Är nutida dagvattensystem säkra kemiska filter för hälsofarliga miljöföroreningar? (SAFESTORM)

Senast ändrad: 13 oktober 2022
Man i regnrock står böjd vid brygga. Foto.

SAFESTORM är ett Formas-projekt med fokus på hälsofarliga kemikalier i dagvatten. Projektet syftar till att öka kunskapen om föroreningar som slinker igenom dagvattendammar och därför utgör ett hot mot vattenkvalitén i recipienterna.

Mänsklig aktivitet påverkar miljön på många olika sätt. Ett exempel är spridningen av tusentals syntetiska kemikalier. Sådan kemikalieexponering kan påverka både människors hälsa och miljön och det finns därför ett akut behov av att identifiera hälsofarliga föroreningar. SAFESTORM-projektet bidrar till detta genom att hitta nya sätt att identifiera oönskade kemiska ämnen, samt hitta nya, tidigare okända föroreningar.

Bakgrund

Regn och smältvattnen som rinner ut från urbaniserade områden är förorenat av ett brett spektrum av miljöföroreningar som härrör från trafik, slitage på vägytor, byggnader, ogräsbekämpning och andra urbana element och aktiviteter. Vatten som hamnar i urbana miljöer samlas vanligtvis upp i dagvattenbrunnar som leds till dagvattendammar. Därefter leds vattnet ofta ut till åar eller sjöar utan ytterligare rening. Detta innebär utsläpp av kemiska föroreningar till vattendrag som kan leda till hälsoeffekter hos vattenlevande organismer, förändrad struktur och funktion i ekosystem, minskad biologisk mångfald, anrikning av hälsofarliga ämnen i näringskedjan och att människor blir exponerade för oönskade kemiska ämnen genom dricksvattnet.

Metod

Arbetet i projektet SAFESTORM har fokus på att hitta hälsofarliga miljöföroreningar som slinker igenom dagvattendammar och når recipienter inklusive dricksvattenkällor. För att hitta dessa föroreningar används effektstyrd analys med hjälp av cellbaserade biologiska tester kombinerat med högupplöst masspektrometri för vattenprover tagna i dagvattendammar och deras recipienter, före och efter kraftiga regn.

Inom projektet SAFESTORM genomför vi fältprovtagningar på två sinsemellan olika platser för dagvattenhantering. Den traditionella dagvattendammen Tibble i Kungsängen (Uplands-Bro kommun) och Rosendalsanläggningen i Uppsala kommun, varav den senare representerar en så kallad blågrön infrastruktur för dagvatten och har en  mer modern design. Båda systemen syftar till att skydda recipienter från oönskade kemiska ämnen.

Deltagare från SLU

Karin WibergOksana Golovko, Anna-Karin Dahlberg, Alberto Celma, Johan Lundqvist

Deltagare från Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), Spanish Council for Scientific Research (CSIC), Barcelona

Pablo Gago Ferrero