sig vid i en webbaserad enkät. Enkät för respektive damm går att nå via länkarna som följer nedan.

Hjälp oss att mäta våtmarker

Gottsunda dagvattenpark

Ullbodammen

Stordammen i Lunsen

 

Du hittar de dammar som ingår i medborgarforskningen på följande koordinater:

Stordammen i Lunsen: 59.80437333494868, 17.713769063385712

Dammen i Gottsunda dagvattenpark: 59.80872286300848, 17.609117417093817

Ullbodammen i Kunskapsträdgården: 59.81646149749534, 17.664419085300718

Södra delarna över Uppsala med de tre dammarna markerade. Karta.

Fakta:

Medverkande i projektet

Projektet leds av SLU men är ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet och Aarhus universitet.

Finansiering

Projektet finansieras av FORMAS.