WATERS - Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet

Senast ändrad: 05 april 2022
Logotyp för WATERS

Syftet med projektet var att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Projektet WATERS - Forskning om ekologiska bedömningsgrunder för vattenkvalitet startade 2011 och pågick till 2016. Det finansierades av Naturvårdsverket. SLU bidrog med 17 miljoner kronor.

Syftet med projektet var att utveckla och förbättra de bedömningsgrunder som används för att klassificera status på svenska kust- och inlandsvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Forskningsprogrammet var särskilt fokuserat på de biologiska kvalitetsfaktorer som används vid bedömningen, det vill säga makrofyter, bottenfauna, växtplankton och fisk. I vattendrag tittade man även på bentiska kiselalger. Dessutom vidareutvecklas de metoder som används för att ge en samlad bedömning av vattenstatus.

Resultaten av forskningen är direkt kopplade till praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS arbetar därför nära de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten; Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten.

I projektet arbetade följande forskare från Institutionen för vatten och miljö: Richard K Johnson, Brendan McKie, Maria Kahlert, Frauke Ecke och Stina Drakare.

Externa samarbetspartners var Göteborgs universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet, SMHI, Århus universitet, Hafolk, Marine Monitoring AB, Toxocon AB, Sveriges Vattenekonologi AB, AquaBiota Water Research.

Här kan du läsa mer om projektet!

Slutrapporten kan laddas ned här: Ecological assessment of Swedish water bodies: Development, harmonisation and integration of biological indicators (pdf).


Kontaktinformation