REASSURE: är renat avloppsvatten en giftfri och hållbar resurs i framtiden?

Senast ändrad: 08 november 2022

Projektet fokuserar på potentialen och hållbarheten i användande av avloppsvatten från hushåll. Kan det vara en resurs i Sverige och utomlands? Projektet sätter särskilt fokus på riskerna för miljöpåverkan från farliga föroreningar i avloppsvattnet.

Som svar på globala problem som vattenbrist och mineralutarmning, blir renat avloppsvatten från hushåll i allt högre grad betraktat som en alternativ resurs. Återanvändning av vatten förväntas ha stor inverkan på den globala växtodlingen och därför även global livsmedelssäkerhet. Linjära flöden av näringsämnen från mat till avloppsvatten och vidare till vattendrag kan bidra till föroreningar som sänker balansen i våra ekosystem. Att använda hushållens avloppsvatten mer cirkulärt kan främja hållbar vattenanvändning och jordbruksutveckling i framtiden. Möjligheten att återanvända avloppsvatten har många fördelar. Men det måste vara säkert. Att behandla vatten för att ta bort farliga föroreningar kan potentiellt vara otillräckliga eller ineffektiva vilket kan äventyra säkerheten av återanvändning av avloppsvatten. Avvägningen mellan återanvändning av avloppsvatten och potentiella utsläpp av farliga föroreningar leder till en väsentlig forskningsfråga:

Hur lämpligt och pålitligt är avloppsvatten som en resurs för en giftfri cirkulär ekonomi?

Detta projekt kommer att undersöka globala och svenska skillnader i återanvändning av kommunalt avloppsvatten och slam. Det kommer också att tillhandahålla nya lösningar och strategier för hantering när det gäller att förebygga risker med farliga föroreningar - särskilt nya typer av föroreningar (CEC), giftiga metaller och mikroplaster - som ett hinder för att använda avloppsvatten som en resurs.

Detta tvååriga forskningsprojekt är finansierat av Naturvårdsverket.

Short video on the REASSURE-project