Skogsbränsleuttagets försurningspåverkan på ytvatten – utveckling av bedömningsverktyg

Senast ändrad: 04 april 2022
Regndroppar på vattenyta. Foto.

Projektets övergripande syfte var att utveckla ett verktyg för att bedöma om avrinnande ytvatten på lång sikt är känsligt för uttag av skogsbiomassa (förlust av baskatjoner) ur ett försurningsperspektiv.

Den första delen av projektet "Skogsbränsleuttagets försurningspåverkan på ytvatten – utveckling av bedömningsverktyg" startade 2011. Detta var den tredje delen i projektet som pågick till 2017.

Målet för den svenska energipolitiken, miljökvalitetsmålet "Bara naturlig försurning", sektorsmålet att minska skogsbrukets försurningspåverkan och EU:s ramdirektiv för vatten har satt fokus på hur uttaget av skogsbiomassa påverkar surhetstillståndet i sjöar och vattendrag. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen markerar att det råder ett stort forskningsbehov inom detta område. Projektets övergripande syfte var att utveckla ett verktyg för att bedöma om avrinnande ytvatten på lång sikt är känsligt för uttag av skogsbiomassa (förlust av organiska syror som neutraliserats av baskatjoner) ur ett försurningsperspektiv. Arbetet baserades på resultat från två tidigare STEM-projekt, miljöövervakning, långliggande försök och dynamisk modellering.

Projektet hade en budget om 2 000 000 kronor och finansieras av Energimyndigheten.

Från institutionen medverkade Stefan Löfgren och och Stefan Hellgren.

Övriga samarbetspartners var Bengt Olsson vid institutionen för ekologi, SLU och Therese Zetterberg vid IVL Svenska Miljöinstitutet.